Ebro-nba 12

1Nibul nɑ kul tie siɑlɑɑdɑnm e k lint’t. L pɑɑk, ŋɑɑnt k tin yɑbl k fok lu lin nbɑ kul sɑɑ guɑl’t Klistu sɔnu ni, nɑn biit nbɑ sɑɑ suol’t. Ŋɑɑnt k tin di suklu k gbɑɑ gbɑɑl nbɑ yɑɑ lin bɑɑl’t nɑ. 2Ŋɑɑnt k tin kpɑn kpɑɑ t ninbinɑ Yiesu pɑɑk. Ŋuɑ e k t yɑdɑ gɑɑ u pɑɑk l pinpiik ni wɑɑ nɑn l juontu ni nɑ. U din dii fɑlɑ dɑpunpunn pɑɑk nɑn suklu k k tin fei, k mɑɑn u din mi pɑlpienn nbɑ guu’u nɑ po, k mɔtɑɑnɑ u ji kɑl Yennu nɑɑngbounŋ nɑ niidiitu po. Nɑ din k te k u nyik u yɑblu, k mɑɑn pɑlpienn nbɑ din bɑɑt u pɑɑk nɑ pɑɑk, u din k dukn k l mɔk’ɔ fei nɑn wun kpo l dɑpunpunn pɑɑk, ŋɑnn e te k u ji kɑl Yennu nɑɑngbounŋ pɑɑk u niidiitu po mɔtɑɑnɑ. 3Nn, ii duki mɑn Yiesu po, biitdɑnm din nɑn’ɔ e, ŋɑɑn u din sɑk k gɑɑl l kul nɑn suklu. L pɑɑk, i dɑɑ te k i pɑlɑ wɑt k i bɑɑ. 4L i tie k i kɔn nɑn biit, i dɑɑ k kɔn tieee k l sɑɑ jɑnŋ nɑn kuun. 5I k tiɑn Yennu nbɑ kpɑɑn’i nɑn bɑɑ nbɑ tuu kpɑɑn u wɑɑs biɑnŋ nbɑ nɑ ɑɑ? L diɑn ɑ: «N bijɑ, Yonmdɑɑnɔ ii ŋmɑnn ɑ tubl, fɑn gɑɑl’l nɑn pɑlpienn. L i tie k u yɑki nɑn’ɑ, ɑ dɑɑ te k ɑ pɑl ni n biil, 6k mɑɑn Yonmdɑɑnɔ ŋmɑni wun nbɑ k u luon’ɔ nɑ tubl, k buo dɑɑnsuɑ kul nbɑ, k u mi nɑn u tie u bijɑ.» 7Yɑbt i fɑldinu pɑɑk mɑn, nɑn bɑɑ nbɑ tuu dɑt u bijɑ tubl nɑ. Tubdɑtu mɑnŋ e wɑnn nɑn Yennu set gɑɑl’i k tien’i u wɑɑs. Bijɑsuɑ be k u bɑɑ k ŋmɑni u tubl ii? 8L i tie k u k dɑt i tubɑ nɑn wɑɑ tie u wɑɑs kul biɑnŋ nbɑ nɑ, ŋɑnn l wɑnt nɑn i tie kpen-k-ŋmiɑ e, i k tie u wɑɑs kɑɑ. 9T bɑɑnbɑ nbɑ be tingbounŋ nɑ ni, b tuu dɑɑl t tubɑ, k t tien’m nibɑɑkl. L pɑɑk, l ŋɑn k t mɑntk sikn t mɔnŋ k tul Yennu, wun nbɑ tie t Yendɔunŋ ni Bɑɑ nɑ, k fit kii mɔk mɑnfuol. 10T bɑɑnbɑ nbɑ be tingbounŋ nɑ ni din jii yuo wɑɑnm-nnɑ k dɑɑl t tubɑ bɑɑ luon biɑnŋ nbɑ, ŋɑɑn Yennu ŋɑnin dɑɑl t tubɑ t mɔnŋ sonml pɑɑk e, ɑ t binbenŋ n ŋɑnm kii yien nɑn ŋuɑ Yennu binbenŋ nɑ. 11Tubdɑtu yuo ton e, l k mɔk pɑlpienn, ŋɑɑn l puolpo e wɑɑ, k bin nbɑ dii tubdɑtu fɑlɑ nɑ, ji tuu lɑ l nyuɑt nbɑ tie mɑnu nɑn binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm. 12L pɑɑk, i ŋɑnm donn i nii nbɑ bɑk nɑ, k ŋɑnm wɑkl i dunɑ ni, 13kii tuɑk sɔnu nbɑ tuok, ɑ k wun nbɑ k u tɑɑ wɔb n lɑ lɑɑfiɑ ŋɑɑn dɑɑ kpet. 14I yɑbl i mɔnŋ pɑɑk kii mɔk mɑnu yinm nɑn niib kul sinsuuk ni, kii biɑ kii mɔk binbenŋ nbɑ gbuot Yennu nunm, k mɑɑn suɑ i kii mɔk ŋɑnn, l dɑɑnɔ tɑn kɑn lɑ Yonmdɑɑnɔ. 