2 Korɛnt Kristo-yab 3

1Lin nbɑ nɑ wɑnt nɑn t biɑ wɑnn t mɔnŋ biɑk ee? L kpɑ tɑlɑs e nɑn suɑ n diɑn t siɑlɑ kɑdɑɑɔk k tul’i ni ii? Ami t gɑɑl t siɑlɑ kɑdɑɑɔk i buol ni, nɑn siɑb nbɑ tuun biɑnŋ nbɑ nɑ ɑɑ? Aɑi. 2Yinm e tie t siɑlɑ kɑdɑɑɔk k tɑɑb t pɑlɑ ni ɑ suɑ kul n lii k bɑnn. 3L duɑ pɑɑnu ni nɑn yinm e tie Klistu kɑdɑɑɔk mɑnŋ k u din diɑn k tun’t nɑn’n. L k diɑn nɑn mɑkmuɑnu kɑɑ ŋɑɑn l diɑn nɑn Yennu nbɑ fo nɑ Siek e. L k diɑn tɑnpɑtlɑi pɑɑk kɑɑ, ŋɑɑn l diɑn nisɑɑli pɑlɑ ni e. 4Lin nbɑ pɑɑk te k t piɑk nnɑ nɑ tie pɑlcienn nbɑ k t mɔk nɑn Yennu, Klistu sɑnn pɑɑk nɑ e. 5T k wɑnt t mɔnŋ nɑn t sɑɑ fit tun siɑl nɑn t mɔnŋ mɔnŋ pɑnŋ kɑɑ, ŋɑɑn tɑɑ fit tuun siɑl nɑ nyii Yennu buol e. 6K mɑɑn ŋuɑ e te k t tie tuontunnɑ nbɑ fit muɑntl lolpɑɑnn nɑ, k lolpɑɑnn mɑnŋ k nyii senni nbɑ diɑn kɑdɑɑɔk ni nɑ kɑɑ, ŋɑɑn l tie Foŋɑnm yɑl e. Senni nbɑ diɑn kɑdɑɑɔk ni bɑɑt nɑn kuun e, ŋɑɑn Foŋɑnm tien mɑnfuol e. 7Yuo nbɑ k b din diɑn senni mɑnŋ tɑnn pɑɑk nɑ, l yuo e k Yennu yudɑnt din sik k nyili Muois nunm po, k l nyilku set din wɑɑl ŋɑɑn k Islɑɑeltieb biɑ din k fit goli’ɔ. K l i tie k senni mɑnŋ nbɑ din bɑɑt nɑn kuun nɑ din bɑɑl nɑn yentsɑɑkɑl, 8i mi ɑ nlee k Foŋɑnm sɔnu kɑn bɑɑl nɑn yudɑnt k gɑl’l i? 9L i tie k senni nbɑ biil niib pɑɑk e din bɑɑl nɑn yudɑnt, tuonn nbɑ te k niib tie niŋɑnm Yennu tuɑnn nɑ be nɑn yudɑnt k gɑl’l. 10T sɑɑ fit yet nɑn yudɑnt nbɑ din tuu be nɑ, ji k tie siɑl, l i tie k t bikn’ɔ nɑn yentsɑɑkɑl nbɑ be mɔtɑɑnɑ nɑ. 11L i tie k lin nbɑ din biɑl wɑɑnm-nnɑ din mɔk yudɑnt, lin nbɑ sii be nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu, l yudɑnt sii yɑb bonciɑnn k gɑl nnɑ. 12Tɑɑ mɔk dindɑnn mɑnŋ nbɑ nɑ pɑɑk e te k t mɔk pɑlcienn. 13T k tie nɑn Muois nbɑ din jii cincenn k pin u nunpo ɑ Islɑɑeltieb dɑɑ lɑɑt yudɑnt nbɑ yɑɑ lin gɑl nɑ pɑɑk kɑɑ. 14Ŋɑɑn k b dudukt din k yent. B i lii Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni yuo nbɑ, cincenn mɑnŋ biɑ dɑɑ duɑk b dudukt nɑn dinnɑ gbɑɑ. Cincenn mɑnŋ tuu dɔkt nilɔ dudukt ni yuo nbɑ k u be Klistu ni kuukuɑ e. 15Hɑli nɑn dinnɑ, b i tɑnŋ i lii Muois kɑdɑɑt nɑ, cincenn nɑ biɑ dɑɑ duɑk b pɑlɑ ni. 16Ŋɑɑn l i tie k nilɔ ŋmɑt k wɑɑ Yonmdɑɑnɔ, cincenn mɑnŋ tuu dɔkt e. 17Tɔn, Yonmdɑɑnɔ tie Siek nɑ e, k siɑn nbɑ k Yonmdɑɑnɔ Siek nɑ be nɑ, yent-n-mɔnŋ be lenŋ e. 18Ŋɑnn e, t kul nbɑ k cincenn k duɑk t nuni po wɑnt Yonmdɑɑnɔ yudɑnt. Nnɑ e k t kpint k tie nɑn Yonmdɑɑnɔ nɑ, k nyii yudɑn-yent ni, ŋɑɑn kuɑ yudɑnt nbɑ yɑb k gɑl sinsinn yɑl nɑ ni. Nɑ tie tuonn nbɑ k Yonmdɑɑnɔ Siek tun e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\