2 Korɛnt Kristo-yab 12

1L kpɑɑ tɑlɑs k mii lek i mɔk pɑlbifɑɑnt, ŋɑɑn l k mɔk nyuɑt. Mɔtɑɑnɑ n sɑɑ wɑnn’i yelntu nɑn lɑbɑɑl nbɑ k Yonmdɑɑnɔ fiit wɑnn’n. 2N mi jɑsuɑ nbɑ tie Klistuyuɑ k Yennu din jii’u k donn’ɔ Yendɔunŋ ni sɑnpɑɑpo. L binɑ piik nɑn ŋɑnnɑ e nɑ. Wɑɑ set din duo nɑn mɔni ɑmi wɑɑ din lɑ yelntu e, n k mi, Yennu kuɑ e mi. 3N mi nɑn u din duo Yendɔunŋ ni wɑɑ, ŋɑɑn nɑn mɑɑ ponŋ yet bɑnnu nbɑ nɑ, n k mi wɑɑ set din duo nɑn mɔni ɑmi wɑɑ din lɑ yelntu e, Yennu kuɑ e mi. 4Lenŋ, u din gbɑt mɔbonɑ nbɑ k nilɔ k fit ŋɑnm piɑk, k Yennu biɑ k cɑb ɑ nilɔ i piɑk. 5N sii mɔk yugontl juɑ nɑ pɑɑk ŋɑɑn n kii mɔk yugontl n mɔnŋ pɑɑk. K mɑɑn n tie tɑlk e. 6Mi i bo i luon k n fuɑ bɑlɑ i e, n bo kii tie wɑɑtɔ kɑɑ, k mɑɑn mɔmɔnm kuukuɑ e k n bo sii piɑk. Ŋɑɑn n kɑn fuɑ bɑlɑ, k mɑɑn n k luon k suɑ n pɑk’n, l i kii tie lin nbɑ k u lɑ n binbenŋ ni ɑmi k u gbɑt n mɔb ni. 7Yonmdɑɑnɔ nbɑ te k n bɑnn lin nbɑ nɑ tie bɑktnɔunŋ o, l pɑɑk, ɑ k n dɑɑ fuɑ bɑlɑ, n din lɑ dɑnŋ n gbɑnu ni. B din tun Sɑɑtɑn tuomu e k u tul’n dɑnŋ mɑnŋ. 8N miɑl Yonmdɑɑnɔ tɑɑl muntɑ ɑ wun nyinn l muksuk mɑnŋ n ni, 9ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ yet’n ɑ: N lonm jɑnŋ’ɑ wɑɑ. N pɑnŋ sɑɑ tun fɑnu yuo nbɑ k ɑ k mɔk pɑnŋ e. Ŋɑnn ɑmi, n sii fuɑ bɑlɑ, k mɑɑn n tie tɑtmɔ e. Ŋɑnn e tie k Klistu pɑnŋ i be n ni. 10L i tie Klistu pɑɑk k n di butunŋ, k lɑɑt sukt, k di fɑlɑ nɑn muksuk, k lɑɑt mɑɑn, n mɔk pɑlpienn, k mɑɑn n butunŋ ni n set mɔk pɑnŋ. 11N piɑk nɑn wɑɑtɔ nɑ e ŋɑɑn yinm e te k n tie nnɑ. Yinm e bo sɑɑ pɑk’n, k mɑɑn mi i lek i kii tie siɑl, ŋɑɑn bin nbɑ kpɑnn ɑ b mɑntk tie Klistu tuomiinbɑ nɑ k gɑl’n. 12Mɑɑ din be i buol ni k tuun bɑktnɔunŋ nyinɑ nɑn tuonjɑɑnɑ, k di suklu yuo kul nɑ, ŋɑnn e wɑnt nɑn n set tie tuomi e. 13Nlee k Klistu mɔtɑɑɔk niib nbɑ be cɑkl cɑkl nɑ cie’i ni i? Mɑɑ k boi’i bonsiɑl sonml po nɑ, ŋɑnn e te k b cie’n ii? L i tie ŋɑnn i e te k n mɔk biit, yin tien’n gɑfɑlɑ mɑn. 14L tɑɑl muntɑ e nɑ k n tuu tie siil mɑɑ n bɑɑl i buol ni. N k yɑɑ n bɑɑl k luon siɑl kɑɑ i buol ni, ŋɑɑn n luon yinm e, k l k tie n luon i likli kɑɑ. Wɑɑs k luon bont k tien b dɑnm, ŋɑɑn wɑdɑnm e luon bont k tien wɑɑs. 15L sii mɑn’n bonciɑnn mi i jii n mɔktuk kul nɑn n pɑnŋ kul sonm’i. Mi i luon’i bonciɑnn ɑ, yinm sii luon’n wɑɑnm-nnɑ ee? 16I mi nɑn n din k tie jik-kpiɑtl k tul’i, ŋɑɑn k suɑ sɑɑ yet ɑ n din tie kpelikpeli dɑɑnɔ k kpɑnn’i k suol’i bɑluk. 17Mɑɑ din tun nisiɑb i buol ni nɑ, b suɑ din mi k ŋmɑb i bonsiɑl k dii ŋɑɑn tenn k tɑn tul’n i? 18N din bɑln Tiit ɑ wun sɑɑn i buol ni, k biɑ din te k t nɑɑ bisiɑk mun ciɑn’ɔ. Tiit din mi k ŋmɑb i bont ii? Min nɑn ŋuɑ k tɑɑ dudukt ii? T k tɑɑ binbenŋ ii? 19I duki ɑ tɑɑ piɑk nɑ, t luon k t nyinn t mɔnŋ mɑɑn ni ee? L k tie nnɑ kɑɑ. T be Yennu tuɑnn po e, k piɑk Klistu nbɑ luon biɑnŋ nbɑ. T yɔnimɔni, t luon k t sonm’i e k i wei Yennu sɔnu fɑnu. Ŋɑnn e te k t yien’i. 20N yɑn put i pɑɑk e nɑn mɑɑ tɑn sɑɑ bɑɑl i buol ni k kɑn lɑ’i k i be nɑn mɑɑ luon yii be biɑnŋ nbɑ nɑ, k i mun kɑn lɑ’n k n be nɑn yɑɑ luon mii be biɑnŋ nbɑ nɑ. N mɔk jijiet nɑn n sɑɑ lɑ’i k i kɔn nɑn i lieb, k mɔk funfunn nɑn i lieb, k dont wutuol i lieb pɑɑk, k mɔk nɑɑniɑɔk nɑn lieb, k suki i lieb, k biil i lieb, k mɔk jɑpɑɑt k tie kɑlnbɑɑni k tie kpilkpil. 21N biɑ mɔk jijiet nɑn mi i bɑɑl i buol biɑk, Yennu sɑɑ te k n di fei i pɑɑk, k n pɑl sɑɑ biil i siɑb bonciɑnn pɑɑk, k mɑɑn b ponŋ tun biit, k mɔk niɑnbiiuk nɑn boncuncontuonɑ nɑn dɑyibu, k biɑ k mɔ kuɑŋɑɑn l pɑɑk k lebt binbenŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\