Tuona 2

1Tɔn, jɑɑnm nbɑ k b yi’l Pɑntekuot dɑɑl e bɑɑl, k dɑɑl mɑnŋ e k Yiesuweilɑ kul ɑ lɑkn tɑɑn lieb boyenn kuɑ ni. 2L tɑɑkpɑɑk ni k fuut nyii sɑnpɑɑpo k fu nɑɑn nɑn wonpɑɑluk o dɑ nɑ, k bɑɑl sik k gbie ŋɑɑk nbɑ k b kɑl nɑ ni. 3K b lɑ k siɑl nɑɑn nɑn mupieunŋ nɑ, k yɑt k tuɑ tuɑ suɑ kul pɑɑk 4k Foŋɑnm gbie k yent suɑ kul ni, k b piin piɑk mɑbuolu buolu nbɑ k Foŋɑnm yɑɑ bii piɑk nɑ. 5K Suifnbɑ nbɑ tie yentinnɑ mun din be Selusɑɑlenm l yuo, bin nbɑ nyii tini kul po tingbounŋ nɑ ni k bɑɑl lenŋ. 6Bɑɑ gbɑt fuut mɑnŋ yuo nbɑ, k nibul tikl lenŋ, k l tien’m yɑɑl-lituk, k mɑɑn Yiesuweilɑ mɑnŋ piɑk bɑlgɑni suɑ kul mɑɑn ni k u gbiɑ. 7K l tien’m bɑktnɔunŋ nɑn yɑɑl-lituk, k b boi b lieb ɑ: «Niib nɑ kul nbɑ piɑk nɑ k tie Gɑɑliile tieb kɑɑ ɑɑ? 8K l tien nlee k t kul ɑ tɑn jiɑ gbiɑ k b piɑk t mɔnŋ mɔnŋ mɑɑn nnɑ? 9T siɑb nyii Pɑlt nɑn Medi nɑn Elɑnm nɑn Mesopotɑɑmi nɑn Suude nɑn Kɑɑpɑɑdos nɑn Pɔn nɑn Asii, 10nɑn Fliiji nɑn Pɑnfiili nɑn Ejipt, nɑn Liibi yɑkɑ po siɑn nbɑ kpiɑ nɑn Siilenn, duo nbɑ kpiɑ nɑn Liibi nɑ, k t ni yenm mun biɑ nyii Luonm, 11k t siɑb tie Suifnbɑ, k lieb mun tie buolgɑnu nbɑ din lebt b jɑɑnti k wɑɑ Suifnbɑ Yennu, k t yenm mun biɑ nyii Klet nɑn Alɑɑbi, ŋɑɑn k t kul ɑ lek gbiɑ k b piɑk t mɔnŋ mɔnŋ mɑɑn ni, k piɑk dont Yennu sɑnn nɑn u bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ nbɑ k u tun.» 12K l bɑkt ŋɑɑn yɑɑl lit’b k ŋmɑt b yɑn k b boi b lieb ɑ: «Lin nbɑ nɑ pɑɑk tie bee?» 13Ŋɑɑn k siɑb mun biɑ lɑɑ k sɑlkt Yiesuweilɑ mɑnŋ ɑ: «B nyuu dɑɑn e k yib.» 14Ŋɑnn e k Piɑl nɑn u tuomiinbɑ lieb piik nɑn yenɔ kuɑ nɑ fiil k set nibul nɑ tuɑnn po, k Piɑl pɑk sɑnpɑɑpo wɑɑ ɑ: «Yinm Suifnbɑ, nɑn yinm nbɑ kul be Selusɑɑlenm nɑ, gbiintl mɑn fɑnu mɑɑ yɑɑ n pɑk’i lin nbɑ nɑ, k gbɑt l pɑɑk. 15Yɑɑ duki nɑn jɑb nɑ yib e nɑ, ŋɑɑn b k yib kɑɑ, k mɑɑn l dɑɑ tie sɑn-nyɑyendɑnn e. 16Lin nbɑ tien nɑ tie lin nbɑ k Yennu sɔkni Suoel din yet k yɑɑ l tɑn sɑɑ tien nɑ e nɑ, ɑ: 17‹Yennu yet ɑ: Dulnyɑ juontu yuo n tɑn sɑɑ tun nnɑ e: n tɑn sii siknt n Siek suɑ kul pɑɑk k i bonjɑbis nɑn i sɑpɑɑnbis tɑn sii sɔknt n mɑɑn k i nɑɑsinm mun tɑn sii lɑɑt yelntu, k i jɑkpelɑ tɑn sii dɑmi dɑmiit. 