San 16

1«N wɑnt’i lin nbɑ nɑ ɑ i dɑɑ buol i yɑdɑ ni e. 2B tɑn sɑɑ yuɑ nyinn’i Suifnbɑ jɑɑnti diet ni. K yuo bɑɑt k wun nbɑ tɑn kpi’i, u sii duki mi ɑ u tuun nnɑ k tien Yennu e. 3B tɑn sɑɑ tun lin nbɑ nɑ k tul’i wɑɑ, k mɑɑn b din k mi n Bɑɑ k biɑ k mi’n. 4Ŋɑɑn n yien’i lin nbɑ nɑ mɔtɑɑnɑ, ɑ l yuo i tɑnŋ i bɑɑl, k yin ji fit tiɑl n mɑɑn nbɑ k n pɑk’i nɑ.» «N din k yet’i lin nbɑ nɑ sinsinn, k mɑɑn min nɑn yinm e tuu be. 5Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ n sɑɑ wun nbɑ tun’n nɑ penŋ e. Ŋɑɑn i suɑ k boi’n k lɑɑn n sɑɑ lee. 6Ŋɑɑn mɑɑ yien’i lin nbɑ mɔtɑɑnɑ pɑɑk, k i ji mɔk pɑlbiil bonciɑnn. 7N yien’i bɑlmɔni e, nɑn l ŋɑn i po nɑn k n yɑɑt sɑɑn, k mɑɑn mi i kii sɑɑn, sonmtuɑ nɑ kɑn bɑɑl i penŋ. Ŋɑɑn mi i tɑnŋ i sɑɑn, n sɑɑ tun’ɔ i penŋ nɑ. 8«U i tɑnŋ i bɑɑl yuo nbɑ, u sɑɑ wɑnn tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb ɑ b kpɑnn b mɔnŋ e k jiin biit po, k biɑ kpɑnn b mɔnŋ k jiin lin nbɑ ŋɑn po, k biɑ kpɑnn b mɔnŋ k jiin Yennu bɑlbunu po. 9U sɑɑ wɑnn’b ɑ b kpɑnn b mɔnŋ e k jiin biit po, k mɑɑn b k tien’n yɑdɑ. 10U sɑɑ wɑnn’b ɑ b kpɑnn b mɔnŋ k jiin lin nbɑ ŋɑn po, k mɑɑn n ji sɑɑ n Bɑɑ penŋ e k i ji kɑn lɑ’n. 11U sɑɑ wɑnn’b ɑ b kpɑnn b mɔnŋ e k jiin Yennu bɑlbunu po, k mɑɑn u ponŋ bu tingbounŋ nɑ yudɑɑnɔ buut k biil’ɔ wɑɑ. 12«Mɑɑn be bonciɑnn k n bo sɑɑ pɑk’i, ŋɑɑn i kɑn fit gɑɑl’l mɔtɑɑnɑ. 13Foŋɑnm nbɑ wɑnt bɑlmɔni nɑ, u i tɑnŋ i bɑɑl yuo nbɑ, u sɑɑ wɑnn’i bɑlmɔni kul wɑnnu wɑɑ. K mɑɑn u tɑn kii piɑk u mɔnŋ mɔnŋ po kɑɑ, ŋɑɑn u tɑn sii wɑnt’i lin nbɑ k u gbiɑ, k biɑ sii yien’i lin nbɑ tɑn sɑɑ tien nɑ. 14U sii dont n sɑnn, k mɑɑn u tɑn sii jikt lin nbɑ kul tie n yɑl e k wɑnt’i. 15Lin nbɑ kul k n Bɑɑ mɔk tie n yɑl e. Ŋɑnn e te k n yet ɑ u sii jikt lin nbɑ tie n yɑl e k wɑnt’i.» 16«L i yɑnn wɑɑnm-nnɑ i ji kɑn lɑ’n, ŋɑɑn l i biɑ kii yɑnn wɑɑnm-nnɑ, i biɑ sɑɑ lɑ’n ɑ.» 17K u puolpoweitesiɑb boi b lieb ɑ: «Lin nbɑ nɑ pɑɑk tie bee? K u yɑɑ ɑ l i yɑnn wɑɑnm-nnɑ, ɑ t kɑn lɑ’u, ɑ ŋɑɑn l i biɑ kii yɑnn wɑɑnm-nnɑ, ɑ t sɑɑ lɑ’u wɑɑ. K u biɑ yɑɑ ɑ k mɑɑn u sɑɑ u Bɑɑ penŋ e. 18‹L i yɑnn wɑɑnm-nnɑ› pɑɑk tie bee? T k mi wɑɑ piɑk lin nbɑ nɑ pɑɑk.» 19K Yiesu bɑnn nɑn b yɑɑ bin boi’ɔ buboit e. L pɑɑk e te k u boi’b ɑ: «Mɑɑ yɑɑ ɑ l i yɑnn wɑɑnm-nnɑ i kɑn lɑ’n, k biɑ yɑɑ ɑ l i biɑ yɑnn wɑɑnm-nnɑ i sɑɑ lɑ’n ɑ nɑ, i boi i lieb e ɑ i bɑnn l pɑɑk ii? 20Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, i tɑn sii fɑbn k mɔ, ŋɑɑn tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb ŋɑnin tɑn sii mɔk pɑlpienn e. I sii mɔk pɑlbiil, ŋɑɑn l puolpo k i pɑlbiil mɑnŋ tɑn sɑɑ tunn k tien pɑlpienn. 21«L tie nɑn puo nbɑ tuu yɑɑ wun mɑl, k mɔk pɑlbiil nɑ e, k mɑɑn u fɑlɑ yuo bɑɑl ɑ, ŋɑɑn u i tɑnŋ i mɑl bik yuo nbɑ, u ji tuu tɑnm u fɑlɑ nɑ po e, ŋɑɑn ji mɔk pɑlpienn nɑn wɑɑ mɑl bik tingbounŋ ni nɑ pɑɑk. 22L tɑn sii tie i mun nnɑ e. Mɔtɑɑnɑ yɑɑ mɔk pɑlbiil nɑ, ŋɑɑn n biɑ tɑn sɑɑ lɑ’i wɑɑ, k i pɑlɑ tɑn sɑɑ penn bonciɑnn, k suɑ kɑɑ k tɑn sɑɑ nyinn pɑlpienn mɑnŋ i ni. 23«L yuo i tɑnŋ i bɑɑl, i tɑn kɑn boi’n buboit. Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, lin nbɑ kul k i mei n Bɑɑ nɑn n sɑnn ni, u sɑɑ tul’i wɑɑ. 24Ŋɑɑn nɑn mɔtɑɑnɑ, i dɑɑ k mi miɑl’ɔ bonsiɑl nɑn n sɑnn ni. Ii mei’ɔ mɑn, k i sɑɑ lɑ, k ji fit lɑ pɑlpienn k sɑɑ yɑkl.» 25«N ponŋ tuu puɑn’i kpɑnjɑn e, ŋɑɑn yuo bɑɑt k n ji tɑn kii puɑn’i kpɑnjɑn, ŋɑɑn n tɑn sii piɑk k yentl i nunm po e k jikt sɑɑ n Bɑɑ Yennu po. 26Ŋɑɑn l yuo i tɑnŋ i bɑɑl, i tuu sii mei’ɔ n sɑnn ni. N k yɑɑ ɑ n tɑn sii mei’ɔ k tien’i kɑɑ, 27k mɑɑn n Bɑɑ mɔnŋ mɔnŋ luon’i, yɑɑ mun luon’n k tien yɑdɑ nɑn n nyii n Bɑɑ mɑnŋ buol ni nɑ pɑɑk. 28N din nyii n Bɑɑ mɑnŋ penŋ e k sik tingbounŋ nɑ ni, k mɔtɑɑnɑ n ji nyikt tingbounŋ mɑnŋ e nɑ, ŋɑɑn ŋmɑt u penŋ.» 29Ŋɑnn e k u puolpoweitieb nɑ yet’ɔ ɑ: «Mɔtɑɑnɑ ɑ ji kpɑn piɑk yentl t nunm po e nɑ. A ji k puɑn’t kpɑnjɑn kɑɑ. 30Mɔtɑɑnɑ t ji bɑnn nɑn ɑ mi bonsiɑl kul, k l k tie k suɑ n boi’ɑ buboit kɑɑ wɑɑ. K l pɑɑk e tien k t tien yɑdɑ nɑn ɑ nyii Yennu penŋ e.» 31K Yiesu jiin’m ɑ: «I ji tien’n yɑdɑ mɔtɑɑnɑ wɑɑ ɑɑ? 32Tɔn, yuo bɑɑt, k l ponŋ bɑɑl ɑ, k i kul tɑn sɑɑ yɑt kun. I tɑn sɑɑ nyik’n, k n be n kuukuɑ, ŋɑɑn n kii be n kuukuɑ kɑɑ, k mɑɑn n Bɑɑ be nɑn’n. 33N yien’i lin nbɑ nɑ ɑ yin lɑ mɑnu e, yɑɑ gɑɑ n pɑɑk nɑ. I tɑn sii di fɑlɑ tingbounŋ nɑ ni. Ŋɑɑn ii mɔk pɑlcienn mɑn. N nyɑnn tingbounŋ nɑ wɑɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\