San 15

1«Min e tie bɑlmɔni tiik nbɑ k b yi fiinyɑ nɑ, k n Bɑɑ Yennu tie l ŋɑnmtuɑ, 2k u tuu cuɑ yiini kul nbɑ gɑɑ n pɑɑk ŋɑɑn k k luon luɑnɑ nɑ. Ŋɑɑn yiini kul nbɑ ŋɑnin luon luɑnɑ nɑ, u tuu gbɑt gbɑt ŋɑnn e, k lin ŋɑnm k lon luɑnɑ bonciɑnn. 3Mɔtɑɑnɑ, yinm e tie niŋɑnm, mɑɑn nbɑ k n pɑk k tul’i nɑ pɑɑk. 4Ii gɑɑ n pɑɑk mɑn, k n sii be i ni. Tiik yiinu kɑn fit lon luɑnɑ u kuukuɑ, sie k u gɑɑ tiik pɑɑk. I mun kɑn fit lon luɑnɑ, sie k i gɑɑ n pɑɑk. 5«Min e tie tiik mɑnŋ, k yinm e tie l yiini. Wun nbɑ gɑɑ n pɑɑk, k n mun be u ni, ŋuɑ e sii luon luɑnɑ bonciɑnn, k mɑɑn mi i kɑɑ i ni, i kɑn fit tun siɑl. 6Wun nbɑ k gɑɑ n pɑɑk, u nɑɑn nɑn tiik yiinu nbɑ k b cuɑ’l k lu k l kuol nɑ e. L tiik yiinbuolu e k b tuu tikl k juo muu nɑ. 7L i tie k i tun gɑɑ n pɑɑk, k n mɑɑn nɑ be i ni, miɑt lin nbɑ kul k i luon, k i sɑɑ lɑ wɑɑ. 8L i tie k i luon luɑnɑ bonciɑnn, ŋɑnn e sɑɑ wɑnn nɑn i set tie n puolpoweitieb nɑn bɑlmɔni, k n Bɑɑ sɑɑ lɑ dontl. 9«N Bɑɑ nbɑ luon’n biɑnŋ nbɑ nɑ, n mun luon’i l biɑnŋ e. Ii gɑɑ n pɑɑk, k n lonm sii be i ni. 10L i tie k i sɑɑk n mɔb, n lonm sii be i ni, nɑn mɑɑ sɑɑk n Bɑɑ mɔb, k u lonm mun be n ni nɑ.» 11«N pɑk nɑ k tul’i, ɑ n pɑlpienn i be i ni e, k i pɑlpienn n gbie. 12Nɑ e tie n senni k n senn k tul’i, mɑɑ ii luon i lieb nɑn mɑɑ luon yinm biɑnŋ nbɑ nɑ. 13Lonjɑɑnsiɑl kɑɑ k gɑl nilɔ n sɑk k gɑɑl u yuɑsnbɑ pɑɑk k kpo. 14«L i tie k i tuun mɑɑ yien’i biɑnŋ nbɑ nɑ, i tie n yuɑsnbɑ e. 15N ji kɑn yiin’i tuontunnɑ, k mɑɑn tuontunnɔ k mi u Yonmdɑɑnɔ dudukt. Mɑɑ yi’i n yuɑsnbɑ nɑ, k mɑɑn lɑbɑɑl kul nbɑ k n gbɑt n Bɑɑ penŋ nɑ, ŋɑnn e k n wɑnn’i. 16Yinm kɑɑ gɑnn’n, ŋɑɑn min e gɑnn’i, k tul’i tuonɑ mɑɑ ii sɑɑ kii luon luɑnɑ bonciɑnn, luɑnɑ nbɑ sii be mɔkmɔk nɑn mɔkmɔk, ɑ n Bɑɑ Yennu n tul’i lin nbɑ k i miɑl’ɔ n sɑnn ni. 17Lin nbɑ nɑ e k n pɑk senn k tul’i, mɑɑ ii luon i lieb mɑn. 18«Tɔn, l i tɑnŋ i tie k tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb nɑn’i, yin bɑnn nɑn b ponŋ nɑn min e wɑɑ. 19L i bo i tie k i tie tingbounŋ nɑ ŋɑɑk niib i e, tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb bo sii luon’i nɑn bɑɑ luon b mɔnŋ niib biɑnŋ nbɑ nɑ e. Ŋɑɑn n gɑnn’i k nyinn’i tingbounŋ nɑ niib ni wɑɑ, k i ji k tie tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb yɑb. L pɑɑk e tien k b nɑn’i. 20Ii tiɑn mɑɑn nbɑ k n pɑk’i nɑ mɑn, ɑ: ‹Tuontunnɔ kɑɑ k cie u cɑnbɑɑ.› B i muks’n, b mun sɑɑ muks’i wɑɑ, k b i sɑk n mɑɑn, b mun biɑ sɑɑ sɑk i mɑɑn ɑ. 21B set sɑɑ muks’i n sɑnn pɑɑk k mɑɑn b k mi wun nbɑ tun’n nɑ. 22«Mi ii dinŋ ii kii sik k tɑn pɑk k tul’b, b bo kii mɔk biit, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ sɔnsɑu ji kɑɑ k b sɑɑ fit bɔl b biit. 23Ŋɑɑn wun nbɑ nɑn’n, u nɑn n Bɑɑ e mun. 24Mi i bo kii tuun bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ nbɑ k suɑ dɑɑ k mi tun nɑ b buol ni, b biɑ bo kii mɔk biit, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ b lɑ bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ nɑ wɑɑ, ŋɑɑn nɑn min nɑn n Bɑɑ. 25Ŋɑɑn lin nbɑ nɑ tien ɑ lin gbie lin nbɑ diɑn b senni ni ɑ: ‹B nɑn’n, ŋɑɑn k l k mɔk pɑɑk.› 26«N sɑɑ tun sonmtuɑ i penŋ, wun nbɑ tie Foŋɑnm k wɑnt bɑlmɔni nɑ. U nyi n Bɑɑ buol e k sii piɑk n po. 27K i mun sii tie n siɑlɑ, k mɑɑn i ponŋ tun be nɑn’n, lɑɑ din nyii yuo nbɑ k n din piin k tuun n tuonn nɑ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\