2 Timote 4

1Yiesu Klistu nbɑ tɑn sɑɑ bu fuont’b nɑn kpienm buut, wun nbɑ tɑn sɑɑ jen k di nɑɑn nɑ, ŋuɑ nɑn Yennu tuɑnn po, k n yien’ɑ nɑn ninmɔnn, 2ɑ fii muɑntl Yennu mɑɑn kii wɑnt niib l po, yuo ii ŋɑn kuo l kii ŋɑn i e. Fii muɑntl, kii piɑk niib b tuonbiit po, kii kpɑɑn’m, kii kuɑnt’b pɑlɑ, kii wɑnt’b mɑɑn mɑnŋ dede nɑn suklu yuo kul ɑ, 3k mɑɑn yuo bɑɑt k nisiɑb tɑn kii luon bii gbiintl bɑlmɔni wɑnnu, ŋɑɑn b tɑn sii wɑɑ b tiɑɔnŋ lonm e, k tikl wɑntieb k b tɑn wɑnt’b lin nbɑ k b luon l gbiintu. 4B tɑn kɑn gbiint bɑlmɔni mɑnŋ, ŋɑɑn b tɑn sii luon bii gbiin lɑbɑgɑnɑ e. 5Ŋɑɑn fin ŋɑnin n yɑbl k suol ɑ mɔnŋ l kul ni. Sɑkn fɑldinu. Ii tuun ɑ tuonn nbɑ tie Yennu lɑbɑmɑnn muɑntu nɑ, k tun ɑ tuonn nbɑ tie Yennu tuontunnɔ yɑl nɑ fɑnu. 6Ŋɑɑn min ŋɑnin, yuo bɑɑl nɑn bin jii’n k tien mɑlunŋ ɑ. N kuun yuo bɑɑl ɑ. 7N gbɑɑ gbigbɑɑŋɑnɑ wɑɑ. N tin n nɑntɑɑl nɑ k gbenn ɑ. N lek diɑ bɑlmɔni wɑnnu. 8Yuo nbɑ bɑɑt, n tɑn sɑɑ gɑɑl nyɑnnu nyuɑt ɑ. L nyuɑt tie fielu nɑɑn foklk nbɑ k Yonmdɑɑnɔ nbɑ tie bɑlbuŋɑnɔ nɑ tɑn sɑɑ tul’n bɑlbudɑɑl, k u kɑn tul min kuukuɑ, ŋɑɑn u tɑn sɑɑ tul bin nbɑ kul nbɑ luon bin lɑ u jennu nɑ. 9Yɑbt k bɑɑl n penŋ yiɑn yiɑn nɑ, 10k mɑɑn Demɑɑs nyik’n ɑ. U mɔk lonm nɑn tingbounŋ bonɑ, k u sɑɑn Tesɑɑluoniik ɑ. Klesens sɑɑn Gɑɑlɑɑti wɑɑ, k Tiit mun sɑɑn Dɑɑlmɑɑti wɑɑ. 11Luk kuukuɑ e ji be nɑn’n. Jiin Mɑɑlk k bɑɑl nɑn’ɔ nɑ, k mɑɑn u sɑɑ fit sonm’n bonciɑnn n tuonɑ ni. 12N tun Tiikiik ɑ wun sɑɑn Efes. 13Fi i bɑɑt yuo nbɑ, fɑn jii n liɑtfuouk nbɑ k n dɑɑn nyik Tloɑs, k l be Kɑlpus buol ni nɑ nɑ. A biɑ jii n kɑdɑpinkɑlɑ nɑn n kɑdɑgbɑnt nɑ. 14Aleksɑndl wun nbɑ kul sɑɑɔk nɑ din tun’n lin nbɑ bi bonciɑnn. Yennu sɑɑ pɑ’u l pɑɑk. 15Suot ɑ mɔnŋ nɑn’ɔ, k mɑɑn u kɔn nɑn lɑbɑmɑnn nbɑ k t muɑntl nɑ bonciɑnn. 16Sinsinn mɑɑ dɑɑn kɔn n mɔnŋ pɑɑk nɑ, suɑ dɑɑn k set n puol. B kul dɑɑn nyik’n ɑ, Yennu dɑɑ jikt’b tɑɑli. 17Ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ dɑɑn be nɑn’n k tul’n pɑnŋ k n dɑɑn fit muɑnt lɑbɑmɑnn mɑnŋ kul k tul bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ kul ɑ, ɑ bin gbɑt. Ŋuɑ e dɑɑn fɑt’n yɑnbɔl mɔb ni. 18ŋuɑ e biɑ sɑɑ nyinn’n bonbiit kul ɑ ni, k kunn’n k kuɑn’n u nɑɑn nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑn lɑɑfiɑ. Ŋuɑ e yen dontl nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. Amenn. 19N jikt n fuonti k tien Pliisiil nɑn Akiilɑɑs, nɑn Onesiifuol ŋɑɑtieb. 20Elɑst dɑɑn biɑl Kuolent. Tlofiinm dɑɑn kɑɑ lɑɑfiɑ k n dɑɑn nyik’ɔ Miile. 21Yɑbt k bɑɑl nnɑ wɑɑ, k gbintɑnkɑɑnŋ n bɑɑl. Eobuuluus nɑn Pludɑns nɑn Liinus nɑn Kluodiɑ tien’ɑ b fuonti, k Klistuweilɑ kul ɑ biɑ fuont’ɑ. 22Yonmdɑɑnɔ ii be nɑn’ɑ. Yennu ii mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑn’i.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\