Tuona 28

1Tɑɑ din tɑn nyii ninbɔnŋ ni nɑ, k t bɑnn nɑn tinŋ nbɑ k nyun lint nɑ sɑnn yi Mɑɑlt. 2Lenŋ niib din gɑɑl’t bonŋɑnn. Sɑɑk nbɑ din bɑɑ nɑ, k wɑɑt be bonciɑnn, k b juo mugɑnn k tul’t ɑ t nɑni. 3K Pɔul tɑn tikl dɑgingɑni bonciɑnn k kpɑb nɑn wɑɑɔk, k tien muu nɑ ni, k muu nɑ tonu tɑn gbɑt wɑɑɔk nɑ, k u nyii k jokl Pɔul nuu. 4Lenŋ niib nbɑ lɑ k wɑɑɔk nɑ juɑn Pɔul nuu pɑɑk nɑ, k b ji yien b lieb ɑ: «Juɑ nɑ kpɑn tie nikpiiluk o. Wɑɑ lek fɑt u mɔnŋ mɔkgbenŋl nnɑ, ŋɑɑn yennu ŋɑnin kɑn nyik’ɔ k wuu be u mɑnfuol ni.» 5K Pɔul ŋɑk u nuu, k wɑɑɔk nɑ bɑɑ muu nɑ ni, ŋɑɑn k Pɔul k lɑ dɑnŋ nɑn wɑɑn ɑ. 6B ji dɑɑn ɑ bin lɑɑn u siɑl po sɑɑ mɔl, ɑmi u tɑn sɑɑ kpil bɑɑ k kpo. Bɑɑ ji dɑɑn dɑɑn k tɑn guo k k lɑ siɑl tien’ɔ nɑ, k b lebt b dudukt mɑnŋ, ŋɑɑn yɑɑ ɑ u tie yensɑu e. 7Lenŋ biɑ din k fɔk nɑn Publius kpɑɑnt nbɑ be nɑ. Ŋuɑ e biɑ din tie tinŋ mɑnŋ ni bɑt, k u din gɑɑl’t sɑɑɔnŋ k sɑɑ jɑnŋ dɑmunjɑɑ ŋɑntɑ. 8K Publius bɑɑ mun din duɑ yiɑl gbɑnɑntounŋ nɑn nɔniikɑk ni, k Pɔul tɑn kuɑ u dieok ni, k miɑl Yennu k yii u nii u pɑɑk k te k juɑ nɑ pɑɑk. 9Wɑɑ din te k u pɑɑk nɑ, k bɑɑt-lieb nbɑ be lenŋ nɑ kul ɑ din bɑɑl, k u tɑn te k b mun pɑɑk. 10B cɔln’t bonciɑnn, tɑɑ biɑ din tɑn fi ɑ tin kuɑ ŋɑlunŋ yuo nbɑ, k b bɑɑl nɑn lin nbɑ k t tɑn sii luon sɔnu ni, k kuɑn ŋɑlunŋ ni k tul’t. 11T benu lenŋ ŋmɑɑli ŋɑntɑ puolpo e wɑɑ, k t din kuɑ ŋɑlunŋ nbɑ din nyii Aleksɑndli k din bɑɑl Mɑɑlt k be wonfufuk piinu nɑn gbennu, k b yi ŋɑlunŋ mɑnŋ Yenjɑɑsnbɑ. K l fiil sɑɑ, 12k yɑɑn tɑn bɑɑl duo nbɑ k b yi Siilɑɑkuus nɑ, k biɑl lenŋ dɑɑ ŋɑntɑ, 13k tɑn tuɑt gɑl bɑɑl Legio duo ni, k l tɑn yent k wounŋ yɑɑn jɑk dɑnu, k nyii gɑnŋ po k tut’t, k t jii dɑɑ ŋɑnle k yɑɑn bɑɑl Puusɔl duo ni. 14Lenŋ e k t lɑ Yiesuweisiɑb, k b guɑl’t ɑ tii be nɑn’m k jɑnŋ dɑɑ ŋɑnlole, k t be nɑn’m, k tɑn nyii lenŋ k sɑɑ Luonm duo ni. 15Yiesuweilɑ nbɑ be Luonm duo ni nɑ nbɑ gbɑt t po nɑ, k b fiil bɑɑl cet’t digbɑnbik nbɑ k b yi’l Apius dɑɑk ni, k siɑb mun cet’t digbɑnbik nbɑ k b yi’l Sɑɑnm-ŋei-Ŋɑntɑ nbɑ kpiɑ Luonm duo nɑ. Pɔul nbɑ lɑ’b yuo nbɑ, k l tul’ɔ pɑlcienn, k u tul Yennu niipuouk. 