Tuona 4

1Yuo nbɑ k Piɑl nɑn Sɑn dɑɑ din sie k piɑk tien niib mɑnŋ nɑ, k Yennu mɑnntieb nɑn Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk sejenm yudɑɑnɔ nɑn Sɑɑdiuseɑnbɑ kpil bɑɑl Piɑlnbɑ buol ni. 2B wutuol duo nɑn Piɑl nɑn Sɑn, ɑ b wɑnt niib ɑ Yiesu dɑɑn fiil kuun ni k l wɑnt nɑn kpienm tɑn sɑɑ fiil kuun ni k jen b mɑnfuol ni biɑk. 3Ŋɑnn e k b suol’b k kuɑn’m dɑnsɑlk ɑ lin yent ɑ, k mɑɑn yuo ponŋ gɑl ɑ. 4Ŋɑɑn k niib bonciɑnn nbɑ din gbɑt Piɑl mɑɑn mɑnŋ tien Yiesu yɑdɑ, k jɑb nbɑ tien u weilɑ nɑ din tien nɑn tusɑ ŋɑnŋmu nɑ. 5Lɑɑ tɑn yent sɑn-nyiɑɔk ni, k Suifnbɑ yudɑnm nɑn sɑɑkɑb nɑn senniwɑntieb lɑkn b tituk kɑɑnu ni Selusɑɑlenm, 6k b lɑkn nɑn juɑ nbɑ tie Yennu mɑnntieb yudɑɑnɔ k b yi’u Ann nɑ, nɑn Kɑɑyiif, nɑn Sɑn nɑn Aleksɑndl nɑn mɑnntieb yudɑɑnɔ mɑnŋ ŋɑɑtelieb, 7k te k Piɑl nɑn Sɑn fiil k set b sinsuuk ni, ŋɑɑn k b boi’b ɑ: «Pɑnbuolbee k i mɔk i? K ŋmee sɑnn ni e k i fiin wɔbk nbɑ nɑ?» 8Ŋɑnn e k Foŋɑnm fiil Piɑl ni, k u yet’b ɑ: «Yinm cɑnbɑɑnbɑ nɑn sɑɑkɑb, gbiintl mɑn. 9L i tie k i boi’t dinnɑ nɑ k jikt sɑɑ tuonŋɑnn nbɑ k t tun k tul wɔbk nɑ nɑn wɑɑ lɑ lɑɑfiɑ nɑ pɑɑk i e, 10ŋɑnn l ŋɑn k i kul ɑ n bɑnn, k Islɑɑeltieb kul n mun bɑnn nɑn Nɑɑsɑɑlet nilɔ Yiesu Klistu sɑnn pɑɑk e, k juɑ mɑnŋ lɑ lɑɑfiɑ, k sie i nunm ni nɑ. L Yiesu e k i dɑɑn kpɑɑ’u dɑpunpunn pɑɑk k kpii’u nɑ, ŋɑɑn k Yennu fiin’ɔ kuun ni nɑ. 11Ŋuɑ e tie dɑɑnɔ nbɑ k Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk piɑk u po nɑ, ɑ: ‹Tɑnn nbɑ k yinm tɑnmɑɑlɑ yet’ɔ nɑ, ŋɑnn e set tie tɑnn nbɑ te k ŋɑɑk mɔk pɑnŋ.› 12K suɑ sɑnn ji kɑɑ tingbounŋ nɑ ni k Yennu tul niib ɑ bin lɑ fielu, sie Yiesu kuukuɑ.» 13Tituk niib mɑnŋ nbɑ din lɑ Piɑl nɑn Sɑn pɑlcienn nbɑ k b mɔk nɑ, k biɑ bɑnn nɑn Piɑl nɑn Sɑn tie dɑnm nbɑ k mi kɑdɑɑɔk bonŋɑnn k k tie nijɑɑnɑ nɑ, l din yɑɑl ŋɑɑn lit’b e, k b ji bɑnn nɑn b tuu tie Yiesu wei-nɑn-lieb e. 14Ŋɑɑn bɑɑ lɑ juɑ nbɑ k b won te k u pɑɑk nɑ, k u sie Piɑl nɑn Sɑn buol ni nɑ, b ji din k mɔk mɔb nbɑ sɑɑ pɑk k jiin. 15Ŋɑnn e k tituk niib din ŋɑɑn k b nyii b lɑknu dieok mɑnŋ ni dɑɑnn, ŋɑɑn k b biɑl fɑɑ nɑn b lieb lɑbɑɑl, 16k boi b lieb, ɑ: «T sɑɑ tien jɑb nɑ nlee nɑ? K mɑɑn suɑ kul nbɑ be Selusɑɑlenm ponŋ mi yɑɑl-lituk tuonn nbɑ k b tun mɑnŋ nɑ. L pɑɑk nnɑ t ji kɑn fit noi, 17ŋɑɑn ŋɑɑnt mɑn k tin potn k tul’b, k b ji dɑɑ mi k yi Yiesu sɑnn k tien niib ni, k lɑbɑɑl mɑnŋ ji dɑɑ biɑ yɑt k sɑɑ niib ni.» 18Ŋɑnn e k b yiin’m, ɑ bin ŋɑnm kuɑ, k tɑn potn k tul’b ɑ b dɑɑ mi k piɑk ɑmi k tumi niib Yiesu sɑnn ni jik. 19K Piɑl nɑn Sɑn jiin k yet’b ɑ: «I mɔnŋ mɔnŋ n got lɑɑn lɑnn e tokn