Luk 12

1L yuo mɑnŋ k niib tusɑ tusɑ din muk lɑkn lieb, k tɑn ŋmɑɑt lieb tɑɑgbinɑ, k Yiesu din pɑk nɑn u puolpoweitieb sinsinn k yɑɑ ɑ: «Ii lɔktl mɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ tumiiu nbɑ k tuok nɑ, b tie kpinkpɑnni dɑnm e. 2Bɑlsɑi kɑɑ k duɑk k tɑn kɑn nyi pɑɑnu ni. Siɑl mun k be wuol ni k b tɑn kɑn bɑnn’l. 3L pɑɑk, lɑbɑɑl nbɑ k i pɑk bunbɔnn ni nɑ tɑn sɑɑ nyi yentu ni. Lin nbɑ k i lek lɔkn diet ni, ŋɑɑn l tɑn sɑɑ wuot k muɑnt nyi wɑɑ.» 4«N yuɑsnbɑ, n yien’i e, i dɑɑ tiin bin nbɑ kpi gbɑnɑnt kuukuɑ nɑ jɑŋmɑɑni mɑn, k mɑɑn b kpi i gbɑnɑnt kuukuɑ e, k l puolpo b kɑn fit tien’i siɑl. 5N sɑɑ wɑnn’i wun nbɑ k i sii tiin’ɔ. Tinin wun nbɑ fit kpi i gbɑnɑnt k biɑ mɔk yiikuo nbɑ k sɑɑ fit lu’i muu nbɑ kɑn mi kpien nɑ ni. N yien’i e, tinin ŋuɑ e mɑn.» 6«B k kɔi nuɑnbit bɑnŋmu kujɑ ŋɑnle ee? Ŋɑɑn Yennu k mi tɑnm nɑn b yenɔ kuɑ po wɑɑ. 7Setk nɑn mɔni Yennu ponŋ mi i yulɑ pɑɑk yut kɑnn. I dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni, k mɑɑn i mɔk nyuɑt k gɑl nuɑnbit bonciɑnn.» 8«N yien’i e, wun nbɑ nyint u mɔnŋ pɑɑnu ni niib ni nɑn u tie n weilɔ e, Nisɑɑlk Bijɑ mun tɑn sɑɑ nyinn’ɔ pɑɑnu ni Yennu mɑlɑkɑɑnbɑ buol ni, nɑn u tie u yuɑ e, 9ŋɑɑn wun nbɑ yɑɑ ɑ u k tie n weilɔ, niib ni, Nisɑɑlk Bijɑ mun tɑn sɑɑ yet ɑ u k mi’u, Yennu mɑlɑkɑɑnbɑ mɑnŋ buol ni. 10«Wun nbɑ kul pɑk mɔbonn k biil Nisɑɑlk Bijɑ nɑ, Yennu sɑɑ nyik cɑb’ɔ wɑɑ, ŋɑɑn wun nbɑ pɑk biil Foŋɑnm nɑ, Yennu kɑn nyik cɑb’ɔ. 11«B i suol’i k bɑɑl nɑn’i Suifnbɑ jɑɑnti diet ni ɑmi kpɑnbɑlɑ buol ɑmi tinŋ yudɑnm buol, i dɑɑ te k l dɑɑnm’i nɑn yɑɑ sɑɑ pɑk jiin biɑnŋ nbɑ, ɑmi yɑɑ sɑɑ pɑk lin nbɑ, 12k mɑɑn l yuo nɑ e k Foŋɑnm tɑn sɑɑ wɑnn’i biɑnŋ nbɑ k i sɑɑ pɑk.» 13L yuo mɑnŋ k jɑsuɑ din yet Yiesu nibul nɑ ni ɑ: «Wɑntuɑ, yetl n yuɑlɔ nɑ k wun bɔkt t bɑɑ fɑɑl k tul’n.» 14K Yiesu yet’ɔ ɑ: «N yuɑk, ŋmee tien’n bɑlbuulɔ ɑ n bu k bɔkt i fɑɑl mɑnŋ i?» 15Ŋɑnn e k Yiesu ŋɑnm pɑk nibul nɑ ɑ: «Ii mi mɑn mɔktuk lonm po. K mɑɑn mɔktuk bonciɑnn kɑɑ sɑɑ te k nilɔ i mɔk mɑnfuol.» 