Tuona 27

1Bɑɑ ji din tɑn senn ɑ tin sɑɑn Luonm, Itɑɑli tinŋ ni, k b jii Pɔul nɑn dɑnsɑl-lei, k tul’b Luonmtieb sejenm sɑɑkuɑ nnɑ, k u sɑnn yi Sulius, k u be sejenm pɑɑbu nbɑ k b yi Kpɑnbɑlɑ Yudɑɑnɔ Pɑɑbu nɑ. 2T kuɑ ŋɑlunŋ nbɑ nyii Adlɑmiit, k mɑɑn ŋɑlunŋ mɑnŋ ponŋ tien siil nɑn wun nyi Sesɑɑle k sɑɑn Asii tinŋ ni digbɑnɑ nbɑ kuok mɔkl nɑ kpinŋ. Mɑɑseduɑnn nilɔ Aliistɑɑlk nbɑ nyii Tesɑɑluoniik nɑ din ciɑn’t. 3L tɑn yent sɑn-nyiɑɔk ni, k t bɑɑl Siidɔn, k sejenm sɑɑkuɑ Sulius din diɑ Pɔul fɑnu, k din cɑb’ɔ ɑ wun sɑɑn k sɑɑ cɑn u yuɑsnbɑ nbɑ be duo mɑnŋ ninŋ nɑ sɑɑɔnŋ. 4K t tɑn nyii lenŋ k yɑɑt sɑɑ, k wounŋ fukt k dɑ tuokt’t, k t pek kpiɑn Siipl tinŋ po k sɑɑ, k tinŋ mɑnŋ tiɑ wounŋ nɑ k tul’t. 5Tɑɑ puot mɔkgbenŋl nɑ yuo nbɑ nɑ, k t tɑn pel Siiliisi nɑn Pɑnfiili tini po, k ji bɑɑl Miilɑ, Liisi tinŋ ni nɑ. 6Lenŋ e k sejenm sɑɑkuɑ nɑ lɑ ŋɑlunŋ nbɑ nyii Aleksɑndli k sɑɑ Itɑɑli tinŋ ni, k u te k t luɑl k kuɑ ŋɑlunŋ mɑnŋ. 7T din jii dɑɑ bonciɑnn k k fit sɑɑ yiɑn yiɑn, k t din lɑ fɑlɑ k tɑn bɑɑl Siniit duo nɑ tuɑnn. Wounŋ nɑ biɑ lek k nyik k tin sɑɑn tɑɑ sɑɑ siɑn nbɑ po nɑ. L pɑɑk, t din bɔkn, k gɑɑl Klet tinŋ mɑnŋ po e. L po mɑnŋ e k wounŋ din k pɑɑl, k t tɑn kpiɑn nɑn Sɑlmɔne, Klet tinŋ ni, k gɑl. 8Tɑɑ din sɑɑ nɑ, l din pɑɑl bonciɑnn nɑn tɑɑ tɑn bɑɑl Klet duo nbɑ k b yi Setŋɑnu nɑ. Lenŋ din k fɔk nɑn Lɑɑse duo. 9T ponŋ din biil yuo bonciɑnn. Suifnbɑ mɔlolu dɑgbenŋl ji din ponŋ gɑl ɑ, k yuo nbɑ k ninbɔnŋ tuu tɑn bɑɑl mɔkgbenŋl pɑɑk nɑ tɑn bɑɑl. L pɑɑk, k Pɔul kpɑɑn’m k yet’b ɑ: 10«N yuɑsnbɑ, n mi nɑn t sɔnu nɑ ni, ninbɔnŋ sɑɑ dɑɑmi’t bonciɑnn, k l k tie tiɑt nbɑ be ŋɑlunŋ nɑ ni, ɑmi ŋɑlunŋ nɑ kuukuɑ pɑɑk kɑɑ, ŋɑɑn nɑn t mɔnŋ mɔnŋ mɑnfuol gbɑɑ sii be ninbɔnŋ mɑnŋ ni.» 11Ŋɑɑn sejenm sɑɑkuɑ nɑ bɑkɑ din tɑɑn kɑɑ nɑn