2 Korɛnt Kristo-yab 5

1K mɑɑn t mi nɑn lɑnbounŋ nbɑ k t be nɑ ni (l wɑnt nɑn t tinŋ nnɑ gbɑnɑnt) i biil, ŋɑɑn Yennu lon ŋei k guun’t sɑnpɑɑpo wɑɑ, k l k tie nifosɑɑlk kɑɑ mɑɑ ŋei mɑnŋ, k l biɑ tɑn sii be nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. 2L pɑɑk, t ji kɑl kpiin e k mɑɑn t luon k tin kuɑ sɑnpɑɑpo ŋɑɑk mɑnŋ ni e. 3Setk nɑn mɔni, t i tɑnŋ i kuɑ ŋɑɑk mɑnŋ ni, t tɑn kɑn kɔnŋ tiɑt. 4Tɑɑ biɑl lɑnbounŋ nɑ ni, t kuli e nɑn t jii jik-kpiɑtl nɑ. L k tie ɑ t ji k luon gbɑnɑnt nɑ benu kɑɑ, ŋɑɑn t luon sɑnpɑɑpo gbɑnɑnt nɑ, ɑ l dɑɑl k mɑnfuol nɑ n tɑn nɑk lin nbɑ sɑɑ kpo. 5Yennu e ŋɑnm’t k t tien siil lebtu nɑ po, k tul’t u Foŋɑnm, k l tie nyinn k wɑnt’t lin nbɑ k u tɑn sɑɑ tul’t nɑ. 6L pɑɑk, t mɔk pɑlcienn yuo kul ɑ, k bɑnn nɑn t i be tingbounŋ nɑ gbɑnɑnt nɑ ni, t fɔk nɑn Yonmdɑɑnɔ buol, 7k mɑɑn t wɑɑ yɑdɑ sɔnu e. T k wɑɑ lin nbɑ k t ninbinn lɑ’l nɑ kɑɑ. 8T mɔk pɑlcienn k sunmɑn tin nyi gbɑnɑnt nɑ ni e, k kun Yonmdɑɑnɔ buol ni. 9L pɑɑk, tii biɑl gbɑnɑnt mɑnŋ ni, ɑmi tii nyik’l, t ninbinn mɔn ɑ t penn u pɑl ni e. 10K mɑɑn t kul binbenŋ tɑn sɑɑ nyi pɑɑnu Klistu tuɑnn po bɑlbudɑɑl, k suɑ kul tɑn sɑɑ gɑɑl lin nbɑ tie u yɑl e, nɑn u tuonɑ nbɑ din tie biɑnŋ nbɑ, yuo nbɑ k u din be u tingbounŋ nɑ gbɑnɑnt ni nɑ. 11Ŋɑɑnt mɑn k tii cɔln Yennu nɑn t pɑl kul, k mɑɑn t mi l pɑɑk nbɑ tie lin nbɑ. L pɑɑk e te k t luon k niib n gbɑt l pɑɑk: Yennu mi t binbenŋ nbɑ tie biɑnŋ nbɑ, k t mun mɔk dindɑnn nɑn i mi i pɑlɑ ni t binbenŋ nbɑ tie biɑnŋ nbɑ. 12T k dont t mɔnŋ kɑɑ i buol ni biɑk, ŋɑɑn t luon k tin tul’i yɑɑk k yin fit fɑɑ pɑlbiɑ t pɑɑk, k fit pɑk tul bin nbɑ goli nifosɑɑlk nɑn-yel po k mɔk yugontl l pɑɑk, ŋɑɑn k goli u pɑl ni nɑ. 13T i tie ninkɑnmɑnŋt dɑnm i e, Yennu pɑɑk e te k t tie nnɑ, ŋɑɑn t yulɑ i sonm i e, i pɑɑk e te k t tie nnɑ. 14K mɑɑn Klistu lonm yet’t ɑ. Tinm nbɑ k bils nɑn yenɔ kuɑ e din gɑɑl suɑ kul pɑɑk k kpo, k l wɑnt nɑn suɑ kul din kpo nɑn’ɔ nɑ. 15Ŋuɑ e din gɑɑl suɑ kul pɑɑk k kpo, ɑ bin nbɑ fo nɑ, b dɑɑ be k tien b mɔnŋ kɑɑ, ŋɑɑn k bii be k tul wun nbɑ din gɑɑl b pɑɑk k kpo k biɑ fiil kuun ni nɑ e. 16Ŋɑnn, t ji k goli nisuɑ nɑn tingbounŋ nɑ niib nbɑ goli’ɔ bɑnnu nbɑ nɑ kɑɑ. L i tie k t din got Klistu nnɑ, ŋɑɑn t ji k goli’ɔ nnɑ kɑɑ. 17L pɑɑk, nilɔ nbɑ be Klistu ni, l dɑɑnɔ ji tie nipɑɑmɔ e. Bonkpel kul ji bot e, k bonpɑɑnn ji be u ni. 18Lin nbɑ nɑ kul nyi Yennu buol e. Ŋuɑ e ŋɑnm tinm nɑn ŋuɑ sinsuuk ni Klistu pɑɑk, k yɑɑ tin te k lin ŋɑnm lieb nɑn ŋuɑ sinsuuk ni. 19K mɑɑn Klistu ni e k Yennu tun k ŋɑnm ŋuɑ nɑn tingbounŋ niib sinsuuk ni, k k goli b biit, k yɑɑ tin muɑnt lin nbɑ k u tun k ŋɑnm ŋuɑ nɑn niib sinsuuk ni nɑ. 20L pɑɑk k t ji tie Klistu tɑɑtɑlɑ k Yennu te k t yi niib. Klistu pɑɑk k t bɑln’mi, ɑ yin tunn k mɑnŋ nɑn Yennu. 21Klistu k mi tun biit, ŋɑɑn Yennu e din jinn’ɔ ɑ u tie biitdɑɑnɔ t tiɑɔnŋ biit pɑɑk. U din tun ŋɑnn e ɑ tin lɑ yentinu binbenŋ ŋuɑ Klistu ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\