2 Korɛnt Kristo-yab 11

1Mi i piɑk jɑti e, ŋɑɑn yinm n lek yɑbl i mɔnŋ k di suklu n pɑɑk. N mi nɑn i ponŋ tie nnɑ. 2N mɔk funfunn i pɑɑk k funfunn mɑnŋ nyi Yennu buol ni. I tie nɑn sɑpɑɑmɔ nbɑ k mi juɑ k biɑ k mɔk bisiɑt, k n jii’u k tien’ɔ Klistu kuukuɑ sɑlkpenŋ. 3Ŋɑɑn n mɔk jijiet i pɑɑk k mɑɑn n mi nɑn niib tɑn sɑɑ fit mɑnn kpɑnn’i k biil i dudukt, ɑ i ji dɑɑ wɑɑ Klistu fɑnu, nɑn wɑɑɔk nbɑ din kpɑnn Ef biɑnŋ nbɑ nɑ. 4K mɑɑn i tuu mɔk suklu nɑn wun nbɑ bɑɑl i buol ni k yet’i lɑbɑliɑ nbɑ k tie Yiesu lɑbɑɑl nbɑ k t din yet’i nɑ. I gɑɑn siek nbɑ k tie Foŋɑnm, k biɑ gɑɑn lɑbɑɑl nbɑ k tie Yiesu lɑbɑmɑnn. 5Niib nbɑ kpɑnn’i ɑ b tie Yiesu tuomiinbɑ nɑ, n k dukn nɑn b gɑl’n. 6L i lek i tie k n k mi mɑɑn pɑku fɑnu, ŋɑɑn n set mɔk minu. Yuo kul, t biɑ din wɑnn’i nnɑ pɑɑnu ni. 7Yuo nbɑ k n din muɑntl Yennu lɑbɑmɑnn k tien’i nɑ, n din k gɑɑl i bonsiɑl l pɑɑk. N din sikn n mɔnŋ e ɑ n donn’i. Mɑɑ din tun nnɑ mɑnŋ, n mɔk biit e l pɑɑk ii? 8N din tuo e, k Klistu mɔtɑɑɔk nisiɑb pɑ’n, k goli’n k n tuun k tien’i. 9Mɑɑ din be i buol ni yuo nbɑ k k mɔk siɑl nɑ, ŋɑɑn n lek din k muks’i ɑ yin sonm’n nɑn siɑl. T nɑɑ wɑɑs nbɑ din nyii Mɑɑseduɑnn din bɑɑl nɑn bonsiɑl nbɑ k n din luon nɑ. Mɑɑ lek din be biɑnŋ nbɑ l yuo nɑ, n biɑ lek sii be nnɑ e. N kɑn muks’i ɑ yin sonm’n nɑn bonsiɑl. 10Klistu bɑlmɔni nbɑ be n ni nɑ pɑɑk e, k n yet ɑ suɑ kɑn mi bɔl n yugontl Akɑɑyi tingbounŋ ni lokl kul po. 11Biɑ pɑɑk e? Lin nbɑ nɑ wɑnt ɑ n k luon’i ee? Yennu ŋɑnin mi nɑn n luon’i. 12N lek biɑ sii tuun nɑn mɑɑ tuun mɔtɑɑnɑ biɑnŋ nbɑ nɑ e. Ŋɑnn e sɑɑ te k dɑnm nbɑ luon k bin wɑnn b mɔnŋ nɑn b mun tuun nɑn tinm nɑ, dɑɑ lɑɑt yɑɑk. 13L nibuolu tie fɑɑk tuomiinbɑ e, k kpɑnn’i b tuonɑ ni, k nɑnt b mɔnŋ nɑn Klistu tuomiinbɑ ŋɑɑn b k tie u tuomiinbɑ kɑɑ. 14L k tie lin nbɑ mɔk yɑɑl-lituk kɑɑ. Nnɑ e k Sɑɑtɑn tiɑɔnŋ nɑnt u mɔnŋ nɑn yentu mɑlɑkɑ nɑ. 15L pɑɑk, Sɑɑtɑn tuontunnɑ i nɑnt b mɔnŋ nɑn Yennu nbɑ ŋɑn nɑ tuontunnɑ, l k mɔk yɑɑl-lituk. Ŋɑɑn b juontu e tɑn sɑɑ jɑnŋ nɑn b tuonɑ nbɑ tie bɑnnu nbɑ. 16N biɑ sɑɑ ŋɑnm yet’i wɑɑ, i dɑɑ duki nɑn n tie wɑɑtɔ e. Ŋɑɑn l i tie k i lek i duki nnɑ i e, yin gɑɑl’n nɑn yɑɑ sɑɑ gɑɑl wɑɑtɔ bɑnnu nbɑ, k n fit wɑnn n mɔnŋ wɑɑnm-nnɑ. 17Mɑɑ yien’i lin nbɑ nɑ k tie lin nbɑ k Yonmdɑɑnɔ wɑnn’n ŋɑɑn mɑɑ piɑk n mɔnŋ bɑnnu nbɑ, n set piɑk nɑn wɑɑtɔ nɑ e. 18Niib bonciɑnn