San 5

1L puolpo e k Suifnbɑ jɑɑnsiɑb tɑn bɑɑl, k Yiesu sɑɑn Selusɑɑlenm. 2Lenŋ e k biɑɔnŋ nɑn nyun din be, k bɑkt ŋɑnŋmu din cɑɑn lint ɑ, k Suifnbɑ mɑɑn ni, b din yi’l Betesdɑ, k l kpiɑ nɑn Pei Tɑnmɔb. 3K bɑɑtb bonciɑnn din tuu duɑ lenŋ, k siɑb tie juɑni, k siɑb mun tie diɑni, k siɑb mun tie gbɑnɑnkpienɑ dɑnm. (B tuu duɑ k guu nyun nɑ e, ɑ lin dɑnm. 4Yosɑu tuuk Yennu mɑlɑksuɑ tuu sik e k dɑnm nyun mɑnŋ. Yuo nbɑ k u dɑnm nyun mɑnŋ, k bɑɑtɔ nbɑ sint sik nyun nɑ ni, u yiɑlu tuu gbenn e.) 5Tɔn, k jɑsuɑ din be l buol, k din yiɑl binɑ piintɑ nɑn ŋɑnniin. 6K Yiesu tɑn bɑɑl lɑ k u duɑ l buol, k bɑnn nɑn juɑ mɑnŋ yiɑlu wei wɑɑ, k u boi’ɔ: «A luon k ɑ lɑ lɑɑfiɑ ɑɑ?» 7K bɑɑtɔ nɑ jiin ɑ: «Cɑnbɑɑ, nyun nɑ ii dɑnm yuo nbɑ, n k mɔk suɑ nbɑ sɑɑ jii’n sikn’n l ni. K mi i tuu yɑɑ n sik, suɑ tuu dɔnŋ k sik e, ŋɑɑn nyik’n.» 8K Yiesu yet’ɔ: «Fiit, k jii ɑ duɑnu kii sonm.» 9L tɑɑkpɑɑk ni k juɑ nɑ pɑɑk, k fiil k jii u duɑnu k sonm sɑɑ. Dɑɑl nbɑ k juɑ nɑ din lɑ lɑɑfiɑ nɑ din tie Fuondɑɑl e. 10L pɑɑk e tien k Suifnbɑ yudɑnm din yet’ɔ ɑ: «Dinnɑ tie Fuondɑɑl e. T senni k cɑb nɑn fɑn jii ɑ duɑnu kii sonm nɑn’n.» 11K u jiin ɑ: «Juɑ nbɑ te k n pɑɑk nɑ, ŋuɑ e yet’n ɑ n jii n duɑnu mɑnŋ kii sɑɑ nɑn’n.» 12K b boi’ɔ ɑ: «Jɑlɑnɔ po e yet’ɑ ɑ ɑ jii ɑ duɑnu mɑnŋ kii sɑɑ nɑn’n i?» 13Ŋɑɑn juɑ nɑ ji din k mi wun nbɑ din te k u pɑɑk jik, k mɑɑn Yiesu ji din ponŋ kuɑ nibul nɑ ni k juɑ nɑ ji k lɑ’u. 14L puolpo e k Yiesu ji lon juɑ nɑ, k tɑn lɑ’u Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni, k yet’ɔ ɑ: «Gotl, ɑ ji pɑɑk ɑ. A ji dɑɑ mi k tuun biit, nnɑ i kɑɑ siɑl ɑ bonbisiɑl tɑn sɑɑ bɑɑl’ɑ k gɑl nnɑ.» 15Yiesu nbɑ pɑk nɑn juɑ nɑ, k juɑ nɑ nyii k sɑɑn Suifnbɑ yudɑnm nɑ buol k sɑɑ yet’b ɑ: «Yiesu e te k n pɑɑk.» 16L pɑɑk te k yudɑnm mɑnŋ ji piin Yiesu muksuk, k mɑɑn wɑɑ te k juɑ nɑ pɑɑk Fuondɑɑl nɑ pɑɑk. 17Ŋɑɑn k Yiesu din yet’b ɑ: «N Bɑɑ tun tuun e, k n mun tuun nnɑ e.» 18L pɑɑk e k Suifnbɑ mɑnŋ ŋɑnm donn wutuol k luon bin kpi’u k gɑl sinsinn nɑ. B dukn nɑn l k tie wɑɑ biil Fuondɑɑl senni nɑ pɑɑk kuukuɑ kɑɑ, ŋɑɑn wɑɑ biɑ jii u mɔnŋ k yekn nɑn Yennu, k yɑɑ ɑ Yennu tie u Bɑɑ nɑ pɑɑk. 19Ŋɑnn e k Yiesu jiin k yet’b ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, Yennu Bijɑ k fit tuun siɑl u kuukuɑ. U lɑɑt u Bɑɑ nbɑ tuun lin nbɑ e, k mun tuun. Lin nbɑ kul k Bɑɑ mɑnŋ tuun nɑ, u Bijɑ mun tuun ŋɑnn e. 20K mɑɑn Bɑɑ mɑnŋ luon u Bijɑ, k wɑnt’ɔ lin nbɑ kul k u mɔnŋ mɔnŋ tuun. K u biɑ sɑɑ wɑnn’ɔ bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ wuu tuun, k lin gɑl lin nbɑ k i lɑ nɑ, k l sɑɑ tien’i bɑktnɔunŋ. 21Bɑɑ mɑnŋ nbɑ fiint kpienm k tien’m mɑnfuol nɑ, nnɑ e mun, k u Bijɑ nɑ mun sɑɑ tul bin nbɑ k u lukt’b nɑ mɑnfuol. 22«Bɑɑ mɑnŋ k bu suɑ buut, ŋɑɑn u cɑb u Bijɑ e, ɑ wuu bu niib buut, 23ɑ k suɑ kul i tien u Bijɑ bɑɑkl nɑn bɑɑ tien Bɑɑ mɑnŋ bɑɑkl biɑnŋ nbɑ. Wun nbɑ k tie u Bijɑ nɑ bɑɑkl, u biɑ k tien u Bɑɑ nbɑ tun’ɔ nɑ bɑɑkl. 