Ebro-nba 3

1N nɑɑ wɑɑs nbɑ tie Yennu yɑb k biɑ be bin nbɑ k Yennu lukt’b nɑ ni, ii goli mɑn Yiesu, wun nbɑ k Yennu din tun’ɔ ɑ wun tɑn tien mɑnntɔyudɑɑnɔ t Yenjiɑntu sɔnu ni nɑ. 2Muois nbɑ din tie kɑn ŋmɑt puol, k tul Yennu ŋɑɑtieb biɑnŋ nbɑ nɑ, nnɑ e mun k Yiesu din tie kɑn ŋmɑt puol k tul Yennu nbɑ din lukt’ɔ nɑ. 3Setk nɑn mɔni, Yiesu jɑnŋ nɑn yudɑnt k gɑl Muois nɑn ŋɑmɑɑlɔ nbɑ jɑnŋ nɑn dontl k gɑl ŋɑɑk tiɑɔnŋ nɑ. 4Ŋɑɑk i tɑnŋ i sie, suɑ e senn’l, k Yennu e mɑɑ bonsiɑl kul. 5Muois din tie tuontunnɔ nbɑ kɑn ŋmɑt puol e Yennu ŋɑɑtieb sinsuuk ni, k din wɑnn lin nbɑ po k Yennu din yɑɑ wun tɑn pɑk siɑn-yuo nɑ. 6Klistu nbɑ tie Yennu Bijɑ nɑ, u tie wun nbɑ kɑn ŋmɑt puol e k yen Yennu ŋɑɑtieb. L i tie k t mɔk pɑlcienn nɑn yugontl t dindɑnn pɑɑk, l wɑnn nɑn tinm e tie Yennu ŋɑɑtieb mɑnŋ. 7L pɑɑk, Foŋɑnm nbɑ yet biɑnŋ nbɑ nɑ: «I i gbɑt Yennu kunkɔl dinnɑ, 8i dɑɑ nyɑl i tubɑ nɑn yɑɑ din kɔn nɑn’ɔ dɑɑl nbɑ k i din bikn’ɔ pɑɑnpieonŋ ni nɑ. 9Yennu yet ɑ: ‹B din lɑ mɑɑ din tun lin nbɑ kul k sɑɑ jɑnŋ binɑ piinnɑ nɑ, ŋɑɑn lenŋ e k b din bikn’n. 10Ŋɑnn e te k n donn wutuol niib mɑnŋ pɑɑk,› k din yet ɑ: ‹B bot b dudukt ni wɑɑ, k k mi mɑɑ luon bii tuun lin nbɑ.› 11‹N din donn wutuol k pol’b mɔb ɑ B kɑn mi bɑɑl mɑɑ bo yɑɑ n tul’b fuon tinŋ nbɑ nɑ ni.› » 12Tɔn, n nɑɑ wɑɑs, i mi k i suɑ n tien biitdɑɑnɔ k kɔnŋ yɑdɑ u pɑl ni k tɑn ŋmɑt puol k nyik Yennu nbɑ fo nɑ. 13Ŋɑɑn ii cien i lieb pɑlɑ dɑɑl n tuu dɑɑl, yuo kul nbɑ k Yennu mɑɑn be i sinsuuk ni k «dinnɑ» i suɑ dɑɑ nyɑl u tubɑ biit nbɑ tuu kpɑnn nilɔ nɑ pɑɑk. 14K mɑɑn t tie Klistu tɔk-nɑn-lieb e, l i tie k t duu u pɑɑk nɑn tɑɑ din duu u pɑɑk sinsinn biɑnŋ nbɑ nɑ. 15Nnɑ e k b din diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «I i gbɑt Yennu kunkɔl dinnɑ, i dɑɑ nyɑl i tubɑ nɑn yɑɑ din yet u mɔb yuo nbɑ nɑ. 16K lɑnm e din gbɑt u kunkɔl ŋɑɑn yet u mɔb i? Ŋɑnm kɑɑ din tie bin nbɑ nyii Ejipt k Muois din tie tuɑnndɑɑnɔ nɑ ɑɑ? 17K lɑnm e biɑk k Yennu wutuol din duo b pɑɑk k sɑɑ jɑnŋ binɑ piinnɑ nɑ? L k tie bin nbɑ din tun biit, k b gbɑnɑnt tɑn biɑl pɑɑnpieonŋ ni nɑ kɑɑ ɑɑ? 18Yennu dɑɑ din pol lɑnm e mɔb ɑ: «B kɑn mi bɑɑl mɑɑ bo yɑɑ n tul’b fuon tinŋ nbɑ nɑ ni.» L din tie bin nbɑ din kɔn nɑn’ɔ nɑ e. 19Ŋɑnn t lɑ nɑn b din k fit kuɑ k mɑɑn b yɑdɑkɑɑln pɑɑk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\