Tuona 22

1«Cɑnbɑɑnbɑ nɑn n nɑɑ wɑɑs, gbiintl mɑn lin nbɑ k n yɑɑ n wɑnn’i k jiin n mɔnŋ po.» 2Bɑɑ gbɑt k u piɑk Suifnbɑ mɑɑn ni nɑ, k b ji ŋmin suon nnɑ. K u piɑk k sɑɑ ɑ: 3«N tie Suif nilɔ e, ŋɑɑn k b mɑl’n Tɑɑls nbɑ be Siiliisi yɑkl ni, ŋɑɑn k n tɑn ŋmɑnt nilɔ Selusɑɑlenm nnɑ. K n wɑntuɑ din tie Gɑɑmɑɑliɑl e, k u din wɑnt’n t yejɑnm senni cib cib, k n lek din wɑɑ Yennu nɑn ninmɔnn, nɑn i kul nbɑ wɑɑ’u dinnɑ biɑnŋ nbɑ nɑ. 4N din muksl bin nbɑ wɑɑ Yonmdɑɑnɔ sɔnu, k biɑ din kpi’b gbɑɑ. N din so jɑb nɑn puob k kuɑnt’b dɑnsɑli. 5Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ nɑn t yudɑnm kul sɑɑ fit k tien n siɑlɑ lin nbɑ k n piɑk nɑ pɑɑk nɑn l set tie bɑlmɔni e. N din tɑn sɑɑn gɑɑl kɑdɑɑt b penŋ k tul Suifnbɑ nbɑ be Dɑɑmɑɑs nɑ, ŋɑɑn sɑɑn lenŋ mɑɑ n sɑɑ suol niib nbɑ wɑɑ Yiesu sɔnu nɑ, k jen nɑn’m Selusɑɑlenm nnɑ, k bin dɑt b tubɑ. 6«Tɔn, k dɑɑsiɑl k n din tɑn sɑɑ k sɑɑ pel Dɑɑmɑɑs yensuuk ni, min tɑɑn tɑɑntl suɑ k yentsɑɑkɑl nyiknt sɑnpɑgbɑnn ni, k sik yent k lint’n ɑ. 7K n bɑɑ tinŋ ni, k gbɑt kunkɔl yi ɑ: ‹Sɔul, Sɔul, bee k ɑ muksl’n i?› 8K n jiin k boi mɑɑ: ‹A tie ŋmee?› K u yet’n ɑ: ‹Min, Nɑɑsɑɑlet nilɔ Yiesu e, k ɑ muksl’n mɑnŋ.› 9Niib nbɑ din ciɑnt’n nɑ ŋɑnin din lɑ yentu nɑ wɑɑ, ŋɑɑn ŋɑnm din k gbɑt kunkɔl nbɑ piɑk nɑn’n nɑ ŋɑnin. 10«Ŋɑnn e k n boi’ɔ: ‹N Yonmdɑɑnɔ, n sɑɑ tien nlee?› K Yonmdɑɑnɔ yet’n ɑ: ‹Fiit kii sɑɑ Dɑɑmɑɑs, k b sɑɑ sɑɑ wɑnn’ɑ lin nbɑ kul k Yennu nyinn ɑ ɑ tun.› 11Tɔn, n din juɑn ɑ, k mɑɑn yentu nbɑ din yent k nyɔkt n ninbinɑ ni nɑ pɑɑk, k n tɔk-nɑn-lieb nɑ ji din dɑt n nuu k sɑɑn nɑn’n Dɑɑmɑɑs. 12«Lenŋ e k jɑsuɑ din be k b yi’u Anɑɑniɑs, k u din tie nipiemɔ, k biɑ din diɑ Muois senni fɑnu, k Suifnbɑ kul ɑ nbɑ be Dɑɑmɑɑs nɑ din tien’ɔ nibɑɑkl bonciɑnn. 13U din bɑɑl n penŋ k set, k yet’n ɑ: ‹N nɑɑ bik Sɔul, nyuɑntl.› L tɑɑkpɑɑk ni nɑ k n nyuɑnt k lɑ’u. 14K u yet’n ɑ: ‹Yennu nbɑ tie t yejɑnm Yennu nɑ ponŋ din lukt’ɑ, ɑ fɑn bɑnn u yɑnbuɑtuonɑ, k biɑ lɑ niŋɑnɔ Klistu, k biɑ gbɑt mɔbonɑ u tiɑɔnŋ mɔb ni, 15k mɑɑn u luon fin e n tien u siɑlɑɑdɑɑnɔ, kii piɑk kii tien suɑ kul fɑɑ lɑ lin nbɑ k biɑ gbɑt lin nbɑ. 16L pɑɑk, k ɑ ji kɑl k guu biɑ? Fiit, k wul Yennu nyunwulu k wuul ɑ biit kii yi u sɑnn.