nbɑ wɑnt b mɔnŋ tingbounŋ nɑ bonɑ pɑɑk nɑ, n mun sɑɑ wɑnn n mɔnŋ ɑ. 19Yinm nbɑ mɔk yɑn bonciɑnn nɑ, i tuu di suklu nɑn wɑɑtb k biɑ mɔk pɑlpienn l pɑɑk. 20Nisuɑ i suol’i k jii’i tien’i u dɑɑbɑ, k ŋmɑb’i bont, k kpɑnn’i, k mɔk kɑlnbɑɑni, k pebt’i tɑnpɑki, ŋɑɑn i tuu di suklu nɑn l dɑɑnɔ e. 21N tiin fei ŋɑɑn tɑɑ din be i buol nɑ, t din k mɔk pɑɑlu k sɑɑ fit tun nnɑ. Nisuɑ i mɔk pɑl k wɑnt u mɔnŋ siɑl pɑɑk, n mun sɑɑ wɑnn n mɔnŋ l pɑɑk. N set piɑk nɑn wɑɑtɔ nɑ e. 22B i tie Suifnbɑ i e, n mun tie Suif nilɔ e. B i tie Islɑɑeltieb i e, n mun tie ŋɑnn e. B i tie Ablɑɑhɑɑnm yɑɑbuonɑ i e, n mun biɑ tie yenɔ e. 23B i tie Klistu tuontunnɑ i e, min e set tie Klistu tuontunnɔ k cie’b (n pɑk nɑn wɑɑtɔ nɑ e). N tuun tuonn k cie’b. B kuɑn’n dɑnsɑlk k cie’b. B buo’n gbɑnn k cie’b. N biɑ lɑ ninbɔnŋ bonciɑnn k k fɔk nɑn kuun k cie’b. 24Tɑɑl munŋmu k Suifnbɑ yudɑnm din buo’n kpɑɑsɑ piintɑ nɑn ŋɑn-yiɑ. 25Luonmtieb din buo’n lɑnbɑnɑ tɑɑl muntɑ. Niib din tɑn jɑɑt’n tɑnɑ siɑn-yuo. Ŋɑlnt din libt cɑɑn nɑn’n nyun ni tɑɑl muntɑ, k yentunmunn nɑn nyɑmunn k n din be mɔkgbenŋl nyun pɑɑk. 26N din tuu sonm yuo kul k sɑɑ n sɔni, k lɑɑt nyun ni ninbɔnŋ, k biɑ tuu lɑɑt ninbɔnŋ fɑt-tieb buol ni, nɑn n tiɑɔnŋ niib buol ni, nɑn nibuolgɑnu buol ni, k biɑ lɑɑt ninbɔnŋ digbɑngbenŋɑ ni, nɑn muuk ni, nɑn mɔkgbenŋl ni, nɑn nisiɑb nbɑ kpɑnn ɑ b tie Klistuweilɑ nɑ buol ni. 27N din set tuun tuonɑ nɑn ninmɔnn, k lɑɑt fɑlɑ, k k guɑnt nyiɑɔk yuo nɑn yuo. Kon nɑn nyun-nyuklu din tuu suol’n, k n kɔnŋt jiet, k wɑɑt so’n, k n bongbɑbkɑl k jɑnŋt’n. 28L k tie l kul kɑɑ. Dɑɑl kul n mɔk yɑnputuk yuo nbɑ k n duki Klistu mɔtɑɑɔk niib nbɑ be l kul po nɑ. 29Nisuɑ i kii mɔk pɑnŋ i e, n mun tuu bɑnŋ e. Nisuɑ i bɑɑ biit ni, n pɑl ni tuu biil bonciɑnn. 30L i bɑɑl nɑn mɑn wɑnn n mɔnŋ, n sɑɑ wɑnn n mɔnŋ k jiin n tɑtunŋ po e. 31Yonmdɑɑnɔ Yiesu Bɑɑ Yennu, wun nbɑ yen yudɑnt nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu nɑ, ŋuɑ e mi nɑn n k fɑ fɑɑk kɑɑ. 32Mɑɑ din be Dɑɑmɑɑs duo ni yuo nbɑ, kpɑnbɑl Alietɑɑs yuo nɑ, duo mɑnŋ ni gobnɑ din luon wun suol’n e, k din te k sejenm sie duo mɑnŋ tɑnmɔb ni k goli ɑ bin suol’n. 33Ŋɑnn e k b din jii’n k kpien’n kpɑncubgbenŋl ni, k din duɑnt sikn’n tɑkɑlbonn nbɑ be duo mɑnŋ juonn ni nɑ, k n din nyii juɑ mɑnŋ nuu ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\