Galasi Kristo-yab 4

1Tɔn, mɑɑ biɑ yɑɑ n ŋɑnm yet lin nbɑ e nɑ: ŋɑɑk bik nbɑ lek tuu tɑn sɑɑ di u bɑɑ fɑɑl nɑ, ŋɑɑn yuo nbɑ k u dɑɑ tie bonbunn nɑ, u dɑɑ tuu tie nɑn dɑɑbl nɑ e, ŋɑɑn u bɑɑ fɑɑl mɑnŋ lek tie u yɑl. 2Wɑɑ dɑɑ tie bonbunn yuo nbɑ nɑ, nisiɑb e tuu diɑ k wubi’ɔ mɔkmɔk nɑn lɑɑ tɑn sɑɑ jɑnŋ yuo nbɑ k u bɑɑ senn nɑ. 3T mun din tie nnɑ e. Yuo nbɑ k t din tie nɑn bonbunɑ t din tie dulnyɑ nnɑ sei dɑɑbɑ. 4Ŋɑɑn yuo nbɑ din tɑn jɑnŋ nɑ, k Yennu tun u mɔnŋ mɔnŋ Bijɑ, k puo din mɑl’ɔ, k u din be Suifnbɑ senni ni, 5ɑ wun fiel bin nbɑ din tuu be senni mɑnŋ ni nɑ, ɑ tin kpɑnt Yennu wɑɑs. 6Yɑɑ tie u wɑɑs nɑ pɑɑk e, k u tun u Bijɑ mɑnŋ Siek t pɑlɑ ni, k u yikn ɑ: «Abbɑ! n Bɑɑ.» 7Ŋɑnn, ɑ ji k tie dɑɑbl kɑɑ, ŋɑɑn ɑ ji tie Yennu bik e, k fɑɑ tie u bik nɑ pɑɑk, u mun sɑɑ tul’ɑ lin nbɑ kul k u mɔk k tien u wɑɑs. 8Siɑn-yuo i din tuu k mi Yennu, k l yuo i din tuu tie dɑɑbɑ k tul bin nbɑ set k tie yenni kɑɑ, 9ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ i bɑnn Yennu wɑɑ, kuo n sɑɑ yet ɑ Yennu e bɑnn’i, k l jin tien nlee k i luon k yin biɑ ŋmɑt tunn k wei sei nbɑ k mɔk yiikuo k biɑ k mɔk nyuɑt i? Bee tien k i luon k yin ŋɑnm kpɑnt b dɑɑbɑ? 10I mɑntk ŋɑɑn k i bɑkɑ be dɑyenɑ ni, nɑn ŋmɑɑyeni ni, nɑn sɑkyenɑ ni, nɑn bin-yenɑ ni bonciɑnn! 11N mɔk jijiet i pɑɑk. Mɑɑ tun tuonn nbɑ k tul’i nɑ tien yɑnn e nɑ ɑɑ? 12N nɑɑ wɑɑs, n bɑln’mi e, ii nɑɑn nɑn min nɑ mɑn, nɑn mɑɑ nɑnn n mɔnŋ nɑn yinm nɑ. I k tun siɑl biil’n. 13I ponŋ tiɑn lin nbɑ pɑɑk te k n din sint k muɑnt lɑbɑmɑnn nɑ k tul’i: k mɑɑn mɑɑ din yiɑl nɑ pɑɑk e. 14N gbɑnɑnt nbɑ din k mɑnŋ nɑ, l din tie biknu e k tul’i, ŋɑɑn i din k yet’n k biɑ k lu’n. I lek din gɑɑl’n nɑn Yennu mɑlɑkɑ kuo nɑn Yiesu Klistu nɑ e. 15I din mɔk pɑlpienn bonciɑnn. Bee ji tien i? N mɔnŋ bo sɑɑ di i siɑlɑ nɑn l ii dinŋ ii bo i sɑɑ fit, i din bo sɑɑ sɑk k nyinn i mɔnŋ ninbinɑ k tul’n ɑ. 16K mɔtɑɑnɑ, mɑɑ yet’i bɑlmɔni nɑ, n ji kpɑnt i dɑtɑɑk ee? 17Niib mɑnŋ dɑɑk’i, nɑn ninmɔnn e ŋɑɑn b dudukt k ŋɑn. B loln ɑ bin bɔkt min nɑn yinm e, k yin tunn kii wɑɑ ŋɑnm kuukuɑ. 