lin nbɑ k Pɔul pɑk nɑ po, ŋɑɑn fiin wun nbɑ kɑn ŋɑlunŋ nɑn l dɑɑnɔ nɑ po e. 12Ŋɑɑn ŋɑlunŋ mɑnŋ nbɑ din set duo nbɑ nɑ din k fɑn nɑn tin set lenŋ wonfufuk yuo. L pɑɑk, k b bonciɑnn ji din yɑɑ ɑ bin ŋɑɑn k bin fiil lenŋ k sɑɑn, ɑ pɑsiɑl b tɑn sɑɑ bɑɑl Feniigs. Lenŋ din tie Klet tinŋ duo e, k ŋɑlunŋ sinsetbuol be lenŋ k tuok yenbɑɑpo, k b luon bii be lenŋ wonfufuk yuo. 13L yuo nɑ k b lɑ gɑnŋ po nɑ wounŋ ji dɑ wɑɑn wɑɑnm-nnɑ, k b ji dukn ɑ pɑsiɑl l sii tie wonŋɑnŋ o, lin nbɑ sɑɑ te k bin fit nyɑnn bɑɑ duki biɑnŋ nbɑ, k l yuo nɑ, k b ji fiil k dɑt kutkpiɑtl nbɑ so ŋɑlunŋ k sent nɑ, k yɑɑn jɑk b sɔnu k sɑɑ, k buɑk Klet mɔk-kpinŋ. 14L k wei k wonpɑɑluk nbɑ nyi yendopo nɑ fikt tinŋ nɑ ni, k dɑ siik mɔkgbenŋl nɑ ni, 15k fuɑn ŋɑlunŋ nɑ k l din pɑɑl bonciɑnn nɑn tin fit kɑn’n wounŋ nɑ ni, k t goli k l sɑɑ, 16k l jii’t, k t sɑɑ bɑɑl k gɑl tinŋ nbɑ k nyun lint’l k b yi’l Kuodɑ nɑ. Tɑɑ gɑɑl kpiɑnt yuo nbɑ k tinbik mɑnŋ guɑl wounŋ nɑ k u bɑlk, k t ji gbɑɑ gbɑɑ sɑɑ guɑl bulgbetl nbɑ tuuk ŋɑlunŋ nɑ pɑɑk nɑ, 17k b ji dɑt bulgbetl nɑ k kuɑn’n ŋɑlunŋ nɑ ni, ŋɑɑn biɑ lol ŋɑlunŋ nɑ nɑn ŋmiit kenken k lint. B din tiin jɑŋmɑɑni, k mi ɑ b tɑn sɑɑ mɑnn kpet k kpiɑn Liibi tinŋ ni, siɑn nbɑ k nyun k sumi nɑ. Lenŋ din tie ninbɔnŋ buol e. Ŋɑnn e k b sikn ŋɑlunŋ nɑ cincenn k ji ŋɑɑn k wounŋ nɑ yɑɑn jii’b k sɑɑ nɑn’m. 18Wonpɑɑluk nbɑ mɑntk din dɑ nɑ, k l yent sɑn-nyiɑɔk ni, k b piin k nyinn bonkuɑdkɑlɑ ŋɑlunŋ mɑnŋ ni, 19k l sɑn-nyɑfɑnnuk jik, k b jii b mɔnŋ nii k nyinn nyinn ŋɑlunŋ tiɑt nbɑ be ŋɑlunŋ mɑnŋ ni nɑ, k lu lu mɔkgbenŋl nɑ ni. 20L din jii dɑɑ bonciɑnn k sɑnpɑgbɑnɑ dɔkn sɑnpɑɑpo, k t k fit lɑ yennu ɑmi ŋmɑɑbilɑ gbɑɑ, k wounŋ nɑ lek biɑ dɑ nɑn pɑnŋ. Tɑɑ din mɔk dindɑnn k duki mi ɑ t sɑɑ lɑ fielu nɑ, k l kul nyii peb. 21L din wei bonciɑnn k b k dii, k Pɔul tɑn fiil set k yet ɑ: «N yuɑsnbɑ, i dɑɑn i bo i sɑk n mɔb k biɑl Klet tinŋ ni, l dɑɑn bo sii ŋɑn. I bo tɑn kii lɑɑt ninbɔnŋ k di fɑlɑ nɑ buolu. 22Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ, ii sɑɑk n mɔb kii mɔk pɑlcienn mɑn. I suɑ nɑn yenɔ kuukuɑ wɑɑ kɑn kpo gbɑɑ, ŋɑlunŋ mɑnŋ e nɔk sɑɑ biil. 23K mɑɑn Yennu nbɑ k n tie u yuɑ k jiɑntl’ɔ nɑ, u mɑlɑkɑ won sik n pɑɑk nyiɑɔk nɑ, 24k tɑn yet’n ɑ: ‹Pɔul, dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni. Sie k b tɑn jii’ɑ k sɑɑn nɑn’ɑ kpɑnbɑlɑ yudɑɑnɔ Sesɑɑl nɑ penŋ. A pɑɑk k Yennu yɑɑ wun fiel niib kul nbɑ be nɑn’ɑ ŋɑlunŋ nɑ ni.› 25L pɑɑk, n yuɑsnbɑ, ii mɔk pɑlcienn mɑn k mɑɑn n tien Yennu yɑdɑ nɑn l kpɑn sii tie nɑn wɑɑ yet’n nɑ e. 26Ŋɑɑn wounŋ lek sɑɑ tut’t nɑn pɑnŋ, k dɑɑmi’t, k te k tin bɑɑl tinbisiɑk pɑɑk » 27Lɑɑ din tɑn tien nyɑtunmunɑ piik nɑn ŋɑnnɑ yuo nbɑ, k wounŋ nɑ biɑ lek dɑ k sɑɑ nɑn’t mɔkgbenŋl nbɑ k b yi’l Adliɑtiik nɑ pɑɑk k tɑnsuuni k ŋɑlnkɑnnɑ nɑ ji duki mi ɑ t pel tinŋ e. 28Ŋɑnn e k b jii bonbikn-kɑl, ɑ bin bikn k lɑɑn l sumi ɑmi l k sumi, k b ji bikn k suɑ k l sunmiu tie miɑtɑ piintɑ nɑn ŋɑnlole. K l yɑnn wɑɑnm-nnɑ, k b yɑɑn bikn, k suɑ k l sunmiu ji tie miɑtɑ piinle nɑn ŋɑnniin. 29K jɑŋmɑɑni kuɑ’b, k mɑɑn b duki mi ɑ b ŋɑlunŋ nɑ tɑn sɑɑ mɑnn kpet k do tɑnɑ pɑɑk. L pɑɑk, k b ji jii kutkpiɑtɑ ŋɑnnɑ nbɑ so ŋɑlunŋ k sent nɑ, k lu nyun ni, k gɑɑn gɑɑn ŋɑlunŋ mɑnŋ puolpo, ŋɑɑn lek ji miɑl Yennu ɑ lin yent sɑn-nyiɑɔk. 30Ŋɑnn e k ŋɑlnkɑnnɑ nɑ ji luon bin bot ŋɑɑn nyik ŋɑlunŋ nɑ. K b siknt bulgbetl nɑ nyun pɑɑk ŋɑɑn ji tie sel k l tie nɑn b yɑɑ bin sikn kutkpiɑtɑ ŋɑlunŋ mɑnŋ tuɑnn po e nɑ. 31Ŋɑɑn k Pɔul yet sejenm sɑɑkuɑ nɑ nɑn sejenm mɑnŋ ɑ: «Ŋɑlunŋ kɑnnɑ nɑ i kɑɑ ŋɑlunŋ nɑ ni, i suɑ kɑn lɑ fielu.» 