San 21

1L puolpo e k Yiesu ŋɑnm dɔkt k wɑnn u mɔnŋ k tul u puolpoweitieb, mɔkgbenŋl nbɑ k b yi’l Tiibeliɑt nɑ kpinŋ. Wɑɑ dɔkt biɑnŋ nbɑ e nɑ: 2Siimɔn Piɑl nɑn Tuomɑ (wun nbɑ k b din yi’u Jɑɑk nɑ) nɑn Nɑɑtɑɑniɑl (ŋuɑ e din nyii Kɑɑnɑ nbɑ be Gɑɑliile tinŋ ni nɑ), nɑn Sebede wɑɑs, nɑn Yiesu puolpoweitelieb bɑnle din lɑkn be lenŋ. 3K Siimɔn Piɑl tɑn yet u lieb ɑ: «N sɑɑ sik k suol jɑni wɑɑ.» K b yet’ɔ: «T sɑɑ ciɑn’ɑ.» K b sɑɑn kuɑ bulgbetl ni, ŋɑɑn l nyiɑɔk mɑnŋ b din k fit suol siɑl. 4L din tɑn yent sɑn-nyɑpob ni e k Yiesu sie nyunkpinŋ, ŋɑɑn k u puolpoweitieb k mi ɑ ŋuɑ e. 5K u yiin’m boi’b ɑ: «Ŋɑɑjɑb, i suol siɑl ii?» K b jiin ɑ: «Aɑi.» 6K u yet’b: «Lun i jɑnlɑɑɔnŋ i niidiitu po, k i sɑɑ suol jɑni.» K b lu b jɑnlɑɑɔnŋ nɑ, k ji gbɑl donnu, k mɑɑn jɑni nbɑ k b suol nɑ kpiɑtu din pɑɑk ɑ. 7Ŋɑnn e k Yiesu puolpoweituɑ nbɑ k u mɑntk luon’ɔ nɑ yet Piɑl ɑ: «Yonmdɑɑnɔ e.» Siimɔn Piɑl nbɑ gbɑt ɑ u tie Yonmdɑɑnɔ e nɑ, k u liɑ u liɑtfuouk nbɑ k u ponŋ liɑt bil nɑ, ŋɑɑn yukl sik nyun ni. 8Lenŋ din k fɔk nɑn nyunkpinŋ nɑ, k l fɔknt din tie nɑn miɑtɑ kobk nɑ, k Yiesu puolpoweitelieb ji kɑn bulgbetl nɑ k l dɑɑl jɑnlɑɑɔnŋ nɑ, k l gbie nɑn jɑni, k bɑɑl nyunkpinŋ nɑ. 9Bɑɑ nyii bulgbetl nɑ ni yuo nbɑ k b lɑ sɑnkuɑnɑ muu, k jɑnŋ nɑn pɑɑnu pɑɑ l pɑɑk k biet. 10K Yiesu yet’b ɑ: «Jiin jɑni nbɑ k i suol nɑ siɑl, k bɑɑl nɑn’n nnɑ.» 11K Siimɔn Piɑl kuɑ bulgbetl nɑ ni, k dɑt jɑnlɑɑɔnŋ nɑ k duo nɑn’n kunkonn, k l gbie nɑn jɑngbenŋɑ, k b kɑn, k l tie jɑni kobk nɑn piinŋmu nɑn ŋɑntɑ. L din yɑb bonciɑnn, ŋɑɑn jɑnlɑɑɔnŋ nɑ lek k pɑt. 12Ŋɑnn e k Yiesu yet’b ɑ: «Sɑɑ nɑ mɑn k tɑn ŋmɑn.» Ŋɑɑn nɑn b yenɔ kuɑ wɑɑ lek k mɔk pɑl nɑn wun boi’ɔ ɑ u tie ŋmee, k mɑɑn b mi nɑn u tie Yonmdɑɑnɔ e. 13K Yiesu jii pɑɑnu nɑ k tul’b, k biɑ jii jɑnŋ nɑ k tul’b. 14Lin nbɑ nɑ e din tie tɑɑl muntɑ ni k Yiesu jii u mɔnŋ k wɑnn u puolpoweitieb, Yennu nbɑ din fiin’ɔ kuun ni nɑ puolpo. 