15Guut i mɔnŋ mɑn k tɑn dɑɑ kɔnŋt Yennu ninkpɑbɑɔnŋ nɑ. I suɑ dɑɑ tie nɑn penn nbɑ tuu piɑ k u suun tie lɑbt nbɑ sɑɑ fit biil niib bonciɑnn nɑ. 16I suɑ dɑɑ tuun boncuncontuonɑ ɑmi k k bɑɑkt lin nbɑ tie Yennu yɑl nɑn Esɑɑu, wun nbɑ din jii u sɑɑkɑt k dɑɑ jiet k dii tɑɑl yonm nɑ. 17I mi nɑn l puolpo u din tɑn luon wun gɑɑl u bɑɑ yetŋɑnm k mɔ nɑn nyin-nyuut ŋɑɑn k u bɑɑ yet, k mɑɑn Esɑɑu din k lɑ sɔnu nbɑ k u sɑɑ tien k lebt wɑɑ ponŋ din biil lin nbɑ nɑ. 18Tɔn, yinm k bɑɑl juɑl nbɑ k i fit sii’l nɑn Islɑɑeltieb nbɑ din bɑɑl Siinɑi juɑl buol nɑ kɑɑ, siɑn nbɑ k mupieunŋ din di k bunbɔnn bɔnn, k wonpɑɑluk dɑ, 19k kɑtkɑɑk bui, k kunkɔl pɑk lɑbɑɑl, k bɑɑ din gbɑt l kunkɔl mɑnŋ yuo nbɑ, b din jɑk bɑlunŋ o, k ji k luon l kunkɔl n pɑk pukn. 20K mɑɑn senni nbɑ k b gbɑt nɑ, pɑɑk b nii wɑɑ. L din yet ɑ; «Nilɔ kuo bonkobsiɑɔk ii lek i sii juɑl mɑnŋ, bin jɑɑt’ɔ tɑnɑ k kpi’u.» 21L buol ni din mɔk jɑŋmɑɑni bonciɑnn, k Muois din yet ɑ: «Jɑŋmɑɑni mɔk’n, k n gbɑnu jekl.» 22Ŋɑɑn yinm ŋɑnin bɑɑl juɑl nbɑ yɑɑ sɑnn yi Siiɔn, lin nbɑ tie Yennu nbɑ fo nɑ duo nbɑ tie Yendɔunŋ ni Selusɑɑlenm, siɑn nbɑ k mɑlɑkɑɑnbɑ tusɑ tusɑ lɑkn nɑn pɑlpienn. 23I bɑɑl tintɑɑnu buol nbɑ k l mɔtɑɑɔk niib tie Yennu wɑɑkpeli e k b sɑnɑ diɑn Yendɔunŋ ni. I bɑɑl Yennu nbɑ tie nisɑɑlk kul bɑlbuulɔ nɑ buol ni, nɑn bin nbɑ tie niŋɑnm Yennu tuɑnn k u te k b be binbenŋ nbɑ gbuot u nunm nɑ sei buol ni e. 24I bɑɑl Yiesu, wun nbɑ tie sindɑntinnɔ k bɑɑl nɑn Yennu lolpɑɑnn nɑ buol e. I bɑɑl Yiesu buol, k u sɔn nbɑ din nyii u ni nɑ wɑnt mɑɑn nbɑ ŋɑn k gɑl Abel sɔn. 25L pɑɑk, ii mi mɑn k i yet wun nbɑ kpɑɑn’i nɑ mɔb, k mɑɑn Islɑɑeltieb nbɑ din yet wun nbɑ din kpɑɑn’m tingbounŋ nɑ ni mɔb nɑ, k u din tɑn k nyik b tubdɑtu, k t i yet wun nbɑ nyii Yendɔunŋ ni nɑ kpɑɑni nɑ, t tɑn sɑɑ tien nlee k nyi tubdɑtu ni? 26L yuo nɑ, u kunkɔl din nik tingbounŋ nɑ e, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ u senn mɔsonn k yet ɑ: «N ji kɑn nik tingbounŋ nɑ kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn n ji tɑn sɑɑ nik tingbounŋ nɑ nɑn sɑnpɑɑpo e wɑɑ tɑɑl yonm kuɑ biɑk.» 27Mɔbonɑ nbɑ yet ɑ: «Tɑɑl yonm kuɑ biɑk,» nɑ wɑnt nɑn bonnɑnkɑɑ kul tɑn sɑɑ nik k yɑt bot l binbebuol e, ŋɑɑn k lin nbɑ tɑn kɑn fit nik nɑ ŋɑnin n tɑn biɑl. 28L pɑɑk, tɑɑ gɑɑl jiɑɔnŋ nbɑ kɑn mi k nik nɑ pɑɑk, ŋɑɑnt k tii tien Yennu niipuouk mɑn, k jiɑnt’ɔ nɑn bɑɑkl nɑn jɑŋmɑɑni wɑɑ luon bɑnnu nbɑ, 29k mɑɑn t Yennu mɑnŋ tie nɑn mudikɑu nɑ e.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\