Saak 4

1Bee te k i kɔn k noi nɑn lieb i? L tie i niɑnbiiuk nbɑ be i pɑlɑ ni k kɔn nɑ e. 2I luon bonsiɑ, ŋɑɑn kɑn lɑ, k ji tie siil nɑn nikpinu. I mɔk funfunn i lieb bonɑ pɑɑk, ŋɑɑn kɑn lɑ’l. L pɑɑk, k kunkɔnɑ nɑn mɔniɑt be i sinsuuk ni. I k mɔk yɑɑ luon lin nbɑ nɑ, k mɑɑn i k mei Yennu l po. 3I mei Yennu k k lɑɑt k mɑɑn i mei’ɔ nɑn dudukbiit k luon i mɔnŋ niɑnbiiuk yɑl. 4I nyik Yennu wɑɑ, k wɑɑ bonliɑ. I k mi nɑn l i tie k i suol tingbounŋ yuɑs i e, i tie Yennu dɑtɑi ee? Wun nbɑ luon wuu tie tingbounŋ nɑ yuɑk, l dɑɑnɔ tien u mɔnŋ Yennu dɑtɑɑk e. 5L diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «U luon Siek nbɑ k u tien t ni nɑ bonciɑnn.» 6Ŋɑɑn u biɑ mɔk ninkpɑbɑɔnŋ bonciɑnn. L pɑɑk, l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: «Yennu kɔn nɑn kɑlnbɑɑni dɑnm e, ŋɑɑn tiin sikn-n-mɔnŋ dɑnm nɑ ninbɑɑɔk.» 7L pɑɑk, ii sɑɑk Yennu mɔmɑɑn, ŋɑɑn yet Sɑɑtɑn, k u sɑɑ ciɑl ŋɑɑn nyik’i. 8Cɑtl nɑkn Yennu buol mɑn, k u mun sɑɑ nɑkn’i. Yinm biitdɑnm, wuut i nii mɑn, k yinm dudukt ŋɑnlele dɑnm, ŋɑnmt i pɑlɑ mɑn. 9Ii mɔk pɑlbiil k bui nɑn nyin-nyuut i biit pɑɑk. I dɑɑ ji lɑɑ, ŋɑɑn ii mɔ mɑn, k ŋɑɑn k i pɑlpienn n kpint k tien pɑlbiil. 10Siknt i mɔnŋ Yonmdɑɑnɔ tuɑnn, k u sɑɑ donn’i. 11N nɑɑ wɑɑs, i dɑɑ piɑk mɑbiit lieb pɑɑk. Wun nbɑ piɑk mɑbiit u nɑɑ bik pɑɑk ɑmi bu u buut nɑ, l tie senni e k u piɑk mɑbiit l pɑɑk k bu l buut. K mɑɑn l i tie k ɑ bu senni nɑ buut i e, ɑ k tie wun nbɑ sɑɑk’l kɑɑ, ŋɑɑn ɑ tie l bɑlbuulɔ e. 12Yennu kuukuɑ e mɔk yiikuo k sɑɑ fit senn senni, k biɑ sɑɑ fit bu nifosɑɑli buut. Ŋuɑ kuukuɑ e sɑɑ fit fiel nifosɑɑli ɑmi k biil’b. A mun tie ŋmee k bu ɑ luɑ buut i? 13Gbiintl mɑn, yinm nbɑ tuu yien ɑ: «Dinnɑ ɑmi wonn, t sɑɑ sɑɑn digbɑnn nɑ wɑɑ, k sɑɑ di binn kii kpentl kpinkpounŋ k lɑ nyuɑt bonciɑnn.» 14I k mi lin nbɑ sɑɑ bɑɑl wonn. I mɑnfuol tie bee? L tie nɑn wunn nbɑ tuu bɑɑ sɑn-nyiɑɔk ni, ŋɑɑn l i yɑnn lin yɑnt nɑ e. 15L pɑɑk, l ŋɑn yin tuu yet ɑ: «L i tie k Yennu luon, t sii mɔk mɑnfuol, k tun nnɑ nɑn nnɑ.» 16Ŋɑɑn i mɔk kɑlnbɑɑni k fuɑ bɑlɑ. Yɑɑ fuɑ bɑlɑ biɑnŋ nbɑ nɑ, l tie bonbiil e. 17L pɑɑk, wun nbɑ mi tuonŋɑnɑ nbɑ k l ŋɑn nɑn wun tun, ŋɑɑn k tuun, l dɑɑnɔ mɔk biit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\