24«Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, dɑɑnɔ nbɑ gbɑt n mɑɑn nɑ, k biɑ tien wun nbɑ tun’n nɑ yɑdɑ, ŋuɑ e mɔk mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu, k Yennu kɑn bu u buut k biil’ɔ. U biɑ ponŋ nyii kuun nuu ni wɑɑ, k be mɑnfuol mɑnŋ ni e. 25«Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, yuo bɑɑt, k l ponŋ bɑɑl ɑ, k kpienm tɑn sɑɑ gbɑt Yennu Bijɑ kunkɔl, k bin nbɑ gbɑt kunkɔl mɑnŋ sii be mɑnfuol ni. 26Bɑɑ mɑnŋ nbɑ yen mɑnfuol k tien niib nɑ, nnɑ e mun k u cɑb ɑ u Bijɑ mun i yen mɑnfuol kii tien niib, 27k u biɑ cɑb’ɔ yiikuo ɑ wuu bu niib buut, k mɑɑn u Bijɑ tie Nisɑɑlk Bijɑ e. 28I dɑɑ te k l tie’i yɑɑl-lituk u. Yuo bɑɑt k kpienm kul tɑn sɑɑ gbɑt Yennu Bijɑ kunkɔl, 29k fiil. Bin nbɑ tun bonŋɑnn, b tɑn sɑɑ fiil k be b mɑnfuol ni, ŋɑɑn bin nbɑ mun tun bonbiil nɑ mun tɑn sɑɑ fiil, k u sɑɑ bu b buut k biil’b. 30«N kɑn fit tun siɑl n mɔnŋ. Mi i bu nilɔ buut biɑnŋ nbɑ, Yennu e tuu yet’n ɑ n bu. L pɑɑk e tien k n buut ŋɑn, k mɑɑn n k luon k n tun n mɔnŋ yɑnbuɑtuonɑ kɑɑ, ŋɑɑn n tuun Yennu nbɑ tun’n nɑ yɑnbuɑtuonɑ e.» 31«N pinpɑɔk nɑ e wɑnt mɑɑ tie wun nbɑ, ŋɑɑn l k mɔk nyuɑt. 32Ŋɑɑn suɑ e be wɑɑ, k piɑk wɑnt niib mɑɑ tie wun nbɑ, k n mi nɑn wɑɑ piɑk n po mɑnŋ, l tie bɑlmɔni e. 33«Tɔn, i tun i niib Sɑn buol, k u jii l bɑlmɔni k tul’i. 34L k kpɑɑ tɑlɑs kɑɑ nɑn nilɔ n pɑk n po, ŋɑɑn n yien’i lin nbɑ nɑ e ɑ yin lɑ fielu. 35Sɑn mɑnŋ dɑɑn tie nɑn fitl nbɑ k b tuu juo, k l yentu nyɔkt nɑ e, k i dɑɑn jii yuo wɑɑnm-nnɑ k niɑn u yentu mɑnŋ. 36«Ŋɑɑn siɑl be k wɑnt n siɑlɑ k cie Sɑn siɑlɑ nɑ k mɑɑn bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ nbɑ k n Bɑɑ mɑnŋ yɑɑ mii tuun, k n biɑ tuun nɑ, ŋɑnn e wɑnt nɑn Bɑɑ mɑnŋ tun’n. 37Bɑɑ mɑnŋ wɑnt n siɑlɑ. I k mi gbɑt u kunkɔl, k biɑ k mi lɑ’u nɑn i ninbinɑ, 38k u mɑɑn biɑ kɑɑ i pɑlɑ ni, k mɑɑn i k tien wun nbɑ k u tun’ɔ nɑ yɑdɑ. 39«Tɔn, i lek tuu lii Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk nɑ, k mɑɑn i tuu duki mi ɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu be lenŋ e, k Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk mɑnŋ wɑnt n po, 40ŋɑɑn k i lek yet nɑn k i bɑɑl n penŋ k n tul’i mɑnfuol mɑnŋ. 41«N k luon nisɑɑlk pɑku, 42ŋɑɑn n mi i po nɑn i k luon Yennu i pɑlɑ ni fɑb ɑ. 43N bɑɑl n Bɑɑ sɑnn ni e, k i k gɑɑl’n. Ŋɑɑn l i tie k suɑ bɑɑl u mɔnŋ sɑnn ni, i tuu gɑɑl’ɔ e. 44I tuu luon k i gɑɑl i lieb pɑku e, ŋɑɑn i tuu k luon bɑnnu nbɑ k i sɑɑ lɑ Yennu nbɑ tie Yen-yenml nɑ pɑku. Nlee k i mun sɑɑ fit tien’n yɑdɑ? 45I dɑɑ duki nɑn n sɑɑ tɑɑl’i n Bɑɑ buol. Muois tie wun nbɑ sɑɑ tɑɑl’i. Ŋuɑ e tie wun nbɑ k i dɑɑn u po nɑ. 46I setk i bo i tien Muois diɑni yɑdɑ, i bo sɑɑ tien’n yɑdɑ wɑɑ mun, k mɑɑn u din diɑn pɑk n po e. 47Ŋɑɑn yɑɑ k tien wɑɑ din diɑn lin nbɑ mɑnŋ yɑdɑ nɑ, nlee k i ji sɑɑ tien n mɑɑn yɑdɑ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\