Ebro-nba 10

1Suifnbɑ senni nɑ k wɑnn bonɑ nbɑ tie bɑnnu nbɑ nɑn bɑlmɔni, ŋɑɑn l tie bonŋɑnɑ nbɑ sɑɑ bɑɑl nɑ ninnɑɔnŋ o. L pɑɑk, lɑɑ wɑnt bɑɑ sii mɑnn mɑlunŋ binn kul bɑnnu nbɑ nɑ, l kɑn bɑn te k bin nbɑ nɑkn Yennu nɑ, ii tie niŋɑnm u buol ni. 2L mɑlunŋ ii bo ii fit te k niib tie niŋɑnm Yennu buol ni e, b din bo sɑɑ mɑnn yonm kuɑ e ŋɑɑn ji nyik, k biit ji kii wɑɑ’b. 3Ŋɑɑn binn n tuu binn mɑlunŋ tuonɑ nɑ kpɑn din tiɑn niib nɑ b biit po e. 4K mɑɑn nɑɑjɑi nɑn bujɑi sɔn nɑ k fit nyinn biit. 5L pɑɑk, Klistu nbɑ din yɑɑ wun sik tingbounŋ nɑ ni yuo nbɑ nɑ, u din yet Yennu ɑ: «A k luon bin tul’ɑ mɑlunŋ nɑn piini kɑɑ, ŋɑɑn ɑ nɑn gbɑnɑnt e k tul’n, 6k biɑ k mɔk pɑlpienn nɑn mɑlunŋ nbɑ k b tie biit nyikcɑbu pɑɑk nɑ. 7L pɑɑk e te k n din yet ɑ: ‹Yennu, min e nɑ, n sɑɑ tun ɑ lonm nɑn lɑɑ diɑn Yennu kɑdɑɑɔk ni k yet n po bɑnnu nbɑ nɑ.› » 8Sinsinn, u din yet ɑ: «A k luon bin tul’ɑ mɑlunŋ nɑn piini, nɑn bonkobt nbɑ k b jokt muu nɑ nɑn mɑlunŋ nbɑ k b tuu mɑnn biit pɑɑk, k ɑ biɑ k mɔk pɑlpienn l pɑɑk.» Ŋɑɑn b din mɑnn l mɑlunŋ nɑn senni nbɑ wɑnn bɑnnu nbɑ nɑ e. 9L puolpo k u biɑ yet ɑ: «Yennu, min e nɑ, n sɑɑ tun ɑ lonm ɑ.» L pɑɑk, k Klistu fɑɑ kpien mɑlnkpelɑ nɑ, ŋɑɑn jii u mɑlunŋ nɑ k senn l setu ni. 10Yiesu Klistu din tun lin nbɑ k Yennu luon wun tun nɑ, k jii u gbɑnɑnt k mɑnn mɑlunŋ yonm kuɑ k l jɑnŋ nɑn niib kul ɑ, k fɑt’t biit ni. 11Mɑnntuɑ kul tuu sie e dɑɑl n tuu dɑɑl k tuun u tuonn, k tun k mɑnn mɑlnbuolyenŋ, ŋɑɑn k l kɑn fit k nyinn biit. 12Ŋɑɑn Klistu ŋɑnin din mɑnn mɑlunŋ yonm kuɑ e, lin nbɑ mɔk yiikuo yuo kul biit pɑɑk, ŋɑɑn ŋmɑt duo Yendɔunŋ ni k kɑl Yennu niidiitu po. 13Lenŋ e k u be k guu mɔkmɔk nɑn yuo nbɑ k Yennu tɑn sɑɑ te k wun ŋmɑɑ u dɑtɑi. 14Nnɑ e k ŋuɑ din mɑnn mɑln-yenml k te k bin nbɑ tie Yennu yɑb nɑ tien niŋɑnm Yennu buol ni nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. 15K Foŋɑnm mun biɑ tien’t u siɑlɑ k yet sinsinn ɑ: 16«I Yonmdɑɑnɔ yet ɑ: ‹Mɑɑ yɑɑ n tul’b lol nbɑ e nɑ dɑɑl mɑnŋ puolpo. N tɑn sɑɑ tien n senni b pɑlɑ ni, k diɑn b dudukt ni.› » 17L puolpo k u biɑ ŋɑnm yet ɑ: «N ji kɑn mi k tiɑl b biit nɑn b tuonbiit nɑ po jik.» 18Ŋɑɑn nyikcɑbu nbɑ be nɑ, l ji k kpɑɑ tɑlɑs nɑn bin mɑnn mɑlnsiɑɔk biit pɑɑk. 19N nɑɑ wɑɑs, Yiesu sɔn pɑɑk k t mɔk pɑlcienn nɑn tin kuɑ buol nbɑ tie Yennu yɑl nɑn bɑlmɔni nɑ ni. 20Yiesu e luot mɑnfuol sɔnpɑɑnu jɑɑnti dieok cincenn ni k tul’t, k ŋɑnn e tie u gbɑnɑnt. 