18Nilɔ bɑkɑ i be sɔnŋɑnu ni yuo sɑɑk ɑ, l ŋɑn, mi i lek i be i buol ni ɑmi mi i kɑɑ. 19N wɑɑs, l yiɑl’n nɑn lɑɑ tuu yiɑl puo nbɑ luon wun mɑl bik nɑ e mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ k Klistu binbenŋ nɑ tɑn sɑɑ gbie i ni. 20N yɑn ni ŋmɑt i pɑɑk e. N bo sunmɑn k n be i buol ni mɔtɑɑnɑ k lek fit pɑk nɑn’i k wutuol kɑɑ. 21Yetl’n mɑn, yinm nbɑ luon k yii wɑɑ senni nɑ, i k gbɑt senni mɑnŋ nbɑ yet lin nbɑ ɑɑ? 22L diɑn nɑn Ablɑɑhɑɑnm din mɔk bonjɑi bɑnle, k yenɔ tie u dɑɑbl Agɑɑl bik, k luɑ mun din tie u puo nbɑ din k tie dɑɑbl k b yi’u Sɑɑlɑ nɑ bik. 23K dɑɑbl nɑ din mɑl u bonjɑk nɑn niib nbɑ mɑɑl biɑnŋ nbɑ nɑ e, ŋɑɑn k puokuul puo nɑ mɑl u bonjɑk nɑn biɑnŋ nbɑ k Yennu din senn mɔsonn tul’ɔ nɑ. 24Lɑbɑɑl mɑnŋ fit wɑnn’t siɑl. B puob bɑnle nɑ sie Yennu mɔsonɑ ŋɑnle nɑ setu nɑ ni e. Dɑɑbl mɑnŋ sɑnn din tie Agɑɑl, k u sie lol nbɑ k Yennu senn Siinɑi juɑl pɑɑk nɑ setu ni, k mɑl u wɑɑs dɑɑbs ni. 25Tɔn, Agɑɑl tie Siinɑi juɑl nbɑ be Alɑɑbi tinŋ ni nɑ e, k sie tingbounŋ nɑ Selusɑɑlenm setu mɔtɑɑnɑ, k ŋuɑ nɑn u niib tie dɑɑbɑ. 26Ŋɑɑn sɑnpɑɑpo Selusɑɑlenm nɑ tie yent-n-mɔnŋ duo, k biɑ tie t nɑɑ. 27K mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Fin puokɑnmɑtl, mɔk pɑlpienn! Ii yikn sɑnpɑɑpo nɑn pɑlpienn, Fin nbɑ k mi mɑtyiɑlu tonu nɑ. K mɑɑn puo nbɑ be k b nyik’ɔ tɑn sii mɔk wɑɑs bonciɑnn k gɑl puo nbɑ sɔlɔ luon’ɔ nɑ.» 28Tɔn, n nɑɑ wɑɑs, yinm e mun tie Yennu mɔsonn wɑɑs nɑn Isɑɑk nbɑ din tie biɑnŋ nbɑ nɑ. 29Yɑɑyuo ni, bɑɑ din mɑl bonjɑk nbɑ nɑn bɑɑ mɑɑl nisɑɑli bɑnnu nbɑ, nɑ din tuu muks wun nbɑ k b din mɑl’ɔ nɑn Foŋɑnm yiikuo ni nɑ e, k l mun biɑ tie nɑn mɔtɑɑnɑ wɑɑ. 30Ŋɑɑn l diɑn nlee Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni? L diɑn ɑ: «Beln puo nbɑ tie dɑɑbl nɑ nɑn u bonjɑk nɑ, k mɑɑn dɑɑbl bonjɑk nɑ dɑɑ mi lɑkn di b bɑɑ mɑnŋ fɑɑl nɑn puokuul puo bonjɑk nɑ.» 31N nɑɑ wɑɑs, mɑɑ yien lin nbɑ tie ɑ t k tie puo nbɑ tie dɑɑbl nɑ wɑɑs kɑɑ, ŋɑɑn t tie puokuul puo nɑ wɑɑs e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\