Luk 10

1L puolpo e k Yonmdɑɑnɔ din lukt nilieb piinlole nɑn bɑnle k tun’m bɑnlele ɑ bin dɔnŋ gɑl doi ni, siɑn nbɑ po kul k u sɑɑ bɑɑl. 2Ŋɑnn e k u yet’b ɑ: «Dii nɑ biel k yɑb ɑ, ŋɑɑn k dijɑɑntieb wɑɑl. L pɑɑk, ii mei mɑn dii nɑ dɑɑnɔ k wun ŋɑnm pukn dijɑɑntieb k te k bin sɑɑn jɑɑn u dii mɑnŋ. 3Ii sɑɑ mɑn. Gotl, n tuun’i, k i sii tie nɑn pebis nbɑ be kinkɑtɑ sinsuuk ni nɑ. 4Ŋɑɑn i dɑɑ jikt likbuɑli ɑmi pɑkɑ ɑmi tɑɑsɑliɑ. I biɑ dɑɑ sie sɔnu ni k fuont niib k kpɑmi. 5Ŋɑɑk nbɑ yɑɑ ni k i sɑɑ kuɑ, yin fuont k yet ɑ: ‹Mɑnu ii be ŋɑɑk nɑ niib pɑɑk.› 6K ŋɑɑdɑɑnɔ i luon mɑnu, u sɑɑ gɑɑl. L i kii tie nnɑ, mɑnu mɑnŋ biɑ sɑɑ jen i pɑɑk nɑ. 7L i tie k i kuɑ ŋɑɑk nbɑ yɑɑ ni, ii be lenŋ kii di kii nyu lin nbɑ k b tien’i, k mɑɑn tuontunnɔ ŋɑn k wun gɑɑl u pɑɑɔk o. I dɑɑ lin k luɑn ŋei k duɑ. 8L i tie k i bɑɑl duo nbɑ yɑɑ ni k b tuok’i nɑn pɑlpienn, ŋɑɑn tɑn tul’i jiet nbɑ, yin di. 9I te k bɑɑtb n pɑɑk lenŋ ŋɑɑn kii yien niib mɑnŋ ɑ: ‹Yennu nɑɑn nɑkn’i wɑɑ.› 10Ŋɑɑn l i tie k i bɑɑl duo nbɑ ni k niib nɑ k gɑɑl’i, yin nyi sɔni pɑɑk ŋɑɑn kii yien ɑ: 11‹T tɑɑ nbɑ tɑb i duo nɑ tɑnbiini nɑ, t pit ŋɑnn e k lubn k cɑbt’i. Ŋɑɑn ii mi mɑn nɑn Yennu nɑɑn ponŋ nɑkn’i wɑɑ.› 12N yien’i e nɑn buut bunu dɑɑl, duo mɑnŋ niib tubdɑtu tɑn sɑɑ gɑl Suodonmtieb yɑl ɑ.» 13«L sii bi yinm Kolɑsentieb pɑɑk. L sii bi yinm Betsɑidɑtieb mun yɑɑ pɑɑk. K mɑɑn mi i bo i tun bɑktnɔunŋ tuonjɑɑnɑ Tiil nɑn Siidɔn doi ni nɑn mɑɑ dɑɑn tun i doi ni nɑ, b bo sɑɑ mɔ kuɑŋɑɑn yiɑn ɑ k jii bɔtuot k liɑ liɑ k puk b mɔnŋ tɑnpen k wɑnn nɑn b luon k bin lebt binbenŋ. 14Dɑɑl nbɑ k Yennu tɑn sɑɑ bu niib buut nɑ, i tubdɑtu tɑn sɑɑ gɑl Tiil nɑn Siidɔn tieb yɑl ɑ. 15Yinm Kɑpelnɑunmtieb, i duki nɑn i tɑn sɑɑ do sɑnpɑɑpo wɑɑ? Aɑi, i tɑn sɑɑ sik muu nbɑ kɑɑ gbennu ni e.» 16L yuo nɑ k Yiesu din yet u puolpoweitieb ɑ: «Wun nbɑ gbiin i mɑɑn, u gbiin min e, ŋɑɑn wun nbɑ yet’i, u yet min e, ŋɑɑn wun nbɑ yet’n, u yet Yennu nbɑ tun’n nɑ e mun biɑk.» 17Ŋɑnn e k jɑb piinlole nɑn bɑnle mɑnŋ din tɑn jen nɑn pɑlpienn k yet’ɔ ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, ɑ sɑnn ni e k nɑlnbiit tɑn sɑɑk t mɔi.» 18K Yiesu yet’b ɑ: «N lɑ k Sɑɑtɑn nyii sɑnpɑɑpo k tɑn bɑɑ nɑn sɑnyiknti nɑ. 19Gbiintl mɑn, n ponŋ tul’i yiikuo k i sii ŋmɑɑt wɑi nɑn nɑni pɑɑk, kii nyɑni i dɑtɑɑk pɑnŋ kul, k siɑl kɑn tien’i ni. 20Ŋɑɑn i dɑɑ mɔk pɑlpienn nɑn nɑlnbiit nbɑ sɑk i mɔi nɑ pɑɑk, ŋɑɑn kii jik i mɔk pɑlpienn mɑn nɑn Yennu ponŋ diɑn i sɑnɑ Yendɔunŋ ni nɑ.» 21L yuo mɑnŋ k Foŋɑnm din te k Yiesu mɔk pɑlpienn hei, k yet ɑ: «N Bɑɑ wun nbɑ tie sɑnpɑɑpo nɑn tingbounŋ nɑ Yonmdɑɑnɔ, n piɑk’ɑ, k mɑɑn ɑ bɔl lɑbɑɑl mɑnŋ subndɑnm nɑn mitieb buol e, ŋɑɑn fiit wɑnn wɑɑs. Nnn Cɑnbɑɑ, nnɑ e k ɑ luon k ɑ tun, k l mɑn’ɑ.» 22Yiesu biɑ din ŋɑnm yet ɑ: «N Bɑɑ e wɑnn’n mɑɑn kul ɑ. Suɑ k mi Bijɑ nɑ nbɑ tie wun nbɑ sie Bɑɑ mɑnŋ, k suɑ mun biɑ k mi Bɑɑ mɑnŋ nbɑ tie wun nbɑ, sie Bijɑ nɑ, nɑn bin nbɑ k Bijɑ luon wun fiit Bɑɑ mɑnŋ wɑnn’b nɑ.» 23L yuo nɑ k Yiesu ji din ŋmɑt got u puolpoweitieb ŋɑɑn yet’b b kuukuɑ ɑ: «Pɑlpienn tie i yɑl e, k mɑɑn i ninbinɑ nbɑ lɑ lin nbɑ k i lɑɑt nɑ. 24N yien’i e nɑn Yennu sɔkniinbɑ nɑn kpɑnbɑlɑ bonciɑnn din luon bin lɑ lin nbɑ k i lɑɑt nɑ, ŋɑɑn din k lɑ, k biɑ din luon bin gbɑt lɑbɑɑl nbɑ k i gbiɑ nɑ, ŋɑɑn din k gbɑt.» 25Dɑsiɑl k senniwɑntɔsuɑ din fiil k set k luon wun bikn Yiesu k boi’ɔ ɑ: «Wɑntuɑ, n sɑɑ tien nlee k lɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu?» 26K Yiesu jiin k boi’ɔ ɑ: «L diɑn nlee Yennu senni ni? A lii k lɑɑt nlee?» 27K juɑ nɑ jiin ɑ: «Fii mɑntk kii luon Yonmdɑɑnɔ Yennu nɑn ɑ pɑl kul ɑ, kii biɑ kii luon’ɔ nɑn ɑ siek kul ɑ, nɑn ɑ pɑnŋ kul ɑ, nɑn ɑ dudukt kul ɑ, kii biɑ kii luon ɑ luɑ nɑn fɑɑ luon ɑ mɔnŋ biɑnŋ nbɑ nɑ.» 28K Yiesu yet’ɔ ɑ: «A jiinu ŋɑn. Ii tuun nnɑ k tɑn lɑ mɑnfuol mɑnŋ.» 29Ŋɑɑn k senniwɑntuɑ nɑ lek din luon wun wɑnn nɑn u tie niŋɑnɔ Yennu buol