16Tɑɑ din bɑɑl Luonm nɑ, k b sɑk cɑb Pɔul k u be u yul po ŋɑɑk, k b te k seje guu’u. 17Tɔn, l dɑɑ ŋɑntɑ dɑɑl e k Pɔul yiin Suifnbɑ yudɑnm lɑknu. Bɑɑ tikl lieb yuo nbɑ, k u yet’b ɑ: «N nɑɑ wɑɑs, n lek k tun bonbisiɑl k biil t niib ɑmi t yejɑnm kɑɑl, ŋɑɑn b din suol’n Selusɑɑlenm e k kubn’n Luonmtieb nuu ni. 18B boi’n buboit, k tɑn luon k bin nyik’n, k mɑɑn b k lɑ mɑɑ tun bonbisiɑl nbɑ jɑnŋ nɑn bin kpi’n. 19Ŋɑɑn Suifnbɑ nbɑ din k sɑk ɑ bin nyik’n nɑ, l din tie k n gɑɑl mɑɑn Luonm yent kul kpɑnbɑlɑ yudɑɑnɔ penŋ e, ŋɑɑn l din k tie ɑ n luon k n tɑɑl n buolu kɑɑ. 20«L pɑɑk e te k n yiin’i mɑɑ n tɑn lɑ’i ŋɑɑn yet’i lɑbɑɑl nɑ po. Mɑɑ muɑntl wun nbɑ k Suifnbɑ dɑɑn dindɑnn nɑ po e, ŋɑnn e te k b bɑɑn’n jɑlt nɑ.» 21K b yet’ɔ yɑɑ: «T k lɑ kɑdɑɑt k l nyii Suude k bɑɑl k l wɑnt ɑ po, ɑmi t suɑ biɑ k nyii lenŋ k bɑɑl nɑn lɑbɑsiɑl, ɑmi suɑ mun biɑ k pɑk bonbisiɑl k sɑɑn gɑɑn ɑ po biɑk. 22Ŋɑɑn t sii luon k tin bɑnn ɑ dudukt, k mɑɑn t ponŋ mi nɑn siɑl po kul ɑ, niib bonciɑnn piɑk k biil jɑɑnti nbɑ k ɑ jiɑntl nɑ.» 23L pɑɑk, k b senn dɑɑl, k bin nbɑ bɑɑl din yɑb k cie bin nbɑ din bɑɑl sinsinn nɑ, k b bɑɑl siɑn nbɑ k Pɔul din be nɑ k u kɑt wɑnn’b Yennu nɑɑn po, sɑn-nyiɑɔk ni mɔkmɔk nɑn dɑɑjuouk, k wɑnt’b Yiesu mɑɑn nbɑ be Muois senni ni nɑn Yennu sɔkniinbɑ diɑni ni biɑnŋ nbɑ, k yɑbi ɑ wun tunn niib nɑ yɑn k jiin Yiesu po. 24B siɑb yɑn din tunn k kuɑ Yiesu po, u mɑɑn mɑnŋ pɑɑk ɑ, ŋɑɑn k lieb mun k tien yɑdɑ. 25K b jɑk lieb nɑn mɔniɑɔk, ŋɑɑn yɑɑ bin yɑt sɑɑn, k mɑɑn Pɔul din ŋɑnm yet mɔbon-yenn kuɑ ɑ: «Yuo nbɑ k Foŋɑnm nbɑ din te k u sɔkni Esɑɑyi nbɑ din pɑk tul t yejɑnm nɑ, u din pɑk mɔni e, 26k din yet yɑɑ nnɑ: ‹I sɑɑ k sɑɑ yet niib nɑ ɑ i tɑn sɑɑ gbiint k gbiint, ŋɑɑn lek kɑn gbɑt l pɑɑk. ɑ k biɑ tɑn sɑɑ got k got ŋɑɑn biɑ lek kɑn lɑ, 27k mɑɑn niib nɑ ji tie yɑnkpienɑ e, k kpɑɑ b tubɑ k biɑ mun b ninbinɑ b i kii tien nnɑ, b sɑɑ gbɑt e k bɑnn l pɑɑk k gɑɑl n mɑɑn k wei’n k mɑn fiel’b.› » 28K Pɔul biɑ ŋɑnm yet ɑ: «Yennu tul u lɑbɑmɑnn ɑ niib nbɑ k tie Suifnbɑ n lɑ fielu e.» 29Pɔul nbɑ din pɑk nnɑ yuo nbɑ, k Suifnbɑ ji din yɑt sɑɑ, ŋɑɑn jɑk lieb nɑn mɔniɑɔk bonciɑnn. 30Pɔul nbɑ din be ŋɑɑk nbɑ nɑ ni, u din pɑ likli ŋɑɑk mɑnŋ pɑɑk ŋɑɑn din be lenŋ binɑ ŋɑnle. Nilɔ nbɑ kul tɑn bɑɑl u buol, u tuu gɑɑl’ɔ bonŋɑnn. 31K u biɑ din tuu muɑntl Yennu nɑɑn po, k biɑ wɑnt niib Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu po, k din tuu piɑk u yɑmɑ ni nɑn pɑlcienn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\