2 Korɛnt Kristo-yab 2

1Ŋɑnn e te k n ji dɑɑn lol n mɔnŋ pɑl ni nɑn n kɑn bɑɑl i buol ni, k tɑn tul’i pɑlbiil biɑk. 2L i tie k n bɑɑl k tɑn biil i pɑlɑ ni, ŋmee ji sɑɑ penn n pɑl i? Sie yinm nbɑ k n biil i pɑlɑ ni nɑ. 3Gotl lin nbɑ te k n din diɑn kɑdɑɑɔk nɑn mɑɑ din diɑn bɑnnu nbɑ nɑ, n k luon k n bɑɑl k tɑn lɑ pɑlbiil yinm nbɑ bo sɑɑ penn n pɑl ni nɑ buol ni. Setk nɑn mɔni, n tien yɑdɑ nɑn mi i mɔk pɑlpienn, i mun mɔk pɑlpienn. 4Mɑɑ din diɑn kɑdɑɑɔk nɑ k tul’i, n din diɑn nɑn pɑlbiil nɑn yɑnputuk nɑn nyin-nyuut bonciɑnn. L din k tie ɑ n luon k n biil i pɑlɑ ni kɑɑ, ŋɑɑn n din luon k yin bɑnn lonm nbɑ k n mɔk k jii jiin i po e. 5L i tie k suɑ bɑɑl nɑn pɑlbiil, u k biil n pɑl ni kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn u biil i kul ɑ pɑl ni. Kuo n sɑɑ fit yet i yenm nbɑ k mɑɑn n k luon k n mɑntk pɑk nɑn ninmɔnn. 6Yɑɑ ŋmɑnn u tubl bɑnnu nbɑ nɑ, l ji jɑnŋ ɑ. 7Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ l ŋɑn yin nyik k cɑb’ɔ, ŋɑɑn kii mɑɑnt u pɑl, k dɑɑ te k wun bɑɑ tɑlll. 8N bɑln’mi e, ŋɑɑnt k wun bɑnn nɑn i biɑ dɑɑ luon’ɔ bonciɑnn. 9Lin nbɑ yɑɑ pɑɑk te k n diɑn tie nɑ e. L din tie biknu nbɑ k n sɑɑ lɑɑn i set sɑɑk n mɔb bonsiɑl kul ni ii? 10L i tie k i nyik cɑb wun nbɑ, n mun nyik cɑb’ɔ e nɑ, k mɑɑn mi i nyik cɑb’ɔ lin nbɑ nɑ pɑɑk, i pɑɑk e te k n nyik cɑb’ɔ Klistu nunm ni. 11Nnɑ e k Sɑɑtɑn kɑn lɑ yɑɑk k kpɑnn’t, k mɑɑn t mi u sɔni nbɑ tie biɑnŋ nbɑ. 12Tɔn mɑɑ din tɑn bɑɑl Tloɑs digbɑnn ni, ɑ n muɑnt Klistu lɑbɑmɑnn muɑnti nɑ, k n bɑnn nɑn Yennu set luot u tuonɑ sɑnjouk lenŋ ɑ. 13Ŋɑɑn mɑɑ din k lɑ n nɑɑ bik Tiit lenŋ nɑ pɑɑk, k n k lɑ pɑlduɑnn. L pɑɑk k n cɑb lenŋ tieb, ŋɑɑn gɑl sɑɑn Mɑɑseduɑnn. 14Ŋɑɑn Yennu yen niipuouk, k mɑɑn t tie Klistu dɑɑbɑ k wɑɑ u puolpo yuo kul, k u lin k wɑnt nɑn nyɑnnu tie u yɑl e. Yennu jii’t ɑ tin fiit Klistu k wɑnn suɑ kul mun, k u lɑbɑmɑnn tie nɑn tulɑɑli nbɑ nubl mɑn l kul po biɑnŋ nbɑ nɑ e. 15T tie nɑn bonnunubmɑnɑ nɑ e k Klistu jii’t k wubnt k tien Yennu, k l yɑt kuɑ bin nbɑ lɑ fielu nɑn bin nbɑ k lɑ fielu kul ɑ. 16Bin nbɑ k lɑ fielu nɑ buol ni, t tie nɑn nublbiiuk nbɑ bɑɑt nɑn kuun nɑ e, ŋɑɑn bin nbɑ lɑ fielu buol ni ŋɑnin i e, t tie nɑn nublmɑnn nbɑ bɑɑt nɑn mɑnfuol nɑ e. Ŋmee jɑnŋ nɑn tuonɑ mɑnŋ i? 17Tɔn, t k tie nɑn bin nbɑ diɑ Yennu mɑɑn mɑnŋ k l tie kpinkpounŋ tul’b nɑ kɑɑ, ŋɑɑn Yennu nbɑ tun’t nɑ pɑɑk e te k t mɔk bɑlmɔnpɑku k be u tuɑnn nɑn tɑɑ tie Klistu tuontunnɑ nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\