Ebro-nba 4

1Yennu din senn mɔsonn k tul’t, ɑ t sɑɑ fit k kuɑ siɑn nbɑ k u tien t fuon siil nɑ wɑɑ. Ŋɑnn ii mi k i suɑ tɑn sɑɑ kɔnŋ fuon mɑnŋ. 2K mɑɑn t gbɑt lɑbɑmɑnn nɑn bɑɑ mun din gbɑt’l biɑnŋ nbɑ pɑɑnpieonŋ ni, ŋɑɑn l din k tul’b nyuɑt, k mɑɑn bɑɑ din gbɑt lɑbɑmɑnn mɑnŋ, b din k gɑɑl’l nɑn yɑdɑ. 3L pɑɑk, tinm nbɑ tien yɑdɑ nɑ, t sɑɑ lɑɑ fuon mɑnŋ nbɑ k Yennu din pɑk l po k yet ɑ: «N wutuol e duo, k n pol mɔb ɑ: ‹B kɑn mi bɑɑl mɑɑ bo yɑɑ n tul’b fuon tinŋ nbɑ nɑ ni.› » U din tɑn yet lin nbɑ nɑ nɑ, k suɑ k u ponŋ tun u nɑɑmi tuonɑ gbenn pinpiik ni wɑɑ. 4K mɑɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni siɑl po l yet l dɑɑŋɑnlole dɑɑl mɑnŋ po ɑ: «K Yennu din nyik u tuonɑ kul ɑ k foi dɑɑŋɑnlole dɑɑl.» 5U biɑ yet diɑni nbɑ gɑl nɑ ni ɑ: «B kɑn mi bɑɑl mɑɑ bo yɑɑ n tul’b fuon tinŋ nbɑ nɑ ni.» 6Bin nbɑ din gbɑt lɑbɑmɑnn nɑ sinsinn nɑ din k lɑ l fuon mɑnŋ, k mɑɑn b din yet Yennu mɔb. L pɑɑk, nisiɑb be k tɑn sɑɑ lɑ fuon mɑnŋ. 7L pɑɑk, k Yennu biɑ senn dɑliel k yi dɑɑl mɑnŋ «dinnɑ.» K binɑ bonciɑnn din gɑl, k Yennu din te k Dɑɑfiid yet l po nɑn tɑɑ ponŋ piɑk biɑnŋ nbɑ nɑ ɑ: «I i gbɑt Yennu kunkɔl dinnɑ, i dɑɑ nyɑl i tubɑ.» 8K mɑɑn Suosue i bo ii dinŋ ii tul’b fuon mɑnŋ, l puolpo Yennu ji din bo kɑn pɑk dɑliel po. 9L pɑɑk, fuondɑsiɑl biɑ dɑɑ be k tie Yennu niib yɑl, k nɑɑn wɑɑ din foi dɑɑŋɑnlole dɑɑl biɑnŋ nbɑ nɑ. 10K mɑɑn wun nbɑ lɑ Yennu fuon mɑnŋ nɑ, mun nyik u tuonɑ e k foi nɑn Yennu nbɑ din nyik u tuonɑ k foi biɑnŋ nbɑ nɑ. 11L pɑɑk, ŋɑɑnt mɑn k tin yɑbl t mɔnŋ k lɑ fuon mɑnŋ, k t suɑ tɑn dɑɑ bɑɑ nɑn bɑɑ din yet Yennu mɔb k tɑn bɑɑ biɑnŋ nbɑ nɑ. 12K mɑɑn Yennu mɑɑn mɑnŋ tie mɑɑn nbɑ fo e, k mɔk pɑnŋ k tuun tuonn, k biɑ di k gɑl juk-bɑnjiɑk nbɑ di mɔliemi nɑ. Yennu mɑɑn fit ŋmɑ k kuɑ bɑɑt nisɑɑlk siek nɑn u mɑnfuol buol ni, k kuɑ bɑɑt u tuktɑ nɑn u kpɑbɑ biesn ni, k kuɑ bɔktl u dudukt nɑn u pɑl ni bibikt. 13Bonnɑnkɑl kul ni siɑl kɑɑ k Yennu k lɑɑt. Bonsiɑl kul duɑ yienin ni e Yennu tuɑnn k ŋuɑ e tie wun nbɑ k t tɑn sɑɑ wɑnn tɑɑ biil lin nbɑ. mɑnntɔ-yudɑɑn-jɑɑnn 14L pɑɑk, ŋɑɑnt mɑn k tii diɑ t yɑdɑ nbɑ k t fiit wɑnn nɑ kenken, k mɑɑn t mɔk mɑnntɔ-yudɑɑn-jɑɑnn, k ŋuɑ e tie Yennu Bijɑ Yiesu, wun nbɑ ponŋ gɑl sɑɑn Yennu tiɑɔnŋ buol ni nɑ. 15T mɑnntɔyudɑɑnɔ mɑnŋ k tie wun nbɑ kɑn fit di fɑlɑ nɑn tinm t butunŋ ni kɑɑ, ŋɑɑn u mɔnŋ din lɑ biknu sɔni buolu kul ni nɑn tɑɑ mun lɑɑt biɑnŋ nbɑ nɑ, ŋɑɑn u lek din k tun biit. 16L pɑɑk, ŋɑɑnt mɑn k tii mɔk pɑlpɑɑll k bɑɑl Yennu nbɑ mɔk ninkpɑbɑɔnŋ nɑ nɑɑngbounŋ buol ni. Lenŋ e k t sɑɑ lɑ nyikcɑbu nɑn ninbɑtinu yuo nbɑ k l sɑɑ sonmt’t nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\