Kolɔs Kristo-yab 2

1N luon k yin bɑnn mɑɑ gbɑɑ yinm nɑn Lɑodiise tieb pɑɑk biɑnŋ nbɑ e, nɑn bin nbɑ dɑɑ k mi k lɑ’n nɑn b ninbinɑ nɑ. 2N yɑɑ i pɑlɑ n cie e, k yin lɑkn tɑɑn lieb nɑn lonm, kii mɔk dindɑnn kul nbɑ bɑɑt nɑn bɑlmɔni minu. Nnɑ e kii sii mi Yennu wuol ni lɑbɑɑl nbɑ tie Klistu tiɑɔnŋ nɑ. 3Klistu ni e k Yennu din bɔl yɑn nɑn minu mɔktuk nbɑ nyii Yennu mɑnŋ buol ni nɑ. 4L pɑɑk e te k n yien’i, i dɑɑ te k suɑ n jii mɔmɑnt k kpɑnn’i, 5k mɑɑn mɑɑ lek k be i penŋ nɑn n gbɑnɑnt nɑ, ŋɑɑn n be nɑn’i n dudukt ni, k n pɑl pien i pɑɑk mɑɑ lɑ yɑɑ tuun nɑn lieb fɑnu biɑnŋ nbɑ nɑ, nɑn yɑɑ tien Klistu yɑdɑ nɑn bɑlmɔni, k i yɑdɑ mɔk pɑnŋ biɑnŋ nbɑ nɑ. 6Biɑnŋ nbɑ k i ponŋ din gɑɑl Yiesu Klistu nɑn u tie Yonmdɑɑnɔ nɑ, ii be u ni nnɑ mɑn, 7k sikn i yɑdɑ jiinɑ Yennu ni, k jii i binbenŋ kul k gɑɑn u pɑɑk, k i yɑdɑ ii be u ni, k i yɑdɑ ii mɔk pɑnŋ nɑn Epɑflɑɑs nbɑ din wɑnn’i biɑnŋ nbɑ nɑ, kii tien Yennu niipuouk yuo kul ɑ. 8I dɑɑ te k suɑ diɑ nisɑɑlk yɑn nɑn kpinkpɑnn-yɑnɑ k kpɑnn’i. L dudukt nyii nisɑɑli tuonɑ ni nɑn tingbounŋ nnɑ nɑlnbiit buol e. L k nyii Klistu buol ni kɑɑ, 9k mɑɑn Klistu gbɑnɑnt ni e k Yennu be nɑn u yiikuo kul, 10k i mun gɑɑl u binbenŋ kul. Ŋuɑ e mɔk yiikuo nɑlnbiit kul nbɑ be, k mɔk yiikuo nɑn pɑnŋ, nɑ pɑɑk. 11Yɑɑ be u ni nɑ pɑɑk, k b pot’i, ŋɑɑn l k tie nisɑɑlk nuu kɑɑ pot’i. Klistu e pot’i, ɑ wun nyinn nisɑɑli dudukt nbɑ be i ni, k niɑn biit tumu nɑ. 12k mɑɑn i Yennu nyunwulu ni nɑ, b din pii’i nɑn Klistu e, k i biɑ fiil kuun ni nɑn’ɔ. Lin nbɑ nɑ kul din tien k mɑɑn i din tien yɑdɑ Yennu pɑnŋ nbɑ din fiin’ɔ kuun ni nɑ ni e. 13I din tie kpienm e siɑn-yuo, i biit nɑn yɑɑ din k mɔk punpotu k k tie Yennu niib nɑ pɑɑk. Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ Yennu nyik cɑb t biit e, k i ji mɔk mɑnfuol Klistu ni. 14Yennu yet ɑ u ji kɑn jii kɑdɑɑɔk nbɑ k t biit din diɑn l ni nɑ, k tun nɑn’n tuonn. L kɑdɑɑɔk din tie t biit kɑdɑɑɔk o, k u din te k l tien yɑnn, wɑɑ din kpɑɑ Yiesu dɑpunpunn pɑɑk nɑ 15Klistu din nyɑnn nɑlnbiit sɑɑkɑb nɑn nɑlnbiit bɑtnbɑ nbɑ mɔk yiikuo nɑn pɑnŋ nɑ. U din nyinn b kul pɑɑnu ni k te k b sonm ɑ niib n lɑ’b wɑɑ nyɑnn nyɑnnu dɑpunpunn pɑɑk nɑ pɑɑk. 16L pɑɑk, i dɑɑ te k suɑ n bu i buut yɑɑ di lin nbɑ ɑmi yɑɑ nyu lin nbɑ nɑ pɑɑk, ɑmi jɑɑnti jɑɑnm, ɑmi ŋmɑɑpɑɑnŋ dɑɑ, ɑmi fuondɑɑ pɑɑk. 17L senni tie yun-yunŋ o k wɑnt nɑn siɑl bɑɑt, ŋɑɑn bɑlmɔni lin nbɑ bɑɑt tie Klistu e. 18I yɑbl k dɑɑ te k suɑ n bɑɑl k kpɑnn’i k fɑt i nyɑnnu nɑ: bin nbɑ mɔk fɑɑk sikn-n-mɔnŋ nɑn bin nbɑ jiɑntl mɑlɑkɑɑnbɑ, nɑn bin nbɑ duu yelnti pɑɑk nɑ. Ŋɑnm e dont b mɔnŋ nɑn nisɑɑli dudukt. 19L dɑnm k gɑɑl nɑn Klistu nbɑ tie yul nɑ kɑɑ. Ŋɑɑn Klistu mun e te k gbɑnɑnt lɑɑt jiet, k tɑɑnt jiinɑ nɑn tuktɑ k l kpɑɑtl nɑn Yennu nbɑ luon biɑnŋ nbɑ nɑ. 20I libn k kpo nɑn Klistu wɑɑ, k ji k be tingbounŋ nɑ yiikuo ni. Ŋɑnn, bee te k i be k l nɑɑn nɑn i tie tingbounŋ nɑ yɑb e nɑ? Bee te k i wɑɑ nisɑɑli senni nbɑ yɑɑ ɑ: 21«A dɑɑ jikt nɑ,» ɑmi: «A dɑɑ lemi lin nbɑ nɑ,» ɑmi: «A dɑɑ siit lin nbɑ nɑ.» 22Senni mɑnŋ piɑk lin nbɑ k nilɔ sɑɑ sii k lin biil ɑmi lin nbɑ k nilɔ sɑɑ di k tenn k lin biil nɑ po e. Senni nɑn l tumiiu mɑnŋ nyii nisɑɑli buol ni e. 23Setk nɑn mɔni, l senni nɑɑn nɑn l nyii mɔmɔnm minu ni nɑ e k wɑnt nɑn niib i jiɑntl mɑlɑkɑɑnbɑ, kii mɔk sikn-n-mɔnŋ binbenŋ nɑn niib nbɑ sii mɑbnt b gbɑnɑnt biɑnŋ nbɑ. Ŋɑɑn l k mɔk pɑnŋ nbɑ sɑɑ te k tin nyɑnn t dudukbiit nbɑ be t gbɑnɑnt ni nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\