Efes Kristo-yab 2

1Yuo nbɑ din gɑl nɑ, i din tie kpienm e, i mɔyetuk nɑn biit pɑɑk. 2I wɑɑ tingbounŋ nɑ binbenŋ nɑn nɑlnbiit yudɑɑnɔ, wun nbɑ diɑ niib nbɑ yet Yennu mɔb nɑ mɔnŋ ɑ. 3Bɑlmɔni, t kul ɑ mun din nɑɑn nɑn l nibuolu nɑ e, k wɑɑ t gbɑnɑnt niɑɔnŋ, k tuun t gbɑnɑnt nɑn t dudukt lonm. Tinm nɑn ŋɑnm biit binbenŋ din jɑnŋ nɑn lin bɑɑl nɑn Yennu wutuol t kul ɑ pɑɑk ɑ. 4Ŋɑɑn Yennu luon’t bonciɑnn, k biɑ tin’t ninbɑɑɔk. 5L pɑɑk, tɑɑ din tie kpienm t biit pɑɑk nɑ, u din te k t lɑ mɑnfuol Klistu ni. Yennu ninkpɑbɑɔnŋ pɑɑk e k i lɑ fielu. 6Tɑɑ be Yiesu Klistu ni nɑ pɑɑk k Yennu din lɑkn fiin tinm nɑn ŋuɑ kuun ni, ɑ t tɑn lɑkn kii tie nɑɑn Yendɔunŋ ni. 7U din tun lin nbɑ nɑ, ɑ yuo nbɑ bɑɑt wun fit wɑnn suɑ kul u ninkpɑbɑɔnŋ nbɑ yɑb biɑnŋ nbɑ e, wɑɑ din tun bulcint k tul’t Yiesu Klistu ni nɑ pɑɑk. 8Yennu ninkpɑbɑɔnŋ nɑ pɑɑk e k i lɑ fielu i yɑdɑ nɑ pɑɑk. Fielu mɑnŋ k nyii i buol ni kɑɑ, ŋɑɑn l tie Yennu piini e. 9Suɑ kɑn fit fuɑ bɑlɑ fielu mɑnŋ pɑɑk, k mɑɑn l k tie i tiɑɔnŋ tuonɑ nyuɑt kɑɑ, 10ŋɑɑn Yennu e tien’t nnɑ, k t tie u nɑɑmi Klistu ni ɑ tin tun tuonŋɑnɑ nbɑ k u din dɔnŋ tien l siil ɑ tii tuun nɑ. 11Ŋɑnn tiɑtl mɑn i binbenkpelk po, yinm nbɑ k tie Suifnbɑ i mɑɑlu ni nɑ, Suifnbɑ yi yinm e punjuot, ŋɑɑn yi b mɔnŋ sɑnkpɑnnɑ. B piɑk nyinn nbɑ k jɑb tien b gbɑnɑnt ni nɑ po e. 12L yuo nɑ i din fɔk nɑn Klistu. I din tie sɑɑnm e k b k kɑɑn’i k puki’i Yennu nigɑnnkɑb ni. I din k pukn mɔsonn nbɑ k Yennu din senn k tul u niib nɑ ni.I din k mɔk dindɑnn k biɑ din k mɔk Yennu. 13Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ, Yiesu Klistu ni e, k yinm nbɑ din fɔk nɑn’ɔ nɑ, ji nyɑt nɑkn’ɔ wɑɑ yit u mɔnŋ sɑlk nɑ pɑɑk. 14K mɑɑn ŋuɑ Klistu tiɑɔnŋ o tul’t mɑnu. U din yiel dɑtɑɑl nbɑ din bɔkt Suifnbɑ nɑn bin nbɑ k tie Suifnbɑ k b ji tie niyenɔ kuɑ. 15U gbɑnɑnt ni e k u din kpien Suifnbɑ senni nɑn l kuɑt kul ɑ, ɑ nibuolu bɑnle nɑ n tɑɑn k tien niyenɔ kuɑ u ni. Nnɑ e k u din bɑɑl nɑn mɑnu. 16U kuun dɑpunpunn pɑɑk te k mɑnu ji be ŋɑnm nɑn Yennu sinsuuk ni, k u jii’b k tien’m buolyenŋ kuɑ Yennu buol ni. 17Klistu din bɑɑl muɑnt mɑnu lɑbɑmɑnn muɑnti k tul yinm nbɑ k tie Suifnbɑ, k din tuu fɔk nɑn Yennu nɑ, k mun biɑ bɑɑl nɑn’n k tul Suifnbɑ nbɑ din tuu kpiɑ nɑn’ɔ nɑ. 18Klistu pɑɑk e k Suifnbɑ nɑn bin nbɑ k tie Suifnbɑ nɑ kul ɑ fit bɑɑl Bɑɑ buol ni, u Foŋɑn-yenɔ ni. 19Mɔtɑɑnɑ, yinm nbɑ k tie Suifnbɑ ji k tie nibuolgɑnu kuo sɑɑnm kɑɑ, ŋɑɑn yinm nɑn Yennu niib tie tin-yenŋ kuɑ wɑɑs e, k ji tie Yennu ŋɑɑtieb. 20Fiɑkyenn kuɑ nbɑ k sɔkniinbɑ nɑn tuomiinbɑ din fɔkn nɑ pɑɑk e, k i mun tuɑn k Yiesu Klistu mɔnŋ tie tɑnn nbɑ tien fiɑkl pɑnŋ. 21Ŋuɑ e te k ŋɑɑk nɑ wɑki k kpɑɑtl tien Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk Yonmdɑɑnɔ ni. 22Yinm nɑn ŋuɑ nbɑ tɑɑn nɑn lieb nɑ pɑɑk, k yinm nɑn ŋɑnm kul ɑ mun biɑ tɑɑn tien ŋɑɑk nbɑ k Yennu be lenŋ Foŋɑnm ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\