2 Piɛr 3

1N yuɑsnbɑ, mɑɑ dɑ kɑdɑɑɔk nbɑ k tien’i nɑ ji puki kɑdɑɑt ŋɑnle e nɑ. N diɑn l kɑdɑɑt ŋɑnle kul k tiɑl’i lɑbɑɑl nbɑ k i din gbɑt nɑ po, ɑ yii mɔk dudukŋɑnt. 2N luon k yii tiɑn mɑɑn nbɑ k sɔknŋɑnm din pɑk yɑɑyuo ni nɑ, kii biɑ kii tiɑn sennu nbɑ k Yonmdɑɑnɔ, wun nbɑ tie t Fietuɑ nɑ din pɑk, k tinm nbɑ tie u tuomiinbɑ din yet’i nɑ po. 3Sinsinn, n luon k yii mi nɑn nisiɑb nbɑ wɑɑ b pɑlɑ lonbiit tɑn sii be dɑɑjuonti ni, k tɑn sii sɑlkt’i, 4k yien ɑ: «Yiesu Klistu nbɑ din senn mɔsonn, ɑ u tɑn sɑɑ jen nɑ, ŋuɑ liɑ ɑɑ? T bɑɑnbɑ nbɑ ponŋ din kpo wɑɑ nɑn dinnɑ, bonsiɑl kul kpɑn tie nɑn lɑɑ ponŋ tuu tie biɑnŋ nbɑ dulnyɑ pinpiik ni nɑ e.» 5L niib k sɑɑk bin tiɑl nɑn Yennu din yet mɑɑn e k nɑn sɑnpɑɑk nɑn tinŋ, k u din nyinn tinŋ nɑ nyun ni k te k l be nyun nɑ sinsuuk ni, 6k biɑ din te k nyungbiebiiuk din dii dulnyɑ kpel mɑnŋ k l biil. 7Ŋɑɑn ŋuɑ Yennu mɑɑn mɑnŋ e biɑ lek sii diɑ sɑnpɑɑk nɑn tinŋ nbɑ be mɔtɑɑnɑ nɑ mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ k u tɑn sɑɑ te k l kul ɑ n di muu, k l dɑɑl u sɑɑ bu nitont buut k biil’b. 8Bon-yenn be. I dɑɑ tɑnmt l po. Yonmdɑɑnɔ buol ni ŋɑnin, dɑyenn kuɑ tie nɑn binɑ tusl nɑ e, k binɑ tusl mun tie nɑn dɑyenn nɑ. 9L kɑn wei, k Yonmdɑɑnɔ sɑɑ tun k gbien u mɔsonn nɑ. Ŋɑɑn nisiɑb duki nɑn u tɑɑntl e. Ŋɑɑn u mɔk suklu nɑn’i e. U k luon k nisiɑb n kpo kuun nbɑ kɑɑ gbennu, ŋɑɑn u luon k suɑ kul n mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ e. 10Ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ dɑɑl mɑnŋ bɑɑlu tɑn sii tie nɑn nɑn-yukɔ bɑɑlu nɑ e. L dɑɑl mɑnŋ, k sɑnpɑɑk sɑɑ bot nɑn fujɑɑnn, k muu nbɑ di bonciɑnn tɑn sɑɑ di sɑnpɑɑpo bonsiɑl kul, k tingbounŋ nɑ nɑn bonsiɑl kul nbɑ be lenŋ tɑn sɑɑ di muu e k gbenn. 11K bont nɑ kul nbɑ tɑn sɑɑ di muu nnɑ nɑ, i dukn suɑ l ŋɑn k yii tie nibuol bee mɑn i? L ŋɑn k yii be binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm kii biɑ kii tiin’ɔ, 12kii guu Yennu dɑɑl mɑnŋ, k yɑbl i mɔnŋ pɑɑk k dɑɑl mɑnŋ n bɑɑl yiɑn. L dɑɑl e k sɑnpɑɑpo tɑn sɑɑ kɑb k biil, k muu nɑ tonu tɑn sɑɑ nɑnn sɑnpɑɑpo bonnɑnkɑɑ. 13Ŋɑɑn t guu yuo nbɑ k sɑnpɑpɑɑnn nɑn tinpɑɑnn tɑn sii be nɑn Yennu nbɑ din senn mɔsonn nbɑ nɑ, k lin nbɑ kul tuun lenŋ sii tie nɑn Yennu nbɑ luon bɑnnu nbɑ nɑ e. 14N yuɑsnbɑ, yɑɑ guu bonɑ mɑnŋ nɑ pɑɑk, i yɑbl i mɔnŋ pɑɑk kii be binbenŋ nbɑ k Yennu luon, k dɑɑ mɔk biit u buol, k mɑnu i be yinm nɑn ŋuɑ sinsuuk ni. 15T Yonmdɑɑnɔ nbɑ di suklu nɑ, u tien niib e yɑɑk, ɑ bin lɑ fielu, nɑn t nɑɑ bilonkɑk Pɔul nbɑ mun dɑɑn diɑn kɑdɑsiɑɔk k tul’i k yet’i nɑn Yennu nbɑ tul’ɔ yɑn biɑnŋ nbɑ. 16U kɑdɑɑt kul ni, u tuu diɑn k piɑk l lɑbɑɑl po e. Lɑbɑsiɑ be u kɑdɑɑt nɑ ni k pɑɑl nɑn nilɔ n bɑnn l pɑɑk, k nisiɑb nbɑ k mɔk yɑn k biɑ k mɔk yɑdɑ nbɑ wɑki nɑ, biɑ be. B jikt’l k kpint’l fɑɑk e, nɑn bɑɑ tuu kpint’l Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk mɑnŋ pɑɑk boliɑ ni biɑnŋ nbɑ nɑ. Nnɑ e k b bɑɑt nɑn b tiɑɔnŋ biilu. 17N yuɑsnbɑ, i ji mi b po. L pɑɑk, i guu i mɔnŋ, k dɑɑ wɑɑ biitdɑnm fɑɑk sɔni mɑnŋ, k yɑbl k dɑɑ bɑɑ. 18I ŋɑɑn k t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu nbɑ tie t Fietuɑ nɑ, ninkpɑbɑɔnŋ ii be i binbenŋ ni kii puki, k yin mun ŋɑɑn k yɑɑ bɑnn’ɔ bɑnnu nbɑ nɑ n pukn. Ŋuɑ e yen dontl mɔtɑɑnɑ nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. Amenn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\