Saak 5

1Yinm goldɑnm, gbiintl mɑn. Ii mɔ mɑn kii fɑbn fɑlɑ nbɑ bɑɑt i pɑɑk nɑ pɑɑk. 2I mɔktuk nɑ kul bɑt, k wobi muɑ i tiɑt ɑ. 3I sɑlmɑ nɑn i likli nɑ kuɑ tintɑni wɑɑ, k tintɑni mɑnŋ wɑnt nɑn i tie biitdɑnm k l sɑɑ di i gbɑnɑnt nɑn muu nbɑ di biɑnŋ nbɑ nɑ. I tikl i mɔktuk mɔtɑɑnɑ, ŋɑɑn k tingbounŋ nɑ gbennu ji k fɔk. 4I k pɑ bin nbɑ jɑɑn i dii i kpɑɑnt ni nɑ. Gbiintl mɑn b fɑbni. B mɔni mɑnŋ kuɑ Yonmdɑɑnɔ nbɑ yen bonsiɑl kul nɑ tubɑ ni wɑɑ. 5Yɑɑ be tingbounŋ nɑ ni, ii be i yɑmɑ ni, k wɑɑ i gbɑnɑnt niɑɔnŋ. I dint i mɔnŋ e, ŋɑɑn i lek be nɑn nɑɑjɑkpɑnmɑ nbɑ k b sɑɑ kpi’b nɑ. 6I din biil bin nbɑ k mɔk biit k kpi’b, ŋɑɑn b k kɔn nɑn’i. 7N nɑɑ wɑɑs, ii di suklu mɑn kii guu Yonmdɑɑnɔ bɑɑlu dɑɑl mɑnŋ. Gotl mɑn kpɑɑlɔ nbɑ tuu di suklu k guu kpɑfusɑɑk mɔkmɔk nɑn sɑjuontk k u jiet n ji tɑn nɑn bonŋɑnn. 8L pɑɑk, ii mun ii di suklu, k cie i pɑlɑ k mɑɑn Yonmdɑɑnɔ bɑɑlu dɑɑl pel nɑ. 9N nɑɑ wɑɑs, i dɑɑ mɔk bunbulmi i lieb pɑɑk, ɑ k Yennu dɑɑ bu i buut. Gotl mɑn, bɑlbuulɔ nɑ nɑkn k sie i tɑnmɔi ni. 10N nɑɑ wɑɑs, Yonmdɑɑnɔ Yennu sɔkniinbɑ nbɑ din pɑk u sɑnn ni nɑ, gotl mɑn bɑɑ din lɑɑt fɑlɑ k mɔk suklu biɑnŋ nbɑ nɑ, k lii tie wɑnnu k tul’i. 11L nibuolu nbɑ mɔk gbɑnkul nɑ, t yi’b pɑlpienn dɑnm e. I ponŋ gbɑt Job nbɑ din tɑn mɔk gbɑnkul biɑnŋ nbɑ nɑ, k i mi lin nbɑ k Yonmdɑɑnɔ din tun k tul’ɔ l puolpo, k mɑɑn Yonmdɑɑnɔ gbie nɑn ninbɑtinu k biɑ goli nisɑɑli fɑnu. 12N nɑɑ wɑɑs, lin nbɑ kpɑɑ tɑlɑs tie nɑ e: i dɑɑ puol mɔpolɑ. I dɑɑ yi sɑnpɑɑpo ɑmi tingbounŋ ɑmi bonsiɑl kul sɑnn k puol mɔpolɑ. Ŋɑɑnt k i nnn i tie i nnn, k i ɑɑi i tie ɑɑi, k Yennu tɑn dɑɑ dɑɑl i tubɑ. 13Suɑ i be i ni k lɑɑt fɑlɑ, wun miɑl Yennu. Wun nbɑ mun mɔk pɑlpienn, wun yin yɑni kii piɑk Yennu. 14Suɑ i be i buol k yiɑl, wun yiin Klistu mɔtɑɑɔk niib sɑɑkɑb k bin tɑn miɑl Yennu k suɑl’ɔ kpɑn Yonmdɑɑnɔ Klistu sɑnn ni k tul’ɔ. 15B i mei Yennu nɑn yɑdɑ i e, k l dɑɑnɔ sɑɑ lɑ lɑɑfiɑ, k Yonmdɑɑnɔ sɑɑ te k wun pɑɑk. L i tie k u tun biit i e, Yennu sɑɑ nyik u biit mɑnŋ k cɑb’ɔ. 16L pɑɑk, fiitl i biit k wɑnn lieb, k miɑl Yennu k tul lieb, ɑ yin lɑ lɑɑfiɑ. Wun nbɑ tie niŋɑnɔ Yennu tuɑnn nɑ miɑlu sii mɔk nyuɑt bonciɑnn. 17Elii din tie nifosɑɑlk e nɑn tinm nɑ. U din miɑl Yennu nɑn ninmɔnn ɑ sɑɑk dɑɑ bɑɑ, k sɑɑk set din k bɑɑ tinŋ mɑnŋ ni k sɑɑ jɑnŋ binɑ ŋɑntɑ nɑn ŋmɑɑli ŋɑnluob. 18L puolpo k u biɑ miɑl Yennu, k sɑɑk nyi sɑnpɑɑpo k ji bɑɑ, k tinŋ nɑn jiet fɑnu. 19N nɑɑ wɑɑs, i yenɔ i kpet k nyii mɔmɔnm wɑnnu sɔnu ni, k suɑ jenn’ɔ sɔnu mɑnŋ ni, 20ii tiɑn mɑn nɑn dɑɑnɔ nbɑ nyinn biitdɑɑnɔ u sɔnbiiuk nɑ ni, u fɑt’ɔ kuun ni e k te k u lɑ nyikcɑbu biit buolu buolu pɑɑk.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\