2 Korɛnt Kristo-yab 13

1N sɑɑ bɑɑl i buol k pukn tɑɑl muntɑ e nɑ. L tie nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni: «L i tie k i sɑɑ tɑɑl suɑ, sie k siɑlɑɑdɑnm tie bɑnle ɑmi bɑntɑ.» 2Mɑɑ din bɑɑl i buol tɑɑl munle ni nɑ, n din kpɑɑn’i kul nbɑ ponŋ tun biit nɑ, nɑn i lieb kul ɑ. Mɑɑ ji k be i buol ni nɑ, ŋɑɑn n lek kpɑɑn’i nɑn mɑɑ din ponŋ kpɑɑn’i biɑnŋ nbɑ sinsinn nɑ. Mi i tɑnŋ i bɑɑl, n sɑɑ dɑt b tubɑ wɑɑ. 3Ŋɑnn e sɑɑ wɑnn nɑn Klistu e te k n piɑk. U k tie butmɔ kɑɑ i sinsuuk ni, ŋɑɑn u mɔk pɑnŋ i buol ni. 4L tie mɔni nɑn u din jii u pɑnŋ mɑnŋ e k bɑkn bil ŋɑɑn din sɑk k b kpɑɑ’u dɑpunpunn pɑɑk. Mɔtɑɑnɑ, Yennu pɑnŋ pɑɑk k u be u mɑnfuol ni. Tɑɑ tɑɑn nɑn’ɔ nɑ pɑɑk k t mun k mɔk pɑnŋ, ŋɑɑn tɑɑ tuun nɑn’i bɑnnu nbɑ nɑ pɑɑk k t mun tɑɑn nɑn’ɔ k lɑ mɑnfuol Yennu yiikuo ni. 5Gotl i mɔnŋ mɔnŋ k bikn i mɔnŋ k lɑɑn i set wɑɑ yɑdɑ sɔnu uu? I k mi nɑn Yiesu Klistu be i ni ee? Ami siɑl kɑɑ k wɑnn nɑn i tien yɑdɑ ɑɑ? 6N mɔk dindɑnn nɑn i sɑɑ bɑnn nɑn tinm ŋɑnin mɔk lin nbɑ wɑnn nɑn t tien yɑdɑ. 7T mei Yennu k tien’i ɑ i dɑɑ tuun biit. T k luon tin wɑnn lin nbɑ k t fit tuun kɑɑ, ŋɑɑn t luon k yii tuun bonŋɑnn e, l i lek i tie k t mɔnŋ k fit tuun. 8K mɑɑn t k fit tuun lin nbɑ sɑɑ jiin Yennu mɑɑn nbɑ tie bɑlmɔni nɑ puol, ŋɑɑn t sɑɑ tun lin nbɑ saa te k mɑɑn mɑnŋ n sɑɑn tuɑnn po kuukuɑ e. 9L i tie k t tie tɑtm ŋɑɑn k i mɔk pɑnŋ, t mɔk pɑlpienn e. Ŋɑnn e k t mei Yennu k tien’i ɑ ii mɔk binbenŋ nbɑ gbuot u nunm. 10L pɑɑk, mɑɑ k be i buol ni nɑ, k n dɑ kɑdɑɑɔk nɑ k tien’i ɑ mi i tɑnŋ i bɑɑl i buol ni yuo nbɑ, l kii kpɑɑ tɑlɑs k n wɑnn’i n yiikuo. Yonmdɑɑnɔ e din tul’n yiikuo mɑnŋ, ɑ n sonm’i k yin wei u sɔnu fɑnu. U din k tul’n yiikuo mɑnŋ ɑ n biil’i kɑɑ. 11Mɔtɑɑnɑ lɑɑ, n nɑɑ wɑɑs, yinm nbɑ tie Klistuweilɑ nɑ, ii be mɑn pɑlmɑnn ni. Ii luon mɑn bɑnnu nbɑ sɑɑ te k i dɑɑ mɔk biit, kii cien i lieb pɑlɑ, kii biɑ kii gbiɑ i lieb mɑɑn pɑɑk. Ii be mɑn mɑnu ni, k Yennu nbɑ tie lonm nɑn mɑnu Yennu nɑ ii be nɑn’i. 12Ii fuont i lieb kii kpɑnmi mɑn. Yennu niib kul nbɑ be nnɑ nɑ fuont’i. 13Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ninkpɑbɑɔnŋ, nɑn Yennu lonm, nɑn u Foŋɑnm mɔtɑɑɔk nɑ i be nɑn i kul ɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\