2 Korɛnt Kristo-yab 4

1Yennu nbɑ tin’t ninbɑɑɔk nɑ, k u jii tuonɑ nɑ k tien t nii ni, l pɑɑk e te k t k mɔk kpinkpɑngbɑtuk. 2T yet bunbɔnn ni tuonɑ nbɑ tie kpeli kpeli tuonɑ nɑ e. T tuun bonɑ kul, nɑn lɑɑ buɑl bɑnnu nbɑ nɑ e. T k lebt Yennu mɑɑn. Ŋɑɑn t wɑnt bɑlmɔni nɑ e fɑnu fɑnu, l pɑɑk e te k t yɑɑ suɑ kul n dukn u pɑl ni, k lɑ lɑɑ tie bɑnnu nbɑ Yennu tuɑnn. 3Ŋɑɑn, l i tie k Yennu lɑbɑmɑnn pɑɑk bɔl’i e, l bɔl bin nbɑ kpet Yennu sɔnu ni nɑ buol ni e, 4k te k b k tien Klistu yɑdɑ, k yennu nbɑ tie yenbiiuk tingbounŋ nɑ ni nɑ, te k b subni nɑ k lɑɑt. Ŋɑnn e te k b k lɑɑt yentu nbɑ nyi Yiesu lɑbɑmɑnn nɑ ni nɑ. L yentu tie Klistu yudɑnt yentu e, ŋuɑ nbɑ tie Yennu nɑɑɔnŋ nɑ. 5T k muɑntl t mɔnŋ mɔnŋ po kɑɑ, ŋɑɑn t muɑntl Yiesu Klistu po e, ɑ ŋuɑ e tie Yonmdɑɑnɔ nɑ, ŋɑɑn wɑnt nɑn tinm e tie u tuontunnɑ k tien’i Yiesu pɑɑk. 6Yennu nbɑ din yet ɑ: «Yentu n yent bunbɔnn ni,» ŋuɑ e te k u yentu nɑ yentl t pɑlɑ ni, ɑ tin bɑnn u yudɑnt nbɑ tie bɑnnu nbɑ, l yudɑnt e yien Yiesu Klistu nunpo nɑ. 7Ŋɑɑn tinm nbɑ mɔk l gol nɑ tie nɑn yɑɔk bobɑ nɑ e, k l wɑnt nɑn pɑnŋ nbɑ gɑl pɑnŋ kul tie Yennu yɑl e, k l k tie t yɑl. 8T lɑɑt fɑlɑ buolu buolu kul, ŋɑɑn l kɑn fit k nyɑnn’t. Yɑnputuk be, ŋɑɑn t k kɔnŋ dindɑnn. 9B te k t lɑɑt fɑlɑ bonciɑnn, ŋɑɑn Yennu k nyikt’t. B lu’t tinŋ ni, ŋɑɑn kɑn fit kpi’t. 10Yiesu kuun nɑ be t gbɑnɑnt ni yuo kul, ɑ lin te k u mɑnfuol nɑ n mun nyi pɑɑnu t gbɑnɑnt ni. 11Tinm nbɑ fo nɑ, be kuun nuu ni e yuo kul Yiesu pɑɑk, ɑ u mɑnfuol nbɑ be t gbɑnɑnt nbɑ sɑɑ kpo nɑ n nyi pɑɑnu ni. 12Ŋɑnn e, kuun mɑnŋ be k tuun t ni ŋɑɑn mɑnfuol be i ni. 13L diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Mɑɑ tien yɑdɑ nɑ pɑɑk te k n pɑk nnɑ.» Dudukt mɑnŋ mun be t ni, k l pɑɑk, t mun tien yɑdɑ k piɑk. 14K mɑɑn t mi nɑn Yennu nbɑ din fiin Yonmdɑɑnɔ Yiesu kuun ni nɑ, ŋuɑ e tɑn sɑɑ fiin tinm nɑn yinm nbɑ wɑɑ Yiesu mun kuun ni, k sɑɑ bɑɑl nɑn’t u mɔnŋ buol ni. 15Lin nbɑ nɑ kul be ɑ lin sonm yinm e, k yuo kul niib bonciɑnn ji lɑɑt Yennu ninkpɑbɑɔnŋ k puki, k b tien’ɔ niipuouk bonciɑnn k b niipuouk bɑɑt nɑn dontl k tien’ɔ. 16L pɑɑk e te k t k mɔk kpinkpɑngbɑtuk. L i lek i tie k t gbɑnɑnt biil wɑɑn wɑɑn, ŋɑɑn Yennu pɑntl t siek dɑɑl n tuu dɑɑl. 17L pɑɑk, fɑlmintk nbɑ k t di k l kɑn wei nɑ, l tɑn sɑɑ bɑɑl nɑn dontl nbɑ yɑb k kɑɑ gbennu k tul’t, k dontl mɑnŋ biɑ tɑn sii yɑb k gɑl t fɑldinu nɑ bonciɑnn. 18Ŋɑnn t k kpɑɑ t ninbinɑ lin nbɑ k t lɑɑt nɑ pɑɑk ŋɑɑn lin nbɑ k t k lɑɑt nɑ pɑɑk e, k mɑɑn lin nbɑ k t lɑɑt nɑ kɑn wei k l tɑn sɑɑ gɑl, ŋɑɑn lin nbɑ k t k lɑɑt nɑ ŋɑnin tɑn sii be nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\