21T mɑnntɔjɑɑnn nbɑ yen Yennu ŋɑɑk mɑnŋ. 22L pɑɑk, ŋɑɑnt mɑn k tin cɑt nɑkn Yennu nɑn pɑlɑ nbɑ gbie nɑn bɑlmɔni kuukuɑ nɑn bɑlmɔni yɑdɑ, k dɑɑ mɔk bilsuk, k dɑɑ mɔk siɑl ɑ dudukbiit t pɑl ni, kii mɔk gbɑnɑnt nbɑ k b din wuul nɑn nyun nbɑ kɑɑ jɑknt nɑ. 23Ŋɑɑnt k tii diɑ dindɑnn nbɑ k t fiit wɑnn nɑ fɑnu mɑn, k dɑɑ bils, k mɑɑn wun nbɑ din senn mɔsonn k tul’t nɑ k ŋmɑt puol. 24Ŋɑɑnt mɑn k tii guu lieb, kii mɔk lonm nɑn lieb, kii tuun tuonŋɑnɑ, 25k dɑɑ nyikt lɑknɑ nɑn t lieb nɑn nisiɑb nbɑ nyikt lɑknu biɑnŋ nbɑ nɑ, ŋɑɑn tii cien t lieb pɑlɑ, k dɑɑ mɑntk yɑɑ tɑɑ ji lɑɑt k Yonmdɑɑnɔ dɑɑl mɑnŋ pel nɑ. 26Tɑɑ bɑnn bɑlmɔni mɑnŋ nbɑ fiit wɑnn’t nɑ, t i biɑ kii luon k tii tuun biit i e, mɑlnsiɑɔk ji kɑɑ k sɑɑ wuul t biit mɑnŋ. 27L i tie nnɑ i e, lin nbɑ ji biɑl tie tii tiin jɑŋmɑɑni e, kii guu lin nbɑ sɑɑ bɑɑl. Ŋɑnn e tie buut nɑn muciɑɔnŋ nbɑ tɑn sɑɑ biil Yennu dɑtɑi nɑ. 28Wun nbɑ din tuu yet Muois senni nɑ weiu, k niib bɑnn k tien siɑlɑɑdɑnm bɑnle ɑmi bɑntɑ, b din tuu kpi’u, k ninbɑtinu kɑɑ. 29L pɑɑk, nilɔ nbɑ fiɑk Yennu Bijɑ mɑnŋ k k bɑɑkt sɔn nbɑ te k Yennu lol nɑ gbie, k biɑ te k u tie Yennu yuɑ nɑ, k suki Foŋɑnm nbɑ tien ninkpɑbɑɔnŋ nɑ, biknt l dɑɑnɔ k lɑɑn u tubdɑtbiiuk nbɑ sii tie biɑnŋ nbɑ. 30K mɑɑn t mi wun nbɑ din yet ɑ: «Min e sɑɑ pɑ pɑnn k jiin biit.» K u biɑ yet ɑ: «T Yonmdɑɑnɔ e tɑn sɑɑ bu u niib buut.» 31L tie bonbilɑnkɑnt e, k suɑ n tɑn kuɑ mɑnfodɑɑnɔ Yennu wutuol ni. 32Ii tiɑn mɑn yuo nbɑ gɑl nɑ lɑbɑɑl. Yennu yentu nbɑ din yent i pɑɑk yuo nbɑ, i din di fɑlɑ bonciɑnn, ŋɑɑn l fɑlsiɑl din k nyɑnn’i ni. 33Yenn-yuo b din tuu suki’i, k dint’i fɑlɑ biɑk niib ni, k lielyuo mun, i din tien siil nɑn yin sonm bin nbɑ k b dint’b fɑlɑ nɑ. 34I din mɔk ninbɑtinu nɑn bin nbɑ be dɑnsɑli ni, k siɑn-yuo bin din tɑn fɑt i fɑɑl, ŋɑɑn k i din gɑɑl l fɑlɑ nɑn pɑlpienn, k mɑɑn i din mi nɑn i mɔk mɔktuk nbɑ ŋɑn k cie tingbounŋ ni yɑl k biɑ sii be nɑn yuo nbɑ kɑɑ gbennu. 35L pɑɑk, i dɑɑ nyikt l dindɑnn, k mɑɑn l bɑɑt nɑn nyɔciɑɔnŋ o. 36L ŋɑn k yii mɔk suklu, k fit tun Yennu nbɑ luon lin nbɑ nɑ, k lɑ wɑɑ din senn mɔsonn ɑ u sɑɑ tul’t lin nbɑ nɑ. 37K mɑɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni nɑ ɑ: «L tenn yuo wɑɑnm-nnɑ e k wun nbɑ bɑɑt nɑ sɑɑ bɑɑl, k kɑn wei nɑn bɑɑlu. 38Ŋɑɑn wun nbɑ tie niŋɑnɔ n buol ni nɑ sɑɑ lɑ mɑnfuol u yɑdɑ nɑ pɑɑk, ŋɑɑn l i tie k u ŋmɑt puol, n tɑn kii mɔk pɑlpienn nɑn’ɔ.» 39Tinm k tie nɑn bin nbɑ ŋmɑt puol k bot nɑ kɑɑ, ŋɑɑn t tie nɑn bin nbɑ tien Klistu yɑdɑ k lɑɑt fielu nɑ e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\