2 Tɛsaloniik Kristo-yab 2

1N nɑɑ wɑɑs, k jikt sɑɑ t Yonmdɑɑnɔ jenu mɑnŋ nɑn tinm nɑn ŋuɑ nbɑ tɑn sɑɑ cet lieb k tɑɑn be nɑ po, 2t bɑln’mi e, i dɑɑ mɔk jijiet i pɑlɑ ni ɑmi gbɑnɑnjijekt nɑn nisiɑb nbɑ yɑɑ ɑ Yomdɑɑnɔ dɑɑl mɑnŋ ponŋ bɑɑl ɑ nɑ. L pɑsiɑl b yien’i ɑ tinm din yet nnɑ sɔkni mɑɑn wɑnnu ni, ɑmi muɑnti ni, ɑmi kɑdɑɑɔk ni. 3I dɑɑ te k suɑ kpɑnn’i nɑn wɑɑn ɑ, k mɑɑn l dɑɑl kɑn bɑɑl sie k mɔyetuk yuo bɑɑl sinsinn, k Klistu dɑtɑɑk nbɑ k Yennu sɑɑ biil’ɔ muu ni nɑ, n nyi pɑɑnu. 4U tɑn sɑɑ kɔn nɑn lin nbɑ kul k niib jiɑntl’l, nɑn lin nbɑ kul k niib duki nɑn l tie Yennu. U tɑn sɑɑ kɔn nɑn lin nbɑ nɑ kul k biɑ tɑn sɑɑ kuɑ Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni, k kɑl k pul u mɔnŋ Yennu. 5Mɑɑ din be i buol ni yuo nbɑ nɑ, n din yet’i lin nbɑ nɑ kul ɑ. I k tiɑn ii? 6Ŋɑɑn siɑl e lek dɑɑ diɑ’u, k i mi lɑɑ tie lin nbɑ, ŋɑɑn k u tɑn sɑɑ nyi pɑɑnu yuo nbɑ k Yennu tiɑɔnŋ din senn nɑ e. 7Bonbiil wuol ni yiikuo ponŋ tuun u tuonn, ŋɑɑn lin nbɑ tɑn sɑɑ tien, dɑɑ kɑn tien, sie k wun nbɑ dɑɑ te k l k fit tie nɑ tɑn bot sinsinn. 8L yuo mɑnŋ k Klistu dɑtɑɑk sɑɑ nyi pɑɑnu ni, k Yonmdɑɑnɔ Yiesu n kpi’u nɑn u mɔb ni wɑn, k biil’ɔ nɑn u bɑɑlu yentciɑɔnŋ. 9Klistu dɑtɑɑk mɑnŋ tɑn sɑɑ bɑɑl nɑn Sɑɑtɑn yiikuo e k tun fɑɑk bɑktnɔunŋ tuonɑ nɑn yɑɑl-lituk tuonɑ, 10nɑn tuonbiit buolu kul nbɑ kpɑnn bin nbɑ k Yennu tɑn sɑɑ biil’b nɑ. B tɑn sɑɑ lɑ biilu, k mɑɑn b k gɑɑl, k biɑ k luon bɑlmɔni nbɑ bo sɑɑ fiel’b nɑ. 11L pɑɑk e te k Yennu te k fɑɑk yiikuo tuun b ni, ɑ bin tien lin nbɑ tie fɑɑk nɑ yɑdɑ. 12L pɑɑk, Yennu tɑn sɑɑ biil bin nbɑ kul k tien bɑlmɔni mɑnŋ yɑdɑ ŋɑɑn luon bonbiil tumu nɑ. 13T nɑɑ wɑɑs, yinm nbɑ k Yonmdɑɑnɔ luon’i nɑ, l kpɑɑ tɑlɑs k t pɑk Yennu yuo kul i pɑɑk, k mɑɑn Yennu din lukt’i pinpiik ni e wɑɑ, ɑ yin lɑ fielu Foŋɑnm nbɑ tien’i Yennu tiɑɔnŋ yɑb nɑn yɑɑ tien lɑbɑmɑnn yɑdɑ nɑ pɑɑk. 14Tɑɑ din muɑnt lɑbɑmɑnn nbɑ k tul’i nɑ, Yennu din yiin’i, ɑ yin lɑ dontl nbɑ tie t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu tiɑɔnŋ yɑl e. 15T nɑɑ wɑɑs, l pɑɑk, setl mɑn cib, k diɑ wɑnnu nbɑ k t din wɑnn’i t mɑɑn ni, nɑn t kɑdɑɑɔk ni nɑ. 16T Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu tiɑɔnŋ nɑn t Bɑɑ Yennu nbɑ luon’t, k tul’t pɑlcienn nbɑ kɑɑ gbennu nɑn dindɑnn nbɑ ŋɑn, u ninkpɑbɑɔnŋ nɑ pɑɑk nɑ, 17n cie i pɑlɑ k tul’i pɑnŋ k yin fit tun lin nbɑ kul ŋɑn i bontitiet nɑn i mɑɑn ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\