2 Korɛnt Kristo-yab 9

1L ji k kpɑɑ tɑlɑs k n biɑ diɑn kɑdɑɑɔk k yet’i biɑnŋ nbɑ k b sonmt Yennu niib nbɑ be Suude. 2N mi nɑn i luon k yin sonm’b. N dɑɑn pɑk’i Mɑɑseduɑnntieb buol ni, k yet’b biɑnŋ nbɑ k yinm nbɑ be Akɑɑyi tinŋ ni nɑ din luon, k yin sonm Yennu niib binn po nɑ k sɑɑ tuu dinnɑ. I nunm nbɑ din mɔn Yennu niib sonml pɑɑk nɑ, l din te k b mun luon k bin sonm’b. 3Ŋɑɑn n tuun t nɑɑ wɑɑs i buol ni e, ɑ k lin te tɑɑ piɑk’i biɑnŋ nbɑ nɑ dɑɑ tie yɑnn. N luon k i set tien siil nɑn mɑɑ ponŋ yet biɑnŋ nbɑ nɑ. 4Nnɑ i kɑɑ, k Mɑɑseduɑnn tinŋ ni niib mɑnŋ tɑn ciɑn’n k bɑɑl i buol ni, k suɑ k i dɑɑ k tien siil, l sɑɑ din’n fei wɑɑ, k l kii tie min kuukuɑ kɑɑ sɑɑ di fei, t kul ɑ e sɑɑ di fei, k mɑɑn t dɑɑn pɑk’i b buol ni wɑɑ. 5L pɑɑk n dukn ɑ l ŋɑn k n bɑln t nɑɑ wɑɑs nɑ, k bin dɔnŋ gɑl n tuɑnn po k sɑɑn i buol ni k sɑɑ sonm’i k yin tien bulcinpiini nɑ siil nɑn yɑɑ dɑɑn senn i mɔsonn biɑnŋ nbɑ nɑ. Mi i tɑnŋ i bɑɑl yuo nbɑ n sɑɑ lɑ nɑn l ponŋ tien siil ɑ. Ŋɑnn e sɑɑ wɑnn nɑn i gɑɑl’l nɑn i mɔnŋ lonm nɑ e, ŋɑɑn k suɑ kɑɑ miɑ’i k i gɑɑl. 6N yien’i e, wun nbɑ bul dii wɑɑnm-nnɑ tɑn sɑɑ jɑɑn wɑɑnm-nnɑ e, k wun nbɑ mun bul dii sɑɑn ɑ, mun tɑn sɑɑ jɑɑn sɑɑn ɑ e. 7Wun nbɑ kul dukn u pɑl ni, ɑ wun pi piini biɑnŋ nbɑ, l dɑɑnɔ n pi nnɑ, k dɑɑ piin nɑn pɑlbiil, k suɑ dɑɑ mɑb’ɔ, k mɑɑn Yennu luon nisuɑ nbɑ piin piini nɑn pɑlpienn e. 8Yennu mɔk yiikuo nbɑ sɑɑ tul’i bonsiɑl kul k l yɑb, k i sii mɔk lin nbɑ kul siɑn k l biɑ sɑɑ tenn k jɑnŋ nɑn yii tuun tuonŋɑnɑ kul ɑ, 9nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «U nuu ŋɑnin tiɑn k tien tɑli e, k u bulcintuk mɑnŋ kɑn mi k gbenn.» 10Yennu nbɑ tien niib dibuoli k b buul, ŋɑɑn biɑ tien’m jiet k b di nɑ, ŋuɑ e sɑɑ tul’i dibuoli kul nbɑ k i sɑɑ fit bul k u biɑ sɑɑ te k lin pɑ k kpɑɑt. Nnɑ e k u sɑɑ te k i bulcint n lon luɑnɑ bonciɑnn. 11Yennu sɑɑ tien’i mɔktɑ bɑnnu nbɑ k i sii fit tuun nɑn bulcint yuo kul. Ŋɑnn e, niib bonciɑnn sii piɑk Yennu piini nbɑ nyii i buol ni k t tul’b nɑ pɑɑk. 12Yɑɑ sonmt Yennu niib bɑnnu nbɑ nɑ, l k tie nyuɑt k tul’b nɑn bɑɑ k mɔk lin nbɑ nɑ kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn l biɑ te k niib sɑɑ tul Yennu niipuouk bonciɑnn. 13Yɑɑ sonmt’b bɑnnu nbɑ nɑ sɑɑ wɑnn’b yɑɑ tie nibuolu nbɑ. L pɑɑk, niib bonciɑnn sɑɑ pɑk Yennu yɑɑ gɑɑl Klistu lɑbɑmɑnn k sɑk’l nɑ pɑɑk. B biɑ sɑɑ pɑk Yennu, i nuu nbɑ tiɑn k i centl nɑn’m nɑn niib kul yɑɑ mɔk lin nbɑ nɑ pɑɑk. 14B sɑɑ miɑl Yennu k tul’i nɑn lonciɑɔnŋ, Yennu nbɑ tul’i u yetŋɑnm bonciɑnn nɑ pɑɑk. 15Ŋɑɑnt mɑn k tin tul Yennu niipuouk u piini nbɑ kɑɑ liel nɑ pɑɑk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\