2 Korɛnt Kristo-yab 7

1N yɔnimɔni, Yennu nbɑ senn mɔsonɑ k tul’t nɑ pɑɑk, ŋɑɑnt mɑn k t nyik lin nbɑ kul bɑɑt nɑn jɑknt t gbɑnɑnt nɑn t sei ni ŋɑɑn kii tie Yennu niib cɑin kii bɑɑkt’ɔ. 2Wɑnt’t mɑn nɑn i luon’t. T k mi tun suɑ bonbiil, ɑmi k tun siɑl k biil suɑ, ɑmi k ŋmɑb suɑ. 3N k diɑn nnɑ ɑ n yet ɑ i k mɔk mɔni kɑɑ. T lek luon’i, nɑn mɑɑ ponŋ yet’i biɑnŋ nbɑ nɑ. T i lek i kpo ɑmi tɑɑ be mɑnfuol ni, ŋɑɑn t lek sii luon’i. 4N k mɔk bilsuk i pɑɑk. N mɔk yugontl nɑn’i. T fɑldinu kul ni, n mɔk pɑlcienn yuo kul k n pɑl biɑ pien bonciɑnn. 5Tɑɑ din bɑɑl Mɑɑseduɑnn t din k fit foi. T din lɑ muksuk lokl kul po. Nisiɑb din kɔn nɑn’t, k jɑŋmɑɑni din be t pɑlɑ ni, 6ŋɑɑn Yennu nbɑ mɑɑnt bin nbɑ mɔk pɑlbiil nɑ pɑlɑ dɑɑn te k Tiit bɑɑl t buol ni, k u bɑɑlu mɑnŋ dɑɑn mɑɑn t pɑlɑ wɑɑ. 7U bɑɑlu kuukuɑ kɑɑ dɑɑn mɑɑk t pɑlɑ, ŋɑɑn u biɑ dɑɑn yet’t biɑnŋ nbɑ k i dɑɑn cie u pɑl. U dɑɑn yet’t ɑ i ninbinn mɔn nɑn k i biɑ lɑ’n, ɑ i mɔk pɑlbiil, k i ninbinn biɑ mɔn nɑn yin kɔn n pɑɑk. Lin nbɑ nɑ e te k n mɑntk mɔk pɑlpienn. 8Kɑdɑɑɔk nbɑ k n din diɑn k tul’i nɑ ii dinŋ ii tul’i pɑlbiil i e, n din k pɑbi l pɑɑk. N din pɑbi l pɑɑk sinsinn, mɑɑ din lɑ nɑn l tul’i pɑlbiil, ŋɑɑn pɑlbiil mɑnŋ din k wei. 9Mɔtɑɑnɑ n ji mɔk pɑlpienn e. I pɑlbiil mɑnŋ pɑɑk kɑɑ te k n mɔk pɑlpienn, ŋɑɑn i pɑlbiil nbɑ te k i mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ nɑ pɑɑk e te k n mɔk pɑlpienn. Yennu e din te k i pɑlɑ biil i biit pɑɑk, t kɑdɑɑɔk k biil’i siɑl. 10Pɑlbiil nbɑ nyii Yennu buol nɑ te k nilɔ mɔ kuɑŋɑɑn k lebtl binbenŋ k lɑɑt fielu, k nilɔ kɑn fit pɑbi l pɑɑk. Ŋɑɑn tingbounŋ nɑ pɑlbiil ŋɑnin bɑɑt nɑn kuun e. 11Gotl mɑn k lɑ biɑnŋ nbɑ k pɑlbiil nbɑ nyi Yennu buol nɑ nbɑ juontl biɑnŋ nbɑ. L te k i set din luon k yii tuun nɑn ninmɔnn k wɑnn nɑn i k mɔk biit. I wutuol din duo lin nbɑ kul nbɑ tien nɑ pɑɑk, k i biɑ din tiin lin nbɑ din sɑɑ fit tien nɑ. Pɑlbiil mɑnŋ din te k i set luon k i lɑ’n. L din te k i mɔk ninmɔnn k luon k i ŋmɑnn biitdɑɑnɔ tubl. Yɑɑ tuun nnɑ mɑnŋ nɑ, l set wɑnt nɑn i k mɔk bisiɑt lɑbɑɑl mɑnŋ ni. 12Mɑɑ din diɑn kɑdɑɑɔk mɑnŋ k tul’i nɑ, l k tie nisuɑ nbɑ tun biit nɑ pɑɑk kɑɑ, k l biɑ din k tie nisuɑ nbɑ k u biil’ɔ nɑ pɑɑk kɑɑ din te k n diɑn. Ŋɑɑn n din luon k yin bɑnn nɑn Yennu mi biɑnŋ nbɑ k i bɑkɑ be t ni. 13Ŋɑnn e te k t pɑlɑ cie. T pɑlɑ din cie bonciɑnn, ŋɑɑn bɑnnu nbɑ Tiit din mɔk pɑlpienn biɑ din pukn tinm pɑlpienn bonciɑnn. U din wɑnn’t bɑnnu nbɑ k i te k u yɑnputuk gbenn. 14U buol ni, n din yet nɑn n mɔk pɑlpienn i pɑɑk, ŋɑɑn l k mɔk’n fei. T tun k piɑk’i bɑlmɔni e, k lin nbɑ wɑnt e nɑ: n mɔk mɔni nɑn mii fɑɑ pɑlbiil i pɑɑk Tiit buol. 15Wɑɑ luon’i biɑnŋ nbɑ mɑntk puki yuo nbɑ k u tiɑl bɑnnu nbɑ k i din tien siil ɑ yin sɑk u mɔb, k biɑ din gɑɑl’ɔ sɑɑɔnŋ nɑn jɑŋmɑɑni nɑn gbɑnɑnjijekt nɑ. 16N set mɔk pɑlpienn bonciɑnn nɑn mɑɑ sɑɑ fit kii duu i pɑɑk nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\