2 Tɛsaloniik Kristo-yab 3

1T nɑɑ wɑɑs, lin nbɑ juont tie nnɑ e, ii mei Yennu mɑn k Yonmdɑɑnɔ lɑbɑmɑnn mɑnŋ n lin yiɑn yiɑn k niib n gɑɑl’l nɑn bɑɑkl, nɑn lɑɑ din tie biɑnŋ nbɑ i buol ni nɑ. 2Ii biɑ kii mei Yennu k wun nyinn’t nifobiit nɑn biitdɑnm nuu ni, k mɑɑn l k tie suɑ kul kɑɑ tien lɑbɑmɑnn mɑnŋ yɑdɑ. 3Ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ tie bɑlmɔni dɑɑnɔ e, k sɑɑ tul’i pɑnŋ kii guu’i k Klistu dɑtɑɑk kɑn fit tien’i siɑl. 4Yonmdɑɑnɔ pɑɑk, k t mi nɑn i tuun tɑɑ din yet’i lin nbɑ nɑ, kii biɑ sii tuun nnɑ yuo kul ɑ. 5Yonmdɑɑnɔ mɑnŋ n sonm’i k yin bɑnn Yennu nbɑ luon’t biɑnŋ nbɑ, k biɑ sonm’i k yin bɑnn suklu nbɑ k Klistu tien’t nɑ. 6T nɑɑ wɑɑs, Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu sɑnn ni e k t yien’i, i nyinn i mɔnŋ t nɑɑ wɑsiɑt nbɑ tie gbɑn-nyɑkdɑnm, k biɑ k wɑɑ wɑnnu nbɑ k t din tul’i nɑ sinsuuk ni. 7I mɔnŋ ponŋ mi fɑnu nɑn l kpɑɑ tɑlɑs e k yii tuun nɑn tɑɑ din tuun biɑnŋ nbɑ nɑ. Tɑɑ din be i buol ni nɑ, t din k tiin gbɑn-nyɑkl. 8T din k mi dii suɑ jiet k k pɑ l pɑɑk. Ŋɑɑn t kpɑn din tuun e k nyi nɑɑɔk yennu nɑn nyiɑɔk, ɑ t dɑɑ tie jikl i pɑɑk. 9Tɑɑ din tuun nnɑ mɑnŋ nɑ, l k wɑnt nɑn t k mɔk yiikuo nbɑ sɑɑ boi sonml po kɑɑ, ŋɑɑn t din tun nnɑ ɑ tin wɑnn’i lɑɑ mun sii ŋɑn k yin tun biɑnŋ nbɑ e. 10Setk nɑn mɔni, tɑɑ din be i buol ni nɑ, t din tuu tun yien’i ɑ: «Wun nbɑ kul k tuun tuonn, l dɑɑnɔ k jɑnŋ nɑn wun di jiet.» 11T yien’i lin nbɑ nɑ, k mɑɑn t gbiɑ, ɑ nisiɑb be i sinsuuk ni k k luon tuonɑ, ŋɑɑn k lin kuɑ b lieb mɑɑn ni e. 12Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu sɑnn ni e k t yien niib mɑnŋ k kpɑɑn’m ɑ bii tuun tuonn yuo kul ɑ, k fit b mɔnŋ. 13T nɑɑ wɑɑs, ii mi k i bɑk nɑn tuonŋɑnɑ tumu mɑn. 14L i tie k suɑ k sɑɑk kpɑɑni nbɑ be kɑdɑɑɔk nɑ ni, yin bɑnn l dɑɑnɔ k dɑɑ nɑki’ɔ k wun tɑn di fei. 15I dɑɑ tie’u nɑn u tie i dɑtɑɑk e nɑ, ŋɑɑn i kpɑɑn’ɔ nɑn i nɑɑ bik nɑ. 16Yonmdɑɑnɔ wun nbɑ tien’t mɑnu nɑ n tul’i mɑnu yuo kul, siɑl kul ɑ ni. Yonmdɑɑnɔ i be nɑn i kul. 17Min Pɔul dɑ fuonti mɑnŋ nɑn n mɔnŋ mɔnŋ nuu e, k ŋɑnn e tie n kɑdɑɑt kul siɑlɑ. Mɑɑ tuu dɑ bɑnnu nbɑ e nɑ. 18T Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu ii mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn’i kul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\