San 17

1Yiesu nbɑ din pɑk nnɑ mɑnŋ, ŋɑɑn gokt got sɑnpɑɑpo, k yet ɑ: «N Bɑɑ, yuo mɑnŋ bɑɑl nɑ. Ŋɑɑnt k ɑ Bijɑ n lɑ dontl, k ji fit te k ɑ mun n lɑ dontl, 2k mɑɑn fin e tul’ɔ yiikuo niib kul pɑɑk, ɑ wun ji fit tul niib kul nbɑ k ɑ tul’ɔ mɑnŋ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu. 3K mɑnfuol mɑnŋ e tie lin nbɑ sɑɑ te k niib n bɑnn fin nbɑ tie Yennu nɑn bɑlmɔni, k suɑ kɑɑ, nɑn Yiesu Klistu nbɑ k ɑ tun’ɔ nɑ. 4Tuonɑ nbɑ k ɑ tul’n, ɑ n tun nɑ, n ji tun k gbenn ɑ, k donn ɑ sɑnn tingbounŋ nɑ ni. 5N Bɑɑ, tuln’min yudɑnt mɔtɑɑnɑ, yudɑnt nbɑ k n din mɔk, yuo nbɑ k n din be ɑ buol ni k suɑ k ɑ dɑɑ din k nɑn dulnyɑ nɑ. 6«Niib nbɑ k ɑ din gɑnn’b tingbounŋ nɑ ni k tul’n nɑ, n te k b bɑnn’ɑ wɑɑ. B din tie ɑ yɑb e, k ɑ din jii’b k tul’n, k b mun sɑk ɑ mɑɑn ɑ. 7K mɔtɑɑnɑ b mi nɑn bonsiɑl kul nbɑ k ɑ tul’n nɑ, l nyii ɑ buol e, 8k mɑɑn n pɑk’b mɑɑn nbɑ k ɑ tul’n nɑ wɑɑ, k b mun gɑɑl ɑ. B mi nɑn n set nyii ɑ penŋ e nɑn mɔni, k b tien yɑdɑ nɑn fin e tun’n. 9«Tɔn, mɔtɑɑnɑ n ji mei’ɑ b pɑɑk e nɑ. N k mei’ɑ tingbounŋ nɑ niib kul pɑɑk kɑɑ, ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ n mei’ɑ bin nbɑ k ɑ tul’n nɑ pɑɑk e, k mɑɑn b tie ɑ yɑb e. 10N yɑb kul tie ɑ yɑb e, k ɑ yɑb kul mun tie n yɑb, k b ni e k n lɑɑt yudɑnt. 11N ji k be tingbounŋ nɑ ni, ŋɑɑn ŋɑnm ŋɑnin dɑɑ be tingbounŋ nɑ ni e. N bɑɑt ɑ buol ni e. N Bɑɑ, Ŋɑnɔ nɑ, i diɑ’b fɑnu nɑn ɑ sɑnn ni, sɑnn nbɑ k ɑ din pul’n nɑ, ɑ bin ji fit tɑɑn yonm nɑn min nɑn fin nbɑ kpɑn tie yonm nɑ. 12Mɑɑ dɑɑ be nɑn’m nɑ, n diɑ’b fɑnu nɑn ɑ sɑnn nbɑ k ɑ din pul’n nɑ ni. N guu’b k b ni suɑ k bot, sie wun nbɑ din sɑɑ bot ɑ k lin nbɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni nɑ n gbie e. 13Ŋɑɑn mɔtɑɑnɑ n bɑɑt ɑ penŋ e, k mɑɑ dɑɑ be tingbounŋ nɑ ni nɑ, n piɑk lin nbɑ nɑ k tien’m, ɑ bin ji fit lɑ n pɑlpienn nɑ k sɑɑ yɑkl. 14«N pɑk ɑ mɑɑn nɑ tul’b ɑ, k tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb nɑn’m, k mɑɑn b k tie tingbounŋ nɑ ni yɑb, nɑn mɑɑ mun k tie tingbounŋ nɑ ni yuɑ nɑ. 15N k mei’ɑ mɑɑ ɑ nyinn’b tingbounŋ nɑ ni kɑɑ, ŋɑɑn n mei’ɑ fɑn guul’b fɑnu, k Klistu dɑtɑɑk dɑɑ bɑɑt k biil’b. 16B k tie tingbounŋ nɑ yɑb, nɑn mɑɑ mun k tie tingbounŋ nɑ yuɑ nɑ. 17«Ŋɑɑnt k bii tie ɑ yɑb nɑn bɑlmɔni, k mɑɑn ɑ mɑɑn tie bɑlmɔni e. 18Fɑɑ din tun’n tingbounŋ nɑ ni biɑnŋ nbɑ nɑ, nnɑ e k n mun tun’m tingbounŋ nɑ ni. 19K b pɑɑk e k n jikt n mɔnŋ k tien’ɑ nɑ, ɑ bin ji fit tien ɑ tiɑɔnŋ yɑb nɑn bɑlmɔni. 20«N k mei’ɑ k tien ŋɑnm kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn n biɑ mei’ɑ k tien bin nbɑ tɑn sɑɑ tien’n yɑdɑ b muɑnti pɑɑk e wɑɑ, 21ɑ b kul n tɑɑn yonm. N Bɑɑ, ŋɑɑnt k bii be t ni, nɑn fɑɑ be n ni k n mun be ɑ ni nɑ, ɑ k tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb n tien yɑdɑ nɑn fin e tun’n. 22N tul’b yudɑnt nbɑ k ɑ tul’n nɑ, ɑ b kul n tɑɑn yonm nɑn min nɑn fin nbɑ tɑɑn yonm biɑnŋ nbɑ nɑ. 23N be b ni, k ɑ mun be n ni, ɑ k bin tɑɑn yonm dede k tingbounŋ ŋɑɑtieb n fit bɑnn nɑn fin e tun’n, k ɑ mun luon’m nɑn fɑɑ luon’n biɑnŋ nbɑ nɑ. 24«N luon k bin nbɑ k ɑ tul’n nɑ i be mɑɑ tɑn sii be siɑn nbɑ k bin lɑ n yudɑnt nbɑ k ɑ din tul’n k suɑ k ɑ dɑɑ k nɑn dulnyɑ nɑ. 25N Bɑɑ, fin nbɑ tie Ŋɑnɔ nɑ, tingbounŋ nɑ ŋɑɑtieb k mi’ɑ ni, ŋɑɑn n mi’ɑ, k bin nbɑ be nɑn’n mi nɑn fin e tun’n. 26N te k b bɑnn’ɑ k n biɑ sɑɑ te k b ŋɑnm bɑnn’ɑ, ɑ k lonm nbɑ k ɑ mɔk nɑn’n nɑ ii be b ni k n mun sii be b ni.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\