2 Piɛr 1

1Min Siimɔn Piɑl, wun nbɑ tie Yiesu Klistu tuontunnɔ nɑn u tuomi nɑ e dɑ kɑdɑɑɔk nɑ k tien bin nbɑ lɑ yɑdɑ Yennu nbɑ tuun lin nbɑ ŋɑn nɑn t Fietuɑ Yiesu Klistu nɑ buol nɑ, k b yɑdɑ mɑnŋ mun ŋɑn k tul Yennu nɑn t yɑl nbɑ ŋɑn bɑnnu nbɑ nɑ. 2Yɑɑ bɑnn Yennu nɑn t Yonmdɑɑnɔ Yiesu nɑ pɑɑk, ninkpɑbɑɔnŋ nɑn mɑnu ii yɑb kii be i pɑɑk. 3Yennu yiikuo e tul’t lin nbɑ kul kpɑɑ tɑlɑs ɑ tii mɔk’l kii fit kii be mɑnfuol ni nɑn binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm nɑ. T lɑ l kul, Yennu nbɑ te k t bɑnn wun nbɑ yiin’t ɑ t mun ii mɔk u dontl nɑn u bulcint nɑ pɑɑk e. 4Nnɑ e mun, k u din senn mɔsonjɑɑnɑ k tul’t ɑ t i lɑɑt lin nbɑ k u senn mɔsonn nɑn u sɑɑ tul’t nɑ, k fit nyi lonbiiuk nbɑ be tingbounŋ nɑ ni nɑn l kuun ni, ŋɑɑn kii mɔk u tiɑɔnŋ binbenŋ. 5Lin nbɑ nɑ pɑɑk, i yɑbl i mɔnŋ k pukn binbenŋɑnŋ i yɑdɑ pɑɑk mɑn, k biɑ pukn Yennu bɑnnu i binbenŋɑnŋ mɑnŋ pɑɑk, 6k biɑ pukn mɔnŋdiɑnu i bɑnnu mɑnŋ pɑɑk, k biɑ pukn suklu i mɔnŋdiɑnu mɑnŋ pɑɑk, k biɑ pukn binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm i suklu pɑɑk, 7k biɑ pukn nɑɑtɑɑnn i binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm nɑ pɑɑk, k biɑ pukn lonm i nɑɑtɑɑnn mɑnŋ pɑɑk. 8Ŋɑnn tie lin nbɑ k i bo sii mɔk, k l i tie k i mɔk’l k l yɑbt, i sɑɑ fit tun Yennu tuonn fɑnu k biɑ bɑnn t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu k pukn. 9Ŋɑɑn l i tie k suɑ k mɔk’l, u k nyuɑn bɑnfɔkl nɑn juɑnŋ nɑ e, k tɑnm nɑn Klistu din wuul u yɑɑyuo ni biit ɑ. 10L pɑɑk, n nɑɑ wɑɑs, i yɑbl kii be binbenŋ nbɑ k Yennu din yiin’i k biɑ lukt’i ɑ i be lenŋ nɑ. K mɑɑn l i tie k i tuun nnɑ i e, i kɑn mi bɑɑ biit ni. 11Nnɑ e k Yennu tɑn sɑɑ gɑɑl’i nɑn pɑlpienn t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu jiɑɔnŋ nbɑ kɑɑ gbennu nɑ ni. 12L pɑɑk, n sii tun k tiɑn’i lɑbɑɑl nɑ po e yuo kul, mɑɑ lek mi nɑn i ponŋ gbɑt’l ɑ, k mi’l fɑnu, k diɑ’l cinm nɑ. 13Ŋɑɑn n dukn nɑn l ŋɑn k n ŋɑnm tiɑl’i k fiin i dudukt mɑɑ dɑɑ be n mɑnfuol ni nɑ. 14K mɑɑn n mi nɑn l kɑn wei k n sɑɑ nyi n gbɑnɑnt ni nɑn t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu nbɑ din yet’n nɑ. 15L pɑɑk e te k n yɑɑ n yɑbl n mɔnŋ k lɑ sɔnu nbɑ k i sii tiɑn lɑbɑɑl nɑ po yuo kul ɑ n kuun puolpo. 16Setk nɑn mɔni, t din k jii fɑɑk sɔnu ɑmi nisɑɑlk tiɑɔnŋ yɑn ni lɑbɑɑl kɑɑ, k wɑnn’i bɑnnu nbɑ k t Yonmdɑɑnɔ tɑn sɑɑ jen nɑn yiikuo nɑ, ŋɑɑn t din lɑ u yɑbnt nɑn t ninbinɑ e. 17T din be nɑn’ɔ e, yuo nbɑ k Bɑɑ Yennu din tul’ɔ sɑnn nɑn dontl. L yuo mɑnŋ e k kunkɔl nyii Yennu nɑ yentsɑɑkɑl nbɑ gɑl yentsɑɑkɑlɑ kul nɑ buol ni k yet ɑ: «N Bilonkɑk e nɑ, wun nbɑ k n nunm gbuo’u nɑ e nɑ.» 18T mɔnŋ mɔnŋ din gbɑt kunkɔl mɑnŋ k l nyii Yendɔunŋ ni, yuo nbɑ k t din be nɑn’ɔ Yennu tiɑɔnŋ juɑl pɑɑk. 19Ŋɑnn e mɑntk kɑt wɑnt’t nɑn Yennu sɔkniinbɑ nbɑ din pɑk Yiesu lɑbɑɑl nɑ po din tie bɑlmɔni e, k l ŋɑn k yin gbiint bɑɑ din yet lin nbɑ nɑ fɑnu. K mɑɑn mɑɑn mɑnŋ tie nɑn fitl nbɑ tien yentu bunbɔnn ni nɑ e, mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ k sɑn-nyiɑɔk sɑɑ piin yentl k sɑn-nyiɑɔk ni ŋmɑɑbil n yent i pɑlɑ ni. 20Ŋɑɑn lin nbɑ gɑl l kul tie nɑ e: nisɑɑlk kɑɑ k fit wɑnn Yennu sɔkniinbɑ mɑɑn nbɑ be Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni nɑ pɑɑk nɑn u tiɑɔnŋ pɑnŋ, 21k mɑɑn sɔkniinbɑ suɑ kɑɑ k mi dukn u mɔnŋ yɑn ni k pɑk, ŋɑɑn b din piɑk Yennu tiɑɔnŋ mɑɑn e, Foŋɑnm nbɑ din wɑnt’b bɑɑ sii piɑk lin nbɑ nɑ pɑɑk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\