15Bɑɑ din dii jiet mɑnŋ puolpo e, k Yiesu boi Siimɔn Piɑl ɑ: «Siimɔn, fin nbɑ tie Sɑn bik, ɑ luon’n k gɑl bin nbɑ nɑ wɑɑ ɑɑ?» K u jiin ɑ: «Nnn, Yonmdɑɑnɔ, ɑ mi nɑn n luon’ɑ.» K u yet’ɔ ɑ: «Ii goli n pebis.» 16K tɑɑl munle ni k Yiesu boi Siimɔn Piɑl ɑ: «Siimɔn, fin nbɑ tie Sɑn bik, ɑ luon’n ii?» K u jiin ɑ: «Nnn, Yonmdɑɑnɔ, ɑ mi nɑn n luon’ɑ.» K u yet’ɔ ɑ: «Ii kpɑɑl n pei.» 17K tɑɑl muntɑ ni biɑk k Yiesu boi’ɔ ɑ: «Siimɔn, fin nbɑ tie Sɑn bik, ɑ luon’n ii?» K Piɑl pɑl ni ji biil, k mɑɑn Yiesu nbɑ boi’ɔ tɑɑl muntɑ ni ɑ: «A luon’n ii?» nɑ. K u yet’ɔ ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, ɑ mi bonsiɑl kul. A mi nɑn n luon’ɑ.» K Yiesu yet’ɔ: «Ii goli n pei. 18Bɑlmɔni e k n yien’ɑ nɑ, fɑɑ din dɑɑ tie nɑɑsimɔ nɑ, ɑ din tuu liɑ ɑ tiɑt ɑ tiɑɔnŋ o, k sɑɑ siɑn nbɑ po k ɑ luon, ŋɑɑn ɑ i tɑnŋ i kpet yuo nbɑ, ɑ sɑɑ tɑnt ɑ nii, k suɑ sɑɑ lɑnn’ɑ tiɑt, k jii’ɑ k ɑ sɑɑn siɑn nbɑ po k ɑ k luon.» 19Yiesu nbɑ yet lin nbɑ mɑnŋ, l din wɑnt biɑnŋ nbɑ k Piɑl tɑn sɑɑ kpo k te k Yennu sɑnn n lɑ dontl. L puolpo k Yiesu yet’ɔ ɑ: «Ii wɑɑ’n.» 20K Piɑl tɑn jiɑnt k lɑ Yiesu puolpoweitɔluɑ nbɑ k u mɑntk luon’ɔ nɑ, k u wɑɑ. (Ŋuɑ e tie wun nbɑ din kɑl k kpiɑ Yiesu yuo nbɑ k b din lɑkn di jiet nɑ, k u din dɔnn k nɑkn’ɔ k boi’ɔ ɑ: «Ŋmee yɑɑ wun tɑn kuɑt’ɑ mɑnŋ nɑ?») 21Piɑl nbɑ lɑ’u yuo nbɑ nɑ, k u boi Yiesu ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, ŋɑɑn k juɑ nɑ ŋɑnin i? Bee tɑn sɑɑ bɑɑl’ɔ?» 22K Yiesu jiin yet’ɔ ɑ: «Mi i luon k wuu be nɑn mɑɑ tɑn sɑɑ jen, l k lɑ’ɑ ni. Fin, ii wɑɑ’n.» 23L pɑɑk e tien k Yiesu puolpoweitieb din yien ɑ Yiesu puolpoweituɑ mɑnŋ kɑn kpo. Ŋɑɑn Yiesu ŋɑnin din k pɑk yɑɑ ɑ u kɑn kpo kɑɑ. U din yet ɑ: «Mi i luon wuu be nɑn mɑɑ tɑn sɑɑ jen, l k lɑ’ɑ ni.» 24Tɔn, Yiesu puolpoweituɑ mɑnŋ e tie wun nbɑ tie siɑlɑ mɑnŋ, k jiin lin nbɑ nɑ po, k biɑ diɑn kɑdɑɑɔk ni, k t mi nɑn u siɑlɑ mɑnŋ tie bɑlmɔni e. 25Bonɑ bonciɑnn din be k Yiesu din tun k pukn. B i bo i diɑn lin nbɑ kul k u din tun mɑnŋ, n dukn nɑn kɑdɑɑt nbɑ k b bo sɑɑ diɑn nɑ bo kɑn lɑ yiɑl tingbounŋ nɑ ni kii be.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\