ni, k boi Yiesu ɑ: «Tɔn, k ŋmee tie n luɑ?» 30K Yiesu jiin k yet’ɔ ɑ: «Jɑsuɑ din nyii Selusɑɑlenm k siik Seliiko, k fɑt-tieb tɑn pikn’ɔ k liɑt u tiɑt k fɑt, ŋɑɑn buo’u bonciɑnn, k tɑn tenn u kuun dɑlk dɑlk nnɑ, ŋɑɑn nyik’ɔ. 31L puolpo e k tɑn suɑ k Yennu mɑnntɔsuɑ nnɑ mun tɔk l sɔnu k siik bɑɑt k tɑn lɑ juɑ nɑ k u duɑ, k u lɔk gɑl ŋɑɑn nyik’ɔ. 32L biɑnŋ e nɑ biɑk, k Liefi buolu ni jɑsuɑ mun din bɑɑt lenŋ k tɑn lɑ juɑ mɑnŋ, k mun biɑ lɔk k gɑl ŋɑɑn nyik’ɔ. 33Ŋɑɑn Sɑɑmɑɑli jɑsuɑ mun din tɔk l sɔnu k bɑɑt k tɑn dɔkt juɑ mɑnŋ pɑɑk k lɑ’u, k ninbɑɑɔk suol’ɔ bonciɑnn, 34k u bɑɑl k jii kpɑn nɑn dɑɑn k wuul u fiɑt nɑ ŋɑɑn fin tɑnɑ, k jii’u k pɑɑn’ɔ u bonŋ pɑɑk k sɑɑn nɑn’ɔ sɑɑnm dieok ni k sɑɑ got’ɔ. 35Lɑɑ din tɑn yent yuo nbɑ k u jii denienbɑ ŋɑnle k tul wun nbɑ din goli sɑɑnm dieok nɑ, ŋɑɑn yet’ɔ: ‹Ii goli juɑ nɑ, k mi i tɑnŋ i jen dɑɑl nbɑ, n sɑɑ pukn’ɑ lin nbɑ k ɑ din’ɔ k pukn nɑ pɑɑk.› » 36Yiesu nbɑ pɑk nnɑ k gbenn, k u boi senniwɑntuɑ nɑ ɑ: «Jɑb bɑntɑ nɑ ni, ŋmee wɑnt nɑn u tie wun nbɑ k fɑt-tieb fɑt’ɔ nɑ luɑ?» 37K u jiin ɑ: «Wun nbɑ din tin’ɔ ninbɑɑɔk nɑ.» K Yiesu yet’ɔ ɑ: «Tɔn, fin, i sɑɑ kii tuun l biɑnŋ mun.» 38Yiesu nɑn u puolpoweitieb din sɑɑ b sɔnu, k b sɑɑ bɑɑl digbɑnbisiɑk nnɑ ni, k puosuɑ din be lenŋ k b yi’u Mɑɑlt, k u din gɑɑl Yiesu nɑn pɑlpienn u ŋɑɑk ni. 39U din mɔk niipuo k u sɑnn tie Mɑɑli, k Mɑɑli nɑ din bɑɑl k tɑn kɑl tinŋ ni k nɑkn Yonmdɑɑnɔ tɑɑ po k gbiintl u mɑɑn. 40Ŋɑɑn k Mɑɑlt mun din gbɑɑ nɑn sɑɑncɑntuk kul kul, k u tɑn bɑɑl yet Yiesu ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, mɑɑ gbɑɑ nɑn sɑɑɔnŋ cɑntuk n kuukuɑ, ŋɑɑn k n niipuo nɑ k sonmt’n, ɑ bɑkɑ kɑɑ l po oo? Yet’ɔ k wun bɑɑl k tɑn sonm’n.» 41K Yonmdɑɑnɔ jiin k yet’ɔ ɑ: «Mɑɑlt, Mɑɑlt, n mi nɑn ɑ gbɑɑ nɑn bonɑ bonciɑnn, k l muks’ɑ hei, 42ŋɑɑn bon-yenn kuukuɑ e kpɑɑ tɑlɑs. Mɑɑli gɑnn lin nbɑ ŋɑn, k suɑ kɑn fɑt’l.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\