3 San 1

1Min nbɑ tie jɑɑnti sɑɑkuɑ nɑ e, dɑ kɑdɑɑɔk nɑ k tien n yuɑk Gɑius nbɑ k n luon’ɔ bonciɑnn nɑ. 2N yɔmɔnŋ, n bo luon nɑn fii be lɑɑfiɑ ni, k ɑ bonɑ kul i ŋɑn nɑn lɑɑ ŋɑn bɑnnu nbɑ fin nɑn Yennu sinsuuk ni nɑ. 3N dɑɑn lɑ pɑlpienn bonciɑnn nɑn t nɑɑ wɑsiɑt nbɑ dɑɑn bɑɑl nnɑ, k tɑn yet’n fɑɑ wɑɑ bɑlmɔni fɑnu biɑnŋ nbɑ nɑ, nɑn fɑɑ tuu wɑɑ’l fɑnu nɑ. 4Siɑl k penn n pɑl ni k mɑntk bɑɑl mɑɑ gbɑt ɑ n wɑɑs wɑɑ bɑlmɔni nɑ. 5N yuɑk, fɑɑ sonmt t nɑɑ wɑɑs nbɑ tie sɑɑnm biɑnŋ nbɑ nɑ, ɑ tuun lin nbɑ k bɑlmɔni sɔnu wɑnt’ɑ. 6B dɑɑn pɑk ɑ bulcint mɑnŋ po Klistu mɔtɑɑɔk niib sinsuuk ni. N bɑln’mɑ e, fii sonmt’b kii ŋɑnmt b sɔnu bɑnnu nbɑ sɑɑ penn Yennu pɑl. 7Setk nɑn mɔni, b dɑɑn sɑɑn sɔnu Yonmdɑɑnɔ sɑnn pɑɑk k k gɑɑl sonmsiɑl bin nbɑ k tie Klistuweilɑ nɑ buol ni. 8L pɑɑk, l kpɑɑ tɑlɑs e k tinm Klistuweilɑ ii gɑɑn l nibuolu sɑɑɔnŋ. Nnɑ e k t nuu sii be tuonn nbɑ k b tuun k tien bɑlmɔni muɑntu nɑ ni. 9N ponŋ mi diɑn bɑlsɑi nnɑ k tul Klistu mɔtɑɑɔk niib nbɑ be ɑ buol ni nɑ, ŋɑɑn k Diotlef nbɑ luon wun pul u mɔnŋ nijɑɑnn nɑ yien n mɔb. 10L pɑɑk, mi i tɑnŋ i bɑɑl, n sɑɑ fiit lin nbɑ kul k u tun, nɑn bonbisiɑl nɑn fɑɑk nbɑ k u pɑk k jiin t po nɑ. Ŋɑɑn biit mɑnŋ nbɑ k u tun nɑ, l lek k jɑnŋ’ɔ. U biɑ tuu yet wun gɑɑl t nɑɑ wɑɑs nbɑ tuu tɑn bɑɑl u buol ni, k biɑ k luon k u lieb ii gɑɑn’m, k tuu bel nyinn bin nbɑ gɑɑl sɑɑnm mɑnŋ sɑɑɔnŋ nɑ Klistu mɔtɑɑɔk niib sinsuuk ni. 11N yuɑk, dɑɑ toki suɑ biit, ŋɑɑn kii tuun lin nbɑ ŋɑn. Wun nbɑ tuun bonŋɑnn, u tie Yennu yuɑ e, ŋɑɑn wun nbɑ tuun biit, u k mi Yennu. 12Suɑ kul piɑk Demetlius, k u benu nɑ e biɑ wɑnt nɑn u wɑɑ bɑlmɔni, k t mɔnŋ mun piɑk’ɔ, k ɑ mun mi nɑn t set tie bɑlmɔni dɑnm e. 13N biɑ mɔk mɑɑn bonciɑnn k luon k n pɑk k tul’ɑ, ŋɑɑn n k luon k n diɑn kɑdɑɑɔk ni kɑɑ k tul’ɑ ni. 14Ŋɑɑn n mɔk dindɑnn nɑn l kɑn wei k n tɑn sɑɑ bɑɑl k lɑ’ɑ, k tin tɑn pɑk nɑn lieb mɔi ni. 15Mɑnu ii be ɑ pɑɑk. T yuɑsnbɑ fuont’ɑ. T yuɑsnbɑ nbɑ mun biɑ be ɑ buol ni nɑ, ɑ fuont b suɑ kul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\