32Ŋɑnn e k sejenm nɑ pot pot ŋmiit nbɑ k b lol lol bulgbetl mɑnŋ, ŋɑɑn te k l bɑɑ nyun ni. 33Tɔn, k l yɑɑn tɑn pel yentu, k Pɔul yet b kul ɑ ɑ bin di jiet, k yet ɑ: «Dinnɑ l puki dɑɑ piik nɑn ŋɑnnɑ e nɑ k i mɔk jɑŋmɑɑni k dɑɑ k dii siɑl. 34L pɑɑk, n bɑln’mi e k yi lek di jiet, k mɑɑn l tie lin nbɑ sɑɑ te k i fɑt i mɔnŋ e. Nɑn suɑ yukobuk ɑ kɑn bot.» 35Pɔul nbɑ pɑk nnɑ mɑnŋ, ŋɑɑn jii pɑɑnu k tul Yennu niipuouk b nuni ni, ŋɑɑn ji ŋmit dii. 36Ŋɑnn e k b pɑlɑ ji cie, k b kul ɑ jɑk jiet nɑ k di. 37T kul ɑ kɑnn din tie niib kobiinle nɑn piinlole nɑn bɑnluob o. 38Suɑ kul nbɑ din dii jiet nɑ k jɑnŋ yuo nbɑ, k b jii ble nbɑ din tenn ŋɑlunŋ mɑnŋ ni nɑ k lu mɔkgbenŋl nɑ ni ɑ ŋɑlunŋ nɑ n fukt. 39Lɑɑ tɑn yent sɑn-nyiɑɔk, k ŋɑlnkɑnnɑ nɑ lɑ tinŋ nɑ, k ji k bɑnn, ŋɑɑn lɑ lɔtuk nnɑ mɔkgbenŋl nɑ kpinŋ, k l mɔk gbingbɑnŋɑnn k b bikn ɑ l i sɑɑ fit, bin te k ŋɑlunŋ nɑ n sɑɑn kuɑ lenŋ k do gbingbɑnn nɑ. 40Ŋɑnn e k b ji din pot ŋmiit nɑ, k kutkpiɑtɑ mɑnŋ bɑɑ nyun ni, ŋɑɑn biɑ lot ŋmiit nbɑ lol dɑɑt nbɑ k b diɑ k kɑn ŋɑlunŋ nɑ, k ji fit donn cincenn ŋɑlunŋ nunm po, ɑ wounŋ i dɑ kii sɑɑ nɑn’m. Ŋɑnn e k b tɑn pel gbingbɑnn, 41k ŋɑlunŋ nɑ tuɑnn po fel tinŋ ni. L tuɑnn po nɑ nbɑ fel tinŋ ni biɑnŋ nbɑ nɑ, k ŋɑlunŋ nɑ gbɑl sɑɑnu, k nyunpɑnɑ ji liɑ l puolpo nɑn pɑnŋ k jint’l. 42Tɔn, k sejenm nɑ ji luon bin kpi dɑnsɑlkuɑlɑ nɑ kul, ɑ nnɑ e kɑɑ, pɑsiɑl b tɑn sɑɑ mɑnn k duk puot k ciɑl. 43Ŋɑɑn sejenm mɑnŋ sɑɑkuɑ nɑ ŋɑnin luon k wun fiel Pɔul. L pɑɑk, k u tiɑ’b ɑ b dɑɑ kpi’b, ŋɑɑn tul mɔb ɑ suɑ kul nbɑ mi nyunduku, bin yukl bɑɑ nyun nɑ ni sinsinn k duk puot. 44Ŋɑɑn bin nbɑ biɑl k k mi duku nɑ n mun suol suol dɑɑt ɑmi ŋɑln-yɑkɑ k wɔb k duk puot. B kul ɑ ji din tien nnɑ e k fiel b mɔnŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\