Yennu buol ni. L ŋɑn k t ji sɑk i mɔb ŋɑɑn nyik Yennu mɔb ɑmi nlee? 20k mɑɑn tinm kɑn fit k nyik pinpɑɔk lin nbɑ po k t lɑ k biɑ gbɑt.» 21K tituk niib mɑnŋ lek potn k tul’b nɑn ninmɔnjɑl, ŋɑɑn ŋɑɑ’b yɑnn ɑ bii sɑɑ, k mɑɑn b k lɑ sɔnsɑu nbɑ k b sɑɑ dɑt b tubɑ, k mɑɑn niib nɑ din piɑk Yennu lin nbɑ din tien nɑ pɑɑk, 22k mɑɑn juɑ nbɑ lɑ lɑɑfiɑ bɑktnɔunŋ tuonn nɑ pɑɑk nɑ binɑ din gɑl nɑn binɑ piinnɑ nɑ wɑɑ. 23Bɑɑ ŋɑɑ Piɑl nɑn Sɑn yuo nbɑ, k b ŋmɑt b lieb penŋ, k sɑɑ yet’b lin nbɑ k Yennu mɑnntieb yudɑnm nɑn sɑɑkɑb mɑnŋ pɑk’b. 24Bɑɑ mun gbɑt nnɑ mɑnŋ k b kul tɑɑn lieb nɑn dudukyent kuukuɑ, k mei Yennu ɑ: «T Yonmdɑɑnɔ, fin e din nɑn sɑnpɑɑk nɑn tinŋ nɑ, nɑn mɔkgbenŋɑ nɑn lin nbɑ kul be lenŋ, 25k Foŋɑnm mɑnŋ ni e k ɑ din pɑk ɑ tuontunnɔ Dɑɑfiid nbɑ tie t yejɑ nɑ mɔb ni ɑ: ‹Bee te k bin nbɑ k tie Islɑɑeltieb nɑ tuun nɑn jɑpɑɑt i? Bee te k b loln lol yɑnɑ ɑ? 26Tingbounŋ nɑ kpɑnbɑlɑ nɑn yudɑnm tɑɑn lieb k tuok ɑ bin kɔn nɑn Yonmdɑɑnɔ Yennu nɑn u Klistu nɑ.› 27«L tie bɑlmɔni e nɑn Heluod nɑn Pɔns Piilɑɑt nɑn bin nbɑ k tie Islɑɑeltieb nɑ nɑn Islɑɑeltieb dɑɑn set lɑkn duo nɑ ni, k lol lolɑ ɑ bin kpi ɑ tuontunŋɑnɔ Yiesu, wun nbɑ k ɑ din gɑnn k senn’ɔ nɑ. 28Ŋɑnn e k b lɑkn, ɑ bin tun lin nbɑ kul k ɑ ponŋ din dukn ɑ yiikuo nɑn ɑ yɑnbuɑt, k yɑɑ l tɑn sɑɑ tien nɑ. 29Tɔn, mɔtɑɑnɑ, Yonmdɑɑnɔ, gbiintl niib nɑ nbɑ fuɑ kɔnfuɑt nɑn ninmɔnn t pɑɑk nɑ, k ŋɑɑn k tinm nbɑ tie ɑ tuontunnɑ nɑ i piɑk ɑ mɑɑn nɑn pɑlcienn bonciɑnn. 30Tɑntl ɑ nuu k te k bɑɑtb n pɑɑk k bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ i tuun ɑ tuontunŋɑnɔ Yiesu sɑnn ni.» 31K bin nbɑ tien Yiesu yɑdɑ nɑ nbɑ gbenn Yenmiɑlu nɑ yuo nbɑ, k siɑn nbɑ po k b tikl nɑ ji jek, k b kul ɑ gbie nɑn Foŋɑnm, k ji piin piɑk Yennu mɑɑn nɑn pɑlcienn. 32L yuo nɑ k Yiesuweilɑ mɑnŋ kul ɑ tɑɑn lieb nɑn dudukyent kuukuɑ. B suɑ din k yɑɑ ɑ u yen siɑl u mɔnŋ, ŋɑɑn b din centl b bonɑ k tien b lieb e. 33L yuo nɑ jik k tuomiinbɑ mɑnŋ din nyint Yonmdɑɑnɔ Yiesu kuun fiilu siɑlɑ nɑn yiikuo bonciɑnn, k Yennu yetŋɑnm bonciɑnn din be b kul ni. 34K lin nbɑ nɑ suɑ din kɑɑ b ni k pɔt siɑl, k mɑɑn bin nbɑ din mɔk b mɔnŋ mɔnŋ kpɑɑnt nɑn b ŋei din tuu kɔi e, k gɑɑl l likli k bɑɑl nɑn’n, 35k tɑn tien tuomiinbɑ nɑ, k b centl k tien b lieb nɑn bɑɑ luon biɑnŋ nbɑ. 36K jɑsuɑ din be lenŋ k u sɑnn yi Suosiɑf, k u din tie Liefi buolu ni nilɔ, k b din mɑl’ɔ Siipl, k tuomiinbɑ nɑ din yi’u Bɑɑlnɑɑbɑɑs (k l pɑɑk tie wun nbɑ cien pɑlɑ nɑ), 37k u din tɑn kɔi u kpɑɑb, k gɑɑl l likli k bɑɑl nɑn’n, k tɑn tul tuomiinbɑ nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\