Saak 3

1N nɑɑ wɑɑs, i nisiɑb bonciɑnn dɑɑ luon bin tien wɑntieb, k mɑɑn i ponŋ mi nɑn bin nbɑ tie wɑntieb nɑ, b buut tɑn sii pɑɑl k gɑl bin nbɑ k tie wɑntieb. 2T kul tuun lin nbɑ k tuok bonciɑnn, ŋɑɑn wun nbɑ k piɑk mɑbiit, l dɑɑnɔ set tie niŋɑnɔ e k sɑɑ fit suol u gbɑnɑnt kul ɑ. 3T i jii gɑlkɑ k wukn tɑɑni, ɑ bii tuun tɑɑ luon biɑnŋ nbɑ, b gbɑnɑnt pɑnŋ kul be t nuu ni e. 4Biɑ duknt ŋɑlint lɑbɑɑl po. B gbenŋ bonciɑnn, ŋɑɑn wonpɑɑluk u dɑ, b sɑɑ e, ŋɑɑn dɑbik nnɑ e k kɑntuɑ nɑ diɑ k kɑn k b sɑɑ wɑɑ luon siɑn nbɑ. 5Jeln mun tie bonbik nnɑ e, ŋɑɑn l mɔk yiikuo bonciɑnn. Gotl, musɑnpuɑlk nnɑ e tuu di fɔgbenŋl. 6Jeln tie nɑn muu nɑ e. L be t gbɑnɑnt ni k mɔk biit buolu buolu kul ɑ, k sɑɑ fit biil nilɔ munn. L biɑ di nifosɑɑlk binbenŋ nɑn muu nɑ, k l muu nyii Sɑɑtɑn buol e. 7Nisɑɑlk e mɔk bonkobt nɑn nuɑni nɑn wɑi nɑn nyun ni bonɑ kul yiikuo, 8ŋɑɑn nisɑɑlk kɑn fit suol jeln. L tie bonbiil, k lintl yuo kul k k foi, k gbie nɑn lɔbi nbɑ bɑɑt nɑn kuun e. 9Jeln nbɑ k t diɑ k piɑk dont t Bɑɑ Yennu nbɑ tie Yonmdɑɑnɔ nɑ, l jeln e k t biɑ diɑ k puol nifosɑɑli mɔi, bin nbɑ k Yennu din nɑn’m u nɑɑɔnŋ ni. 10Mɔb nbɑ k pɑku nyi l ni, mɔb mɑnŋ ni e k mɔpol mun nyi. N nɑɑ wɑɑs, l i tie nnɑ i e, l k ŋɑn. 11Bunbunyenn kuɑ sɑɑ fit buni nyunmɑnm nɑn nyuntonm ii? 12N nɑɑ wɑɑs, tiik nbɑ k b yi fiigie nɑ sɑɑ fit lon luɑnɑ nbɑ k b yi oliifnbɑ nɑ wɑɑ? Ami fiinyɑ sɑɑ fit lon fiignbɑ wɑɑ? Nnɑ e mun, bunbunn nbɑ k nyuntonm nyi lenŋ nɑ, kɑn fit tul nyunmɑnm. Yendɔunŋ ni lɑbɑɑl 13Ŋmee mɔk yɑn nɑn bɑnnu i sinsuuk ni? Ŋɑɑnt wun wɑnn nɑn u mɔk yɑn nɑn bɑnnu, u binbenŋɑnŋ ni nɑn tuonɑ nbɑ k u tuun, nɑn sikn-n-mɔnŋ nɑn yɑn ni. 14Ŋɑɑn l i tie k i mɔk funfunbiiuk nɑn dont-n-mɔnŋ i pɑlɑ ni, i dɑɑ fuɑ bɑlɑ, k dɑɑ fɑ fɑɑk, k dɑɑ noi bɑlmɔni. 15L yɑn k nyi Yennu buol ni kɑɑ. L tie tingbounŋ nɑ nɑn gbɑnɑnt lonm nɑn Sɑɑtɑn yɑl e, 16k mɑɑn funfunn nɑn dont-n-mɔnŋ nbɑ be siɑn, dɑɑmuk nɑn biit buolu buolu kul be lenŋ e. 17Ŋɑɑn yɑn nbɑ nyi sɑnpɑɑpo, l k mɔk biit. Wun nbɑ mɔk yɑn mɑnŋ, u mɔk pɑlmɑɑsl k be suon nnɑ, k gbiɑ u lieb mɑɑn pɑɑk. U mɔk ninbɑtinu bonciɑnn, k biɑ tuun tuonŋɑnɑ bonciɑnn. U k mɔk luktn, k biɑ k mɔk niilɑbndinu. 18Bin nbɑ tie mɑnu dɑnm nɑ tuu bul mɑnu e niib sinsuuk ni, k tɑn jɑɑn binbenŋɑnŋ nbɑ gbuot Yennu nunm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\