› 17«Tɔn, k n ji din ŋmɑt Selusɑɑlenm, k mɑɑ din be Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni k mei Yennu nɑ k n lɑ yelntu. 18K n yelntu mɑnŋ ni, k n lɑ Yonmdɑɑnɔ, k u yet’n ɑ: ‹Kɑktl k nyi Selusɑɑlenm yiɑn yiɑn, k mɑɑn Selusɑɑlenmtieb kɑn gɑɑl lin nbɑ k ɑ piɑk k jiin n po nɑ.› 19K n jiin ɑ: ‹N Yonmdɑɑnɔ, b ponŋ tuu mi nɑn min e tuu lin kuɑ Suifnbɑ jɑɑnti diet ni, k so niib nbɑ tien’ɑ yɑdɑ nɑ, k buo’b kuɑnt’b dɑnsɑli. 20K biɑ jen ɑ, bɑɑ din yɑɑ bin kpi ɑ siɑlɑɑdɑɑnɔ Etiɑnn nɑ, n mɔnŋ mɔnŋ mun din be lenŋ, k din tɑɑ b po. Min e biɑ din diɑ niib nbɑ din kpii’u nɑ tiɑt.› 21K Yonmdɑɑnɔ yet’n ɑ: ‹Fin i sɑɑ wɑɑ, min e yɑɑ n tun’ɑ niib nbɑ be bɑnfɔkl k k tie Suifnbɑ nɑ tini ni.› » 22Tɔn, Pɔul nbɑ piɑk nnɑ mɑnŋ, k niib nɑ lek k gbiint wɑɑ pɑk lin nbɑ mɑnŋ, ŋɑɑn wɑɑ tɑn pɑk juont k b ji k sɑk, k tiɑn tintiɑni sɑnpɑɑpo wɑɑ ɑ: «Juɑ nɑ k ŋɑn nɑn wuu be tingbounŋ nɑ ni. Yinm tɑɑn lek kpin’mɔ mɑn.» 23K b yikn wuyikni k tiɑn, ŋɑɑn liɑtl b tiɑt k pɑt ŋɑkn, ŋɑɑn wo tɑnt k yɑln sɑnpɑɑpo, b wutuol nbɑ duo nɑ pɑɑk 24Ŋɑnn e k Luonmtieb sejenm yudɑɑnɔ nɑ tul mɔb ɑ bin jii Pɔul k kuɑ nɑn’ɔ kɑnŋ nɑ ni, ŋɑɑn biɑ yet’b ɑ bin buo’u, k wun bɑnn biit nbɑ k u tun k Suifnbɑ tiɑn tintiɑni mɑnŋ. 25K b lol’ɔ, ŋɑɑn ji yɑɑ bin buo’u. Ŋɑnn e k u boi sejenm sɑɑkɑbik nbɑ sie lenŋ nɑ ɑ: «Senni cɑb ɑ ɑ buo Luonm nilɔ k suɑ i dɑɑ k bu u buut ii?» 26Sejenm sɑɑkuɑ mɑnŋ nbɑ gbɑt nnɑ yuo nbɑ, k u sɑɑn b yudɑɑnɔ nɑ penŋ, k sɑɑ yet’ɔ ɑ: «A sɑɑ tien nlee? U mɔk yiikuo nɑn Luonm nilɔ nɑ e.» 27K sejenm yudɑɑnɔ nɑ mun fiil, k tɑn bɑɑl boi Pɔul ɑ: «Yetl’n, Luonmtieb set tul’ɑ b yiikuo ee?» K Pɔul jiin ɑ: «Nnn.» 28K sejenm yudɑɑnɔ nɑ yet’ɔ ɑ: «Min ŋɑnin din pɑ likli sɑɑn e wɑɑ k b cɑb’n yiikuo mɑnŋ.» K Pɔul yet’ɔ ɑ: «Ŋɑɑn min ŋɑnin, bɑɑ mɑl’n, b ponŋ cɑb’n yiikuo mɑnŋ ɑ.» 29L tɑɑkpɑɑk ni nɑ, k sejenm nbɑ bo luon k bin boi Pɔul buot buboit nɑ, ji fuln, k ŋmɑt potuntunɑ jik, k jɑŋmɑɑni ji suol sejenm yudɑɑnɔ nɑ, nɑn wɑɑ lɑ k u lol Pɔul nbɑ k Luonmtieb cɑb’ɔ b yiikuo nɑ jɑlt. 30Ŋɑnn e k sejenm yudɑɑnɔ mɑnŋ lek yɑbi ɑ wun bɑnn mɑɑn nbɑ k Suifnbɑ tɑɑl Pɔul nɑ pɑɑk cib cib. K l ji tɑn yent sɑn-nyiɑɔk, k u te k b lot’ɔ, ŋɑɑn biɑ tul mɔb ɑ Suifnbɑ mɑnntieb yudɑnm nɑ nɑn b tituk kɑɑnu dɑnm kul ɑ n tikl nɑ, ŋɑɑn te k Pɔul bɑɑl set b tuɑnn po.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\