Efes Kristo-yab 5

1Yɑɑ tie Yennu wɑlonkɑi nɑ, i yɑbl i mɔnŋ pɑɑk kii tuun nɑn ŋuɑ nɑ, 2k ŋɑɑn k lonm i diɑ’i nɑn Klistu nbɑ din luon’t bonciɑnn k gɑɑl t pɑɑk k kpo k l nɑɑn nɑn mɑnnu nbɑ k l nublu mɑn k tul Yennu nɑ. 3Yɑɑ tie Yennu wɑɑs nɑ pɑɑk, l ponŋ k ŋɑn niib ii gbiɑ boncuncontuonɑ mɑɑn, ɑmi jɑknt mɑɑn, ɑmi niɑnciɑɔnŋ mɑɑn i sinsuuk ni. 4L biɑ k ŋɑn k boncuncontuonɑ mɑɑn ɑmi jɑknt mɑɑn ɑmi bɑlyɑnɑ ii nyi i mɔi ni, ŋɑɑn ii tien Yennu niipuouk mɑn. 5L ŋɑn yii mi nɑn wun nbɑ tie boncunconn ɑmi jɑknt dɑɑnɔ ɑmi niɑnciɑɔnŋ dɑɑnɔ, ŋuɑ e kɑn lɑ yiɑl Klistu nɑn Yennu nɑɑn ni, k mɑɑn niɑnciɑɔnŋ tie pɑtmɑnnu nɑ e. 6I dɑɑ te k suɑ n jii jɑt-wɑnnu k kpɑnn’i ni, k mɑɑn l tuonbiit tumu pɑɑk e te k Yennu wutuol bɑɑt mɔyetdɑnm pɑɑk. 7I dɑɑ tɑɑ b po. 8I din be bunbɔnn ni e, ŋɑɑn yɑɑ be Klistu ni mɔtɑɑnɑ nɑ, i ji be yentu ni e. L pɑɑk, i ji kii be kii nɑɑn bin nbɑ tie yentu yɑb nɑ, 9k mɑɑn yentu bɑɑt nɑn tuonŋɑnɑ buolu kul ɑ nɑn yentinu nɑn bɑlmɔni. 10I yɑbl i mɔnŋ k tumi lin nbɑ sɑɑ penn Yonmdɑɑnɔ pɑl ni, 11k dɑɑ toki bin nbɑ tuun bunbɔnn ni tuonɑ k nyuɑt kɑɑ l ni, ŋɑɑn te k b bunbɔnn ni tuonɑ mɑnŋ n nyi pɑɑnu. 12Lin nbɑ k b tuun bunbɔnn ni nɑ mɔk fei bonciɑnn nɑn tii piɑk l po. 13Tuonɑ mɑnŋ kul ɑ i nyii pɑɑnu, b sɑɑ lɑ lɑɑ tie bɑnnu nbɑ nɑn bɑlmɔni. 14K mɑɑn lin nbɑ kul fiit nyii pɑɑnu, l ji tuu tie yin-yienm e. L pɑɑk e k b yet ɑ: «Fin nbɑ guɑnt, fɑn fiil guɑn ni, fɑn fiil kuun ni, k Klistu sɑɑ tul’ɑ u yentu.» 15Ii goli i binbenŋ mɑn. I dɑɑ be jɑtbenu, ŋɑɑn kii mɔk subndɑnm binbenŋ e. 16I jii i yuo kii tuun nɑn’n fɑnu, k mɑɑn yuo nɑ ni tie yobiiuk o. 17L pɑɑk, i dɑɑ tie jɑtt kɑɑ, ŋɑɑn kii tuun bɑnnu nbɑ k Yonmdɑɑnɔ luon. 18I dɑɑ nyu dɑɑn k yib. Ŋɑnn sɑɑ te k i mɔk mɑlnbiit e, ŋɑɑn ii yɑbl i mɔnŋ pɑɑk kii gbie nɑn Foŋɑnm. 19Ii yiin Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni yɑni nɑn jɑɑnti yɑni nɑn yɑni nbɑ nyi Foŋɑnm buol ni mɑn, k cie i lieb pɑlɑ, kii biɑ kii yiin Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni yɑni nɑn jɑɑnti yɑni kii piɑk Yonmdɑɑnɔ nɑn i pɑlɑ kul ɑ. 20Yuo kul ii tien Bɑɑ Yennu niipuouk bonsiɑl kul pɑɑk, t Yonmdɑɑnɔ Yiesu Klistu sɑnn ni. 21Yɑɑ bɑɑkt Klistu nɑ, i sikn i mɔnŋ k tul i lieb mɑn. 22Puob, i sikn i mɔnŋ k tul i sɔlb, nɑn yɑɑ sikn i mɔnŋ k tul Yonmdɑɑnɔ nɑ, 23k mɑɑn juɑ mɔk yiikuo u puo pɑɑk nɑn Klistu nbɑ mɔk yiikuo u mɔtɑɑɔk niib pɑɑk nɑ e. Klistu e tie u mɔtɑɑɔk niib nbɑ tie u gbɑnɑnt nɑ Fietuɑ. 24Ŋɑnn, l ŋɑn k puob n sikn b mɔnŋ k tul b sɔlb mɔbonɑ kul ni, nɑn Klistu mɔtɑɑɔk niib nbɑ sikn b mɔnŋ k tul’ɔ nɑ. 25Jɑb, ii luon i puob nɑn Klistu nbɑ luon u mɔtɑɑɔk niib k gɑɑl b pɑɑk k kpo biɑnŋ nbɑ nɑ. 26U din tun lin nbɑ nɑ, k biɑ jii Yennu mɑɑn nɑn nyun k wul’b, ɑ wun ŋɑnm’b k bii ŋɑn nɑn bii tie Yennu yɑb, 27k jii’b tien’m u mɔnŋ nuu ni nɑn fɑnt, ɑ b fɑnt nɑ dɑɑ mɔk dɑnsiɑk, k biɑ kii tie niŋɑnm k dɑɑ mɔk biit nɑn wɑɑnm-nnɑ wɑɑ. 28L ŋɑn k jɑb i luon b puob nɑn bɑɑ luon b mɔnŋ gbɑnɑnt biɑnŋ nbɑ nɑ e. Wun nbɑ luon u puo, luon u mɔnŋ e. 29Suɑ k mi yet u mɔnŋ gbɑnɑnt, ŋɑɑn u goli u gbɑnɑnt e fɑnu k dint u mɔnŋ nɑn Klistu nbɑ tuun biɑnŋ nbɑ tien u mɔtɑɑɔk niib nɑ. 30Tinm e tie u gbɑnɑnt mɑnŋ, 31nɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk nbɑ yet biɑnŋ nbɑ nɑ ɑ: «Lin nbɑ nɑ pɑɑk k l ŋɑn k juɑ n nyik u bɑɑ nɑn u nɑɑ, ŋɑɑn jii u mɔnŋ k tɑɑn nɑn u ŋɑɑpuo k bin ji tien yonm.» 32Yennu mɑɑn nɑ sumi bonciɑnn, ŋɑɑn min mi nɑn l wɑnt Klistu nɑn u mɔtɑɑɔk niib po e. 33Ŋɑɑn l biɑ wɑnt yinm e ɑ l ŋɑn k juɑ kul ɑ i luon u puo nɑn wɑɑ luon u mɔnŋ biɑnŋ nbɑ nɑ, k puo kul ɑ i mun i bɑɑkt u sɔlɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\