San 13

1Yuo nbɑ k yuktgɑltiɑlu jɑɑnm ji din k fɔk, k Yiesu din mi nɑn yuo nɑ e k u sɑɑ nyi tingbounŋ nɑ ni, k ŋmɑt u Bɑɑ penŋ. U din luon u tiɑɔnŋ puolpoweitieb nbɑ be tingbounŋ nɑ ni, k biɑ din luon’m nɑn wɑɑ tɑn gbenn u tuonɑ. 2L yuo nɑ k ŋuɑ nɑn u puolpoweitieb din di jiet, k Sɑɑtɑn ponŋ din dɔnŋ k te k Suudɑ Iskɑɑliɑɔt wun nbɑ tie Siimɔn bik nɑ dukn ɑ u sɑɑ kuɑt Yiesu. 3Ŋɑɑn Yiesu ŋɑnin din mi nɑn u Bɑɑ tul’ɔ bont kul u nuu ni wɑɑ, k biɑ din mi nɑn u nyii u Bɑɑ penŋ e, k biɑ sɑɑ ŋmɑt u penŋ ɑ. 4Ŋɑnn e k u fiil jiet pɑɑk, k liɑt u liɑtfuouk k bil, ŋɑɑn jii nunfiɑnŋ, k gbɑb u siɑk ni, 5ŋɑɑn jii nyun k wɑt tien tɑtlɑɑɔk ni, k piin fobtl u puolpoweitieb tɑɑ, ŋɑɑn tuu suol nunfiɑnŋ nbɑ k u gbɑb nɑ k fiɑl b tɑɑ. 6K u tɑn bɑɑl Siimɔn Piɑl penŋ. K Piɑl boi’ɔ: «N Yonmdɑɑnɔ, ɑ yɑɑ ɑ fobt n tɑɑ e mun ii?» 7K Yiesu yet’ɔ: «Mɔtɑɑnɑ, ɑ dɑɑ k bɑnn mɑɑ tuun lin nbɑ nɑ pɑɑk, ŋɑɑn l i yɑnn wɑɑnm-nnɑ, ɑ sɑɑ bɑnn ɑ.» 8K Piɑl yet’ɔ: «Min ŋɑnin ponŋ, ɑ kɑn mi k fobt n tɑɑ fɑb ɑ.» K Yiesu yet’ɔ ɑ: «Mi i kii fobt ɑ tɑɑ, min nɑn fin sɑɑ jiɑl muɑnu e.» 9Ŋɑnn e jik k Siimɔn Piɑl yet’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, dɑɑ fobtl n tɑɑ kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn fobtl n nii nɑn n yul kul ɑ.» 10K Yiesu yet’ɔ: «Dɑɑnɔ nbɑ ponŋ wul nyun, l dɑɑnɔ ji k mɔk jɑknt. L pɑɑk, l k kpɑɑ tɑlɑs nɑn wun ŋɑnm k wul biɑk, sie k wun fobt u tɑɑ e. I ji k mɔk jɑknt, ŋɑɑn l k tie i kul ɑ kɑɑ.» 11Yiesu ponŋ din mi wun nbɑ sɑɑ kuɑt’ɔ nɑ. L pɑɑk e te k u din yet yɑɑ ɑ: «L k tie i kul ɑ kɑɑ k mɔk jɑknt.» 12Yiesu nbɑ fobt b tɑɑ k gbenn yuo nbɑ nɑ, k u ji jii u liɑtfuouk nɑ k liɑ, ŋɑɑn jen kɑl jiet nɑ buol, ŋɑɑn boi’b ɑ: «I mi mɑɑ tun lin nbɑ k tul’i nɑ pɑɑk ii? 13I yi’n ɑ n tie i Wɑntuɑ e, ɑ nɑn Yonmdɑɑnɔ, k i mɔk mɔni, k mɑɑn n set tie nnɑ e. 14Tɔn, k min nbɑ tie Yonmdɑɑnɔ nɑn Wɑntuɑ, ŋɑɑn tɑn fobt i tɑɑ nɑ, l mun ŋɑn k ii fobtl i lieb tɑɑ, 15k mɑɑn n wɑnn’i nyinn e nɑ, k ii mun i tuun nnɑ mɑn nɑn mɑɑ tun biɑnŋ nbɑ k tul’i nɑ. 16Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, tuontunnɔ k cie u dɑɑnɔ, k tuomu mun k cie wun nbɑ tun’ɔ nɑ. 17Mɔtɑɑnɑ l i tie k i ji mi lin nbɑ nɑ, pɑlpienn tie i yɑl e l i tie k i tuun nnɑ.» 18«N k piɑk i kul ɑ po kɑɑ. N mi yinm nbɑ k n gɑnn’i nɑ pɑlɑ ni. Ŋɑɑn l tie k lin nbɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni n gbie ɑ: ‹Dɑɑnɔ nbɑ k min nɑn ŋuɑ lɑkn di pɑɑnu nɑ, ŋuɑ e yɑɑ wun kuɑt’n.› Sie k diɑni nɑ fɑbl tien mɔni k gbien. 