18K l yuo mɑnŋ n tɑn sii siknt n Siek mɑnŋ n tuontunnɑ nbɑ tie jɑb nɑn bin nbɑ tie puob pɑɑk k b mun biɑ tɑn sii sɔknt n mɑɑn. 19N tɑn sii tuun bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ sɑnpɑɑpo, nɑn bɑktnɔunŋ nyinɑ tingbounŋ nɑ ni, k sɔn nɑn muu nɑn munyuuk tɑn sii be, 20k yennu tɑn sɑɑ kpint k bɔnn, k ŋmɑɑlk mun tɑn sɑɑ kpint k mɔnn nɑn sɔn nɑ, k l puolpo n dɑɑl sɑɑ bɑɑl k l sii tie dɑjɑɑnn e, 21k suɑ kul nbɑ tɑn boi min Yonmdɑɑnɔ po, n sɑɑ fiel’ɔ wɑɑ.› » 22Ŋɑnn e k Piɑl biɑ ŋɑnm yet ɑ: «Yinm Islɑɑeltieb, gbiintl mɑn lin nbɑ k n yɑɑ n yet’i k jikt sɑɑ Yiesu nbɑ tie Nɑɑsɑɑlet nilɔ nɑ po. I mɔnŋ mɔnŋ mi nɑn Yennu te k u tuun bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ nɑn nyinɑ i ni, k l set wɑnt nɑn mɔni nɑn Yennu e tun’ɔ. 23Yennu mi lin nbɑ yɑɑ lin tɑn tien, k l pɑɑk k u dɔnŋ lol lol k kubn’ɔ i nuu ni, k i te k biitdɑnm kpɑɑ tɑbn’ɔ dɑpunpunn pɑɑk k kpii’u, k l wɑnt nɑn yinm e set kpii’u. 24«Wɑɑ dɑɑn kpo k dɑɑ be kuun nii ni nɑ, k Yennu fɑt’ɔ k fiin’ɔ kuun ni, k mɑɑn kuun k fit diɑ’u. 25K mɑɑn Dɑɑfiid din yet k jikt sɑɑ Yiesu po k yɑɑ ɑ: ‹N din tun lɑɑt Yonmdɑɑnɔ n tuɑnn ni, k mɑɑn u be n niidiitu po, ɑ n dɑɑ jekl. 26L pɑɑk, n mɔk pɑlpienn k piɑk pɑlpienn mɑɑn. Mi i lek i tɑnŋ i kpo gbɑɑ, ŋɑɑn n sii mɔk dindɑnn, 27k mɑɑn ɑ tɑn kɑn nyik n siek k lin kpɑkn kpientinŋ ni. A kɑn ŋɑɑ k min ɑ Niŋɑnɔ gbɑnɑnt n tɑn bɑt, 28k ɑ biɑ te k n bɑnn sɔni nbɑ bɑɑt mɑnfuol ni, k mɑɑ sii be ɑ tuɑnn ni n sii mɔk pɑlpienn nbɑ kɑɑ pɑɑk.› » 29K Piɑl biɑ ŋɑnm yet yɑɑ ɑ: «N nɑɑ wɑɑs, n sɑɑ fit wɑnn’i nɑn bɑlmɔni k jikt sɑɑ t yejɑsɑɑkuɑ Dɑɑfiid po. U din kpo k b pii’u, k u kɑɑɔk dɑɑ be t buol nnɑ nɑ. 30Ŋɑɑn u din tie Yennu sɔkni e, k din mi nɑn Yennu senn mɔsonn k tul’ɔ, k yet yɑɑ ɑ, u tɑn sɑɑ jii u yɑɑbuonn yenɔ kuɑ k din’ɔ u mɔnŋ nɑɑn. 31Dɑɑfiid din mi lin nbɑ k Yennu yɑɑ wun tɑn tien. L pɑɑk, k u din pɑk Klistu kuun fiilu po, k yet ɑ Yennu Nigɑnntuɑ tɑn kɑn kpɑkn kpientinŋ, k u gbɑnɑnt biɑ kɑn bɑt.» 32«Yiesu nbɑ nɑ e k Yennu dɑɑn fiin’ɔ kuun ni, k t kul ɑ nɑ mun tie u kuun fiilu mɑnŋ siɑlɑɑdɑnm. 