Galasi Kristo-yab 5

1Yiesu Klistu ponŋ fɑt tinm ɑ, k tii mɔk yent-n-mɔnŋ e. L pɑɑk, i dɑɑ te k siɑl ji diɑ’i k i tie l dɑɑbl. 2Gbiintl mɑn! Min Pɔul n yien’i ɑ l i tie k i pot i punɑ, l wɑnt nɑn Klistu k mɔk nyɔsiɑt tul’i ni. 3N ŋɑnmt yien nifosuɑ nbɑ wɑɑ punpotu sɔnu nɑ e, nɑn l kpɑɑ tɑlɑs e k wun wei senni kul ɑ. 4Yinm nbɑ yɑbi ɑ Yennu n yet ɑ i tie niŋɑnm u buol senni weiu pɑɑk nɑ, i bɔkt i mɔnŋ nɑn Klistu, k biɑ nyinn i mɔnŋ Yennu ninkpɑbɑɔnŋ ni. 5Ŋɑɑn tinm ŋɑnin i e, Foŋɑnm nbɑ be t ni tien tinm yɑdɑ. T mɔk dindɑnn k guu yuo nbɑ k Yennu tɑn sɑɑ yet, ɑ t tie niŋɑnm. 6K mɑɑn t i be Yiesu Klistu ni, t i lek i pot t punɑ ɑmi t i kii pot, l k siɑn. Lin nbɑ siɑn tie t yɑdɑ nɑn Klistu nbɑ te k b lɑɑt nɑn t mɔk lonm nɑn lieb nɑ e. 7Ŋɑɑn i din sɑɑ fɑnu nɑ, k ŋmee tɑn luon’i sɔnu k i nyik bɑlmɔni sɑku? 8Yennu nbɑ yiin’i nɑ kɑɑ tun lin nbɑ nɑ. 9Kpɑnjɑnsiɑn be k yien ɑ: « Dɑtinŋ wɑɑnm-nnɑ e te k pɑɑnu fiktl piil.» 10Ŋɑɑn Yonmdɑɑnɔ pɑɑk, n biɑ mɔk yɑdɑ ɑ i sii mɔk dudukyent nɑn’n, ŋɑɑn Yennu sɑɑ dɑt dɑɑnɔ nbɑ ŋmɑt i dudukt nɑ tubl ɑ, wɑɑ lek tie wun nbɑ kul. 11N nɑɑ wɑɑs, l i tie mɔni nɑn n muɑntl ɑ niib ii poli b punɑ, bee te k b biɑ sii muks’n i? L i bo i tie bɑlmɔni e k n muɑntl punpotu po nɑn mɑɑ muɑntl dɑpunpunn po nɑ, ŋɑnn l bo kii mɔk muksuk. 12Min bo sunmɑn k bin nbɑ ŋmɑt i dudukt nɑ n nyik punpotu e, ŋɑɑn tuɑ b mɔnŋ lɑnɑ. 13N nɑɑ wɑɑs, Yennu yiin’i ɑ yii mɔk yent-n-mɔnŋ e, ŋɑɑn i dɑɑ te k i yent-n-mɔnŋ n ŋɑɑn k i nisɑɑlk lonm n nyɑnn’i. Ŋɑɑn i ŋɑɑn k i lonm n te k i sonm i lieb mɑn. 14K mɑɑn senni kul be sennu yenn kuɑ nɑ ni e: «Ii luon ɑ luɑ nɑn fɑɑ luon ɑ mɔnŋ biɑnŋ nbɑ nɑ.» 15Suot i mɔnŋ mɑn, l i tie k i tie nɑn muuk ni bonkobt nɑ k tien lieb dɑni k biɑ tie lieb tonu, i set sɑɑ biil i lieb ɑ. 16Ŋɑɑn n yien’i e, ŋɑɑnt k Foŋɑnm ii diɑ i binbenŋ mɑn, k dɑɑ te k i niɑɔnŋ tuun nisɑɑlk lonm. 17Nisɑɑlk lonm kɔn nɑn Foŋɑnm yɑl, k Foŋɑnm lonm mun kɔn nɑn nisɑɑlk yɑl. L pɑɑk, i kɑn fit tun yɑɑ luon lin nbɑ. 18L i tie k Foŋɑnm ŋmɑktl’i sɔnu ni, senni ji k diɑ’i ni. 19Nisɑɑlk lonm nbɑ wɑnt l mɔnŋ lin nbɑ ni tie boncuncontuonɑ e, nɑn jɑknt tuonɑ, nɑn puoweiu nɑn jɑweiu, 20nɑn pɑtmɑnnu, nɑn nyɔkdinu, nɑn dɑtɑɑl, nɑn kunkɔnɑ, nɑn funfunbiiuk, nɑn wutuol, nɑn nɑɑniɑɔk, nɑn bɔktu, nɑn kɑn gbɑt lieb mɑɑn 21nɑn niɑnbiiuk, nɑn dɑyibu, nɑn jedicɑɑɔnŋ, k biɑ jii bonliɑ nbɑ nɑɑn nnɑ k pukn. N ponŋ yet’i e nɑn mɑɑ din yet’i biɑnŋ nbɑ nɑ, bin nbɑ tuun lin nbɑ nɑ kɑn mi di Yennu nɑɑn. 22Ŋɑɑn Foŋɑnm te k nilɔ mɔk lonm, nɑn pɑlpienn, nɑn mɑnu, nɑn suklu, nɑn bulcint, nɑn ŋɑnm, nɑn yɑdɑ, 23nɑn sikn-n-mɔnŋ, nɑn mɔnŋdiɑnu. Sennsɑu kɑɑ k yɑɑ bonɑ nɑ kuɑ. 24Bin nbɑ tie Klistuyɑb kpɑɑ b nisɑɑlk lonm nɑn l lonbiit kul ɑ dɑpunpunn pɑɑk ɑ. 25L i tie k t be Foŋɑnm ni, ŋɑɑnt mɑn k wuu ŋmɑktl’t t binbenŋ ni. 26T dɑɑ mɔk jɑpɑɑt, ɑmi k fiint t lieb wutuol, ɑmi k mɔk funfunbiit nɑn t lieb.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\