19N yien’i lɑbɑɑl mɑnŋ mɔtɑɑnɑ nɑ, k suɑ l dɑɑ k tien, k l i tei tien gbenn yuo nbɑ, k yin tien yɑdɑ nɑn n set tie mɑɑ tie wun nbɑ e. 20«Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, dɑɑnɔ nbɑ gɑɑl n tuomu, u gɑɑl min e, k wun nbɑ gɑɑl min nɑ, u gɑɑl wun nbɑ tun’n nɑ mun e.» 21Yiesu nbɑ din yet nnɑ puolpo e, k pɑlbiil bɑɑl’ɔ bonciɑnn, k u yet’b ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, i ni yenɔ sɑɑ kuɑt’n ɑ.» 22K l ŋmɑt b yɑn, nɑn wɑɑ yien wun nbɑ i e, k b jiɑntl goli b lieb. 23B ni yenɔ nbɑ k Yiesu mɑntk din luon’ɔ nɑ kɑl kpiɑ’u. 24K Siimɔn Piɑl kɑbint’ɔ, k yet’ɔ ɑ: «Boin’mɔ k lɑɑn u yien ŋmɑ po e.» 25K u puolpoweituɑ mɑnŋ dɔnn nɑkn’ɔ, k boi’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, l tie ŋmee?» 26K Yiesu jiin ɑ: «Mi i tei ŋmit pɑɑnu k tun suk kpint ni k tul wun nbɑ, yin bɑnn nɑn l dɑɑnɔ e nɑ.» Ŋɑnn e k u ŋmit pɑɑnu nɑ k suk kpint ni, k jii k tul Suudɑ wun nbɑ tie Siimɔn Iskɑɑliɑɔt bijɑ nɑ. 27Suudɑ nbɑ din gɑɑl pɑɑnu mɑnŋ yuo nbɑ nɑ, k Sɑɑtɑn kuɑ u ni. K Yiesu ji yet’ɔ: «Tient fɑɑ yɑɑ ɑ tien lin nbɑ yiɑn yiɑn.» 28Ŋɑɑn b suɑ din k bɑnn lin nbɑ k Yiesu pɑk’ɔ nɑ pɑɑk. 29K mɑɑn Suudɑ nbɑ din tuu diɑ likli pɑkl nɑ, b siɑb din duki mi ɑ Yiesu tun’ɔ ɑ wun sɑɑn sɑɑ dɑɑ jɑɑnm nɑ jiet e, ɑmi u yet’ɔ ɑ wun sɑɑn tul tɑlɑs-dɑnm e likli. 30Suudɑ nbɑ din gɑɑl pɑɑnu nɑ yuo nbɑ nɑ, l tonton nɑ k u fiil nyii. L din tie nyiɑɔk o. 31Suudɑ nbɑ din nyii nɑ puolpo, k Yiesu yet u puolpoweitieb ɑ: «Mɔtɑɑnɑ e k Nisɑɑlk Bijɑ sɑɑ lɑ dontl, k n ni e Yennu mun sɑɑ lɑ dontl biɑk. 32L i tie k Yennu lɑ dontl u ni, l kɑn wei i k u mun sɑɑ te k Nisɑɑlk Bijɑ n lɑ dontl u ni. 33«N wɑɑs, n ji kɑn wei nɑn’i bonciɑnn. I tɑn sɑɑ lon’n, ŋɑɑn n sɑɑ wɑnn’i nɑn mɑɑ yet Suifnbɑ yudɑnm biɑnŋ nbɑ nɑ, ɑ i kɑn fit bɑɑl siɑn nbɑ k n sɑɑ nɑ.» 34«Mɔtɑɑnɑ n tien’i senpɑɑnu e, ɑ ii luon i lieb mɑn. Mɑɑ luon’i biɑnŋ nbɑ nɑ, ii mun i luon i lieb nnɑ. 35L i tie k i luon i lieb, suɑ kul sɑɑ bɑnn nɑn i tie n puolpoweitieb e.» 36Ŋɑnn e k Siimɔn Piɑl boi’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, ɑ yɑɑ ɑ tɑn sɑɑn lee?» K Yiesu jiin yet’ɔ ɑ: «Mɑɑ tɑn sɑɑ sɑɑn siɑn nbɑ, i kɑn fit wei mɔtɑɑnɑ, ŋɑɑn l puolpo i sɑɑ wei’n ɑ.» 37K Piɑl biɑ boi’ɔ: «N Yonmdɑɑnɔ, bee tien k n kɑn fit wei’ɑ mɔtɑɑnɑ? Min ŋɑnin ponŋ tien siil nɑn k n gɑɑl ɑ pɑɑk k kpo.» 38K Yiesu boi’ɔ ɑ: «A set tien siil nɑn mɔni nɑn k ɑ gɑɑl n pɑɑk k kpo oo? Bɑlmɔni e k n yien’ɑ nɑ, kojouk dɑɑ tɑn kɑn bui dɑɑnn, k ɑ tɑn sɑɑ noi tɑɑl muntɑ ɑ ɑ k mi’n.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\