33K Yennu biɑ donn’ɔ ɑ wun kɑl u niidiitu po. Wɑɑ kɑl nɑ k u gɑɑl Foŋɑnm nbɑ k u Bɑɑ din senn mɔsonn ɑ u sɑɑ tul’ɔ nɑ, k mɔtɑɑnɑ k u yɑt Foŋɑnm mɑnŋ t pɑɑk k ŋɑnn e k i gbiɑ k biɑ lɑɑt lin nbɑ tuun t ni nɑ. 34K mɑɑn Dɑɑfiid din k duo Yendɔunŋ ni u tiɑɔnŋ, ŋɑɑn u din yet ɑ: ‹Yonmdɑɑnɔ Yennu yet n Yonmdɑɑnɔ ɑ Kɑln n niidiitu po 35mɔkmɔk nɑn mɑɑ tɑn sɑɑ jii ɑ dɑtɑi k tien’m ɑ tɑɑkpɑktɑ.› » 36K Piɑl biɑ yet ɑ: «Tɔn, l ŋɑn k Islɑɑeltieb kul n bɑnn nɑn l tie Yiesu nɑ e, wun nbɑ k i dɑɑn te k b kpɑɑ’u dɑpunpunn pɑɑk k kpii’u nɑ, ŋuɑ e k Yennu wɑnn nɑn u tie Klistu k biɑ tie Yonmdɑɑnɔ biɑk.» 37Niib nɑ nbɑ gbɑt nnɑ mɑnŋ, k b pɑlɑ ni biil bonciɑnn, k b boi Piɑl nɑn u lieb nɑ ɑ: «T nɑɑ wɑɑs, k t sɑɑ tien nlee?» 38K Piɑl yet’b ɑ: «Sie k i kul ɑ n mɔ kuɑŋɑɑn k lebt binbenŋ, k tin wul’i Yennu nyunwulu Yiesu Klistu sɑnn ni, k Yennu n nyik i biit k cɑb’i, k sɑɑ tul’i u piini nbɑ tie Foŋɑnm nɑ, 39k mɑɑn u ponŋ din senn mɔsonn k tul yinm nɑn i wɑɑs nɑn bin nbɑ kul be bɑnfɔkl k yɑb bonciɑnn k Yonmdɑɑnɔ Yennu tɑn sɑɑ yiin’m nɑ.» 40L puolpo e k Piɑl pɑk mɑɑn bonciɑnn k kpɑɑn’m k biɑ cie b pɑlɑ ɑ: «Nyint i mɔnŋ mɑn mɔtɑɑnɑ nibiit nɑ sinsuuk ni.» 41Bin nbɑ din sɑk u mɑɑn mɑnŋ k b wul’b Yennu nyunwulu l dɑɑl nɑ, din tie nɑn niib tusɑ ŋɑntɑ nɑ k pukn Klistuweilɑ po. 42K b ŋɑnmt k lek tumi k bɑnt tuomiinbɑ mɑnŋ wɑnnu, k jii b yuo k tɑɑn diɑ lieb nɑn mɔtɑɑɔk, k lɑknt k centl pɑɑnu, k biɑ tiki mei Yennu 43K jijiet ji din mɔk suɑ kul, k mɑɑn tuomiinbɑ nɑ tuun bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ bonciɑnn. 44K Yiesuweilɑ mɑnŋ kul ɑ biɑ lek diɑ lieb nɑn mɔtɑɑɔk, k centl b bonɑ kul k tien b lieb, 45k tuu kɔi bɑɑ mɔk lin nbɑ k jikt l likli k tuol b lieb, k jɑnŋt nɑn suɑ kul nbɑ luon biɑnŋ nbɑ. 46Dɑɑl kul b biɑ lek tuu tɑɑn lieb e Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni, k b lɑknt bɑɑ jedikpɑguul b mɔnŋ ŋei ni, k sɑɑ di jiet nɑn lieb nɑn pɑlpienn, k ninfɔksɑi kɑɑ nɑn b lieb. 47K yuo kul k b pɑk Yennu, k suɑ kul pɑl mei b pɑɑk. K dɑɑl kul k Yonmdɑɑnɔ biɑ ŋɑnmt k te k niib lɑɑt fielu k puki b pɑɑk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\