Kolɔs Kristo-yab 3

1I din fiil nɑn Klistu kuun ni, l pɑɑk i jii i pɑlɑ k gɑɑn nɑn Yendɔunŋ ni bonɑ, siɑn nbɑ k Klistu kɑl Yennu niidiitu po nɑ. 2I lol i dudukt nɑn lenŋ bonɑ nɑ, ŋɑɑn dɑɑ loln nɑn tingbounŋ nɑ bonɑ kɑɑ, 3k mɑɑn i ponŋ din kpo wɑɑ, k i mɑnfuol bɔl Yennu buol ni nɑn Klistu yɑl nbɑ bɔl biɑnŋ nbɑ nɑ. 4Klistu e tie i mɑnfuol. Yuo nbɑ k u sɑɑ jen nɑ, i mun tɑn sii be nɑn’ɔ u yudɑnt ni. 5L pɑɑk, yin kpi lin nbɑ tie tingbounŋ nɑ binbenŋ i ni, lin nbɑ tie boncunconsn nɑn jɑknt tuonɑ nɑn niɑnciɑɔnŋ nɑn dudukbiit nɑn niijeu (k mɑɑn niijeu tie pɑtmɑnnu buolu yenn). 6K mɑɑn biit nɑ buolu pɑɑk e k Yennu wutuol tɑn sɑɑ do bin nbɑ k sɑk u mɔb nɑ pɑɑk. 7Siɑn-yuo i din tuun l buolu, yuo nbɑ k i din tie biit mɑnŋ dɑɑbɑ nɑ. 8Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ i ji fiɑn lin nbɑ kul tie wutuol nɑn lin nbɑ sɑɑ bien nilɔ pɑl nɑn tonu k lu. I dɑɑ te k siɑl ɑ sukt nɑn mɔbonbiit nyi i mɔi ni. 9I dɑɑ fɑ fɑɑk k tien i lieb, k mɑɑn i ponŋ liɑt i binbenkpelk nɑ nɑn l tuonɑ wɑɑ, 10k ji liɑ binbenpɑɑnŋ e. Binbenpɑɑnŋ nɑ e k Yennu nbɑ tie l nɑntuɑ nɑ pɑntl yuo kul ɑ, k l nɑɑn u mɔnŋ binbenŋ, ɑ wun te k yin bɑnn’ɔ setk nɑn mɔni. 11L pɑɑk, bɔktu ji kɑɑ bin nbɑ tie Suifnbɑ nɑn bin nbɑ k tie Suifnbɑ sinsuuk ni. Bin nbɑ pot punɑ nɑn bin nbɑ k pot kul ɑ ji k mɔk bɔktu nɑn lieb. Bɔktu ji kɑɑ muuk ni niib nɑn duo ni yɑb sinsuuk ni. Bɔktu biɑ kɑɑ dɑɑbɑ nɑn yent-n-mɔnŋ dɑnm sinsuuk ni, ŋɑɑn Klistu kuukuɑ siɑn, k u be i kul ni. 12I tie Yennu nigɑnnkɑb e. U din luon’i k din lukt’i, ɑ ii tie u tiɑɔnŋ niib. L pɑɑk, ii tiin lieb ninbɑɑɔk bonciɑnn mɑn, kii mɔk bulcint, kii centl lin nbɑ k i mɔk nɑ nɑn’m kii tie sikn-n-mɔnŋ dɑnm, kii luon mɑnu, kii mɔk pɑlmɑɑsl. 13Kii di i lieb suklu. K suɑ i mɔk bunbulmi u luɑ pɑɑk, wun nyik cɑb’ɔ. L kpɑɑ tɑlɑs k yin mun nyik cɑb i lieb nɑn Yonmdɑɑnɔ nbɑ ponŋ nyik cɑb’i biɑnŋ nbɑ nɑ. 14Lin nbɑ mɑntk siɑn tie yii mɔk lonm e. Ŋɑnn e sɑɑ te k yii mɔk mɔtɑɑɔk fɑnu nɑn lieb. 15I ŋɑɑn k Klistu mɑnu ii diɑ i pɑlɑ kii ŋmɑktl’i. Yennu lɑkn yiin’i gbɑnɑn-yent kuɑ ni ɑ yii mɔk mɑnu mɑnŋ e. Ii tien Yennu niipuouk mɑn. 16I ŋɑɑn k Klistu mɑɑn nɑn l mɔktuk kul ii be i pɑlɑ ni, k yii wɑnt i lieb, kii biɑ kii kpɑɑn i lieb nɑn i yɑn kul. I jii yɑni nbɑ tie Yennu mɑɑn ni yɑni, yɑni nbɑ piɑk Klistu po, nɑn yɑni nbɑ k Foŋɑnm tien’i ɑ yin tumi i mɔnŋ k biɑ kpɑɑn lieb nɑ. Ii yiin l yɑni kii tien Yennu nipuouk nɑn i pɑlɑ kul ɑ. 17Lin nbɑ kul k i tie, ii tie mɑn Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu sɑnn ni. Lin nbɑ kul k i yien, ii yien mɑn Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu sɑnn ni, kii tien Bɑɑ Yennu niipuouk Yiesu tuonɑ pɑɑk. 18Puob, i sikn i mɔnŋ k tul i sɔlb, nɑn lɑɑ nɑɑn Yonmdɑɑnɔ niib i tuun u tuɑnn ni bɑnnu nbɑ nɑ. 19Puosɔlb, ii luon i puob mɑn, k dɑɑ diɑ nibisn benu k be nɑn’m. 20Wɑɑs, ii sɑɑk i dɑnm mɔi bonsiɑl kul ni, k mɑɑn ŋɑnn e pent Yennu pɑl ni. 21Bɑɑnbɑ, i dɑɑ dont i wɑɑs wutuol, k b yɑn nyi. 22Dɑɑbɑ, ii sɑɑk i yonmdɑnm mɔi bonsiɑl kul ni, k l dɑɑ tie yuo nbɑ k b goli’i nɑ kuukuɑ kɑɑ, ɑ yin penn b pɑlɑ k gɑɑl pɑku, ŋɑɑn kii tuun nnɑ nɑn ninmɔnn yɑɑ bɑɑkt Yonmdɑɑnɔ biɑnŋ nbɑ nɑ pɑɑk. 23Yɑɑ tuun lin nbɑ kul, yin tun nɑn ninmɔnn nɑn i tuun tien Yonmdɑɑnɔ e, k k tuun tien nisɑɑli kɑɑ. 24Ii tiɑn mɑn nɑn Yonmdɑɑnɔ mɑnŋ tɑn sɑɑ tul’i nyuɑt nbɑ tie u niib yɑl. K mɑɑn Klistu e tie bɑlmɔni Yonmdɑɑnɔ, k i tuun tien’ɔ. 25Wun nbɑ tuun bonbiil tɑn sɑɑ gɑɑl u nyuɑt, wɑɑ tuun bonbiil nɑ pɑɑk, k mɑɑn Yennu k mɔk luktn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\