San 14

1«I dɑɑ te k i yɑn put. Tient Yennu yɑdɑ, k mun tien’n yɑdɑ. 2Diet bonciɑnn be n Bɑɑ ŋɑɑk ni. L i bo i kii tie bɑlmɔni, n bo kɑn yet’i ni, k mɑɑn n kun ɑ sɑɑ tien i diet mɑnŋ siil e. 3K mi i kun k sɑɑ tien i diet nɑ siil k gbenn, n biɑ sɑɑ jen ɑ k tɑn jii’i, k i mun tɑn sii be siɑn nbɑ k n tɑn sii be nɑ. 4I mi mɑɑ sɑɑ siɑn nbɑ, k biɑ mi l sɔnu.» 5K Tuomɑ boi’ɔ: «N Yonmdɑɑnɔ, t k mi fɑɑ sɑɑ siɑn. Nlee k t sɑɑ bɑnn l sɔnu?» 6K Yiesu jiin k yet’ɔ ɑ: «Min e tie sɔnu nɑ, k biɑ tie mɔmɔnm, k biɑ tie mɑnfuol. Suɑ kɑɑ k sɑɑ bɑɑl n Bɑɑ buol ni, k l k tie k u sint bɑɑl’n. 7L i bo i tie k i mi’n, i biɑ bo sii mi n Bɑɑ nɑ wɑɑ, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ k jikt sɑɑ, i ji mi’u k biɑ lɑɑt’ɔ.» 8K Fiiliip yet’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, wɑnt’t ɑ Bɑɑ mɑnŋ, k t pɑlɑ n pɑɑk.» 9K Yiesu jiin ɑ: «Fiiliip, n ponŋ be nɑn’i k l wei wɑɑ, ŋɑɑn k ɑ dɑɑ k mi’n ii? Wun nbɑ lɑ’n, u set lɑ n Bɑɑ mɑnŋ e nɑ. K bee k ɑ yɑɑ ɑ n wɑnn’i n Bɑɑ mɑnŋ i? 10A k tien yɑdɑ nɑn n be n Bɑɑ ni e, k n Bɑɑ mun be n ni ii? Mɑɑn nbɑ k n pɑk k tul’i nɑ, l k nyii n ni kɑɑ, ŋɑɑn l nyii n Bɑɑ Yennu buol e. Ŋuɑ e be n ni k tuun u tuonɑ mɑnŋ. 11Tient’n yɑdɑ nɑn n be n Bɑɑ ni, k n Bɑɑ mun be n ni. L i kii tie nnɑ biɑk, yin tien yɑdɑ tuonɑ mɑnŋ pɑɑk. 12«Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, dɑɑnɔ nbɑ tien’n yɑdɑ, u sii tuun bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ nɑn mɑɑ tuun biɑnŋ nbɑ nɑ, k u bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ mɑnŋ gbɑɑ sɑɑ gɑl n yɑl ɑ, k mɑɑn n sɑɑ n Bɑɑ buol e. 13K lin nbɑ kul k i sii mei’ɔ l po n sɑnn ni, n sɑɑ tun’ɑ, ɑ k ŋuɑ Yennu n lɑ dontl n pɑɑk. 14K l i tie k i mei’ɔ lin nbɑ kul po n sɑnn ni, n sɑɑ tun ɑ.» 15«L i tie k i luon’n, i sii sɑɑk n mɔb, 16k n sɑɑ miɑl n Bɑɑ k u sɑɑ tul’i sonmtɔluɑ, k u sii be nɑn’i yuo nbɑ kɑɑ gbennu. 17Ŋuɑ e tie Foŋɑnm nbɑ wɑnt bɑlmɔni. Tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb k fit gɑɑl’ɔ, k mɑɑn b k lɑɑt’ɔ, k biɑ k mi’u, ŋɑɑn yinm ŋɑnin mi’u, k mɑɑn u be nɑn’i, k biɑ sii be i ni. 18«N kɑn nyik’i, k i tie kpiebi. N sɑɑ jen i penŋ nɑ. 19K l i yɑnn wɑɑnm-nnɑ, tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb ji kɑn lɑ’n, ŋɑɑn yinm ŋɑnin biɑ sɑɑ lɑ’n ɑ. Mɑɑ mɔk mɑnfuol nɑ, k i mun sii mɔk mɑnfuol. 20L dɑɑl i bɑɑl, i tɑn sɑɑ bɑnn nɑn n be n Bɑɑ ni e, k i mun biɑ be n ni, k n mun be i ni. 21«Dɑɑnɔ nbɑ mɔk n senni k biɑ sɑɑk’l, l dɑɑnɔ e luon’n. N Bɑɑ Yennu sii luon wun nbɑ luon’n, k n mun sii luon’ɔ, k sɑɑ fiit n mɔnŋ k wɑnn’ɔ.» 22K Suudɑ, (l k tie Suudɑ Iskɑɑliɑɔt kɑɑ) boi’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, bee tien k ɑ sɑɑ fiit ɑ mɔnŋ k wɑnn’t, ŋɑɑn kɑn fiit ɑ mɔnŋ k tul tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb i?» 23K Yiesu jiin yet’ɔ ɑ: «Dɑɑnɔ nbɑ luon’n, u sii sɑɑk n mɑɑn, k n Bɑɑ sii luon’ɔ, k min nɑn n Bɑɑ sɑɑ bɑɑl u buol k sii tun be u ni. 24Dɑɑnɔ nbɑ k luon’n, u k sɑɑk n mɑɑn, k yɑɑ gbɑt mɑɑn nbɑ nɑ, l k tie n yɑl kɑɑ, ŋɑɑn l tie n Bɑɑ nbɑ tun’n nɑ yɑl e. 25«N yien’i mɑɑn nbɑ nɑ, mɑɑ dɑɑ be nɑn’i nɑ, 26ŋɑɑn k n Bɑɑ sɑɑ tun sonmtuɑ i buol, n sɑnn ni. L sonmtuɑ e tie Foŋɑnm nɑ. Ŋuɑ e sɑɑ wɑnn’i mɑɑn kul, k biɑ sɑɑ tiɑl’i lin nbɑ kul k n ponŋ yet’i. 27«N tien’i mɑnu e. N pi’i piini nbɑ tie n mɑnu e. N k tul’i nɑn tingbounŋ ŋɑɑtieb nbɑ tuu tul b lieb bɑnnu nbɑ nɑ kɑɑ. I dɑɑ mɔk pɑlbiil. I biɑ dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni. 28I ponŋ gbɑt k n yet’i ɑ: ‹N yɑɑtl e, ŋɑɑn n biɑ sɑɑ jen i buol ni nɑ.› L i tie k i luon’n i e, i sii mɔk pɑlpienn nɑn mɑɑ sɑɑ n Bɑɑ Yennu buol ni nɑ, k mɑɑn n Bɑɑ cie’n. 29«N yien’i lin nbɑ nɑ mɔtɑɑnɑ, k suɑ l dɑɑ k tien, k yuo nbɑ k l tɑn sɑɑ tien e wɑɑ, k yin tien yɑdɑ. 30N kɑn pɑk nɑn’i k wei, k mɑɑn tingbounŋ nɑ yudɑɑnɔ bɑɑt. U k mɔk n yiikuo, 31ŋɑɑn l tie k tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb n bɑnn nɑn n luon n Bɑɑ nɑn mɔni, k n mun tuun lin nbɑ k u yet’n ɑ n tun. «Fiit mɑn k tin yɑɑt mɑn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\