16Ŋɑnn e k Yiesu yin’m bɑljouk ɑ: «Mɔktsuɑ din be k mɔk u kpɑɑb, k u kpɑɑb nɑ din tien’ɔ jiet bonciɑnn, 17k u tɑn dukn dudukt ɑ: ‹N sɑɑ tien nlee, k mɑɑn n k mɔk yiɑl nbɑ k ji sɑɑ tien n jiet nɑ kul lenŋ.› 18K u yet u mɔnŋ ɑ: ‹N sɑɑ tien nnɑ e. N sɑɑ yiel n bɔkpelɑ nɑ e ŋɑɑn ŋɑnm mɑɑ bɔpɑɑnɑ nbɑ yɑb. Lenŋ e k n ji sɑɑ tien n dii nɑn n bonkokuot kul ɑ, 19k n biɑ sɑɑ yet n mɔnŋ ɑ: N mɔk jiet nbɑ sɑɑ jɑnŋ nɑn binɑ sɑɑn ɑ. N ji sii foi k di k nyu kii mɔk pɑlpienn.› 20Ŋɑnn e k Yennu yet’ɔ ɑ, ‹Jɑjɑtuk nɑ. Nyiɑɔk nɑ, ɑ mɑnfuol sɑɑ kɑt. Ŋɑɑn lɑɑn, ɑ mɔktuk nbɑ k ɑ mɔk nɑ, ŋmee sɑɑ yent i?› 21«Tɔn, wun nbɑ kul tiki mɔktuk k tien u mɔnŋ, ŋɑɑn k mɔk mɔktuk Yennu buol, l mun sii tie nnɑ e k tul’ɔ.» 22Ŋɑnn e k Yiesu yet u puolpoweitieb biɑk, «L pɑɑk k n yien’i, i dɑɑ te k l muks’i i binbenŋ po nɑn yɑɑ sɑɑ di lin nbɑ, k biɑ dɑɑ te k l muks’i i gbɑnɑnt po nɑn yɑɑ sɑɑ liɑ lin nbɑ, 23k mɑɑn mɑnfuol gɑl dinu wɑɑ, k gbɑnɑnt mun gɑl tiɑt ɑ. 24Gotl kinkɑɑt, b k buul. B biɑ k jɑɑn. B biɑ k mɔk dii nɑɑpɑɑt ɑmi sukɑ, ŋɑɑn Yennu dint’b. I k mɔk nyuɑt bonciɑnn k gɑl kinkɑɑt ii? 25I ŋmee sɑɑ fit fɔkn u mɑnfuol u dudukt ni nbɑ muks’ɔ nɑ pɑɑk i? 26Yɑɑ k fit tun bonbik nɑ, bee k l sii dɑɑmi’i nɑn bongbenŋl tumu? 27Gotl mɑn tipuuk nɑn l ŋɑnt, ŋɑɑn b k tuun k luu b mɔnŋ cincenɑ, ŋɑɑn n yien’i nɑ, kpɑnbɑl Sɑɑlomɔn nbɑ din lek mɔk tɑŋɑnɑ biɑnŋ nbɑ, u din k mi liɑ tiɑt k l ŋɑn nɑn tipuuk nɑ. 28Muɑt nbɑ be dinnɑ, ŋɑɑn wonn k b sɑɑ juo muu nɑ, Yennu nbɑ te k l fɑn biɑnŋ nbɑ nɑ, k u kɑn lɑnn yinm ii? Yinm yɑdɑ-kɑnpuɑnɑ dɑnm nɑ. 29«I biɑ dɑɑ gbɑɑ nɑn yɑɑ sɑɑ di lin nbɑ ɑmi yɑɑ sɑɑ nyu lin nbɑ, k biɑ dɑɑ muks i dudukt, 30k mɑɑn niib nbɑ k wɑɑ Yennu nɑ tuu muks b dudukt lin nbɑ nɑ pɑɑk e. Ŋɑɑn yinm ŋɑnin, i Bɑɑ ponŋ mi nɑn i luon lin nbɑ nɑ. 31L pɑɑk, ŋɑɑnt k i bɑkɑ ii be Yennu nɑɑn ni, k u sɑɑ jii bonɑ nbɑ nɑ k tul’i. 32«N niib nbɑ k yɑb nɑ, i dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni, k mɑɑn i Bɑɑ lɑ nɑn l ŋɑn wun tul’i nɑɑn mɑnŋ ɑ. 33Kɔin i bonɑ nbɑ k i mɔk k jii l likli k tul tɑlɑs-dɑnm. Lomin mɑn likbuɑli nbɑ kɑn biil, kii biɑ kii mɔk mɔktuk Yendɔunŋ ni, siɑn nbɑ k l kɑn wɑt, k nɑn-yukɔ kɑn kpiɑn lenŋ, k bonŋmiŋmɑbt biɑ kɑn muɑ’l. 34Siɑn nbɑ k ɑ mɔktuk be nɑ, ɑ dudukt mun be lenŋ e. 35«Siknt gbounŋ siɑk ni mɑn, k ŋɑɑn k i fitɑ ii di, 36kii tie nɑn niib nbɑ tuu guu b cɑnbɑɑ nbɑ tuu nyi puociɑnu k kpen k tɑn bɑɑl yiin ɑ bin luot gɑnn tul’ɔ, k bin luot gɑnn yiɑn ɑ nɑ. 37Tuontunnɑ nbɑ k b cɑnbɑɑ kpen k lɑ’b k b guu u kpenu nɑ, pɑlpienn tie b yɑl e. Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, b cɑnbɑɑ nɑ sɑɑ te k u dɑɑbɑ n kɑl k wun bɑɑl nɑn jiet k tul’b k bin di. 38L i tie k b cɑnbɑɑ tɑn kpen tɑnsuuni ɑmi kojomuɑk, k lɑ k b guu’u, pɑlpienn sii tie tuontunnɑ mɑnŋ yɑl e. 39«Nnɑlɑ, l i tie k ŋɑɑdɑɑnɔ ponŋ mi yuo nbɑ k nɑn-yukɔ sɑɑ bɑɑl i e, u kɑn ŋɑɑn k wun bɑɑl kuɑ. 40Yinm mun n tien siil kii guu, k mɑɑn Nisɑɑlk Bijɑ tɑn sɑɑ jen yuo nbɑ k i k duki ɑ u sɑɑ jen e.» 41Ŋɑnn e k Piɑl boi Yiesu ɑ: «N Yonmdɑɑnɔ, ɑ yiin tinm e bɑljouk nɑ ɑmi suɑ kul ee?» 42K Yonmdɑɑnɔ jiin k yet’ɔ ɑ: «Tuontunlɑnɔ e tie yɑndɑɑnɔ k tuun u cɑnbɑɑ nbɑ wɑnt’ɔ biɑnŋ nbɑ? Ŋuɑ e tie wun nbɑ k u cɑnbɑɑ sɑɑ tien’ɔ tuontun-yudɑɑnɔ ɑ u goli tuontunnɑ kul nbɑ be u ŋɑɑk ni, kii tien’m mɑnn yuo kul nbɑ jɑnŋ. 43L i tie k u cɑnbɑɑ tɑn kpen k lɑ k u tuun nnɑ, pɑlpienn sii tie tuontunnɔ mɑnŋ yɑl e. 44Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, ŋɑɑdɑɑnɔ mɑnŋ sɑɑ jii u mɔktuk kul k tien tuontunnɔ mɑnŋ nuu ni ɑ wuu goli’l. 45Ŋɑɑn l i tie k tuontunnɔ mɑnŋ yet u mɔnŋ ɑ u cɑnbɑɑ kɑn jen yiɑn, k ji piin k buo u tuontunliɑ nɑ, jɑb, puob, k u buo’b, k biɑ di k nyu dɑɑn k tɑn yib, 46u cɑnbɑɑ tɑn sɑɑ jen dɑɑl nbɑ nɑn yuo nbɑ k tuontunnɔ mɑnŋ k duki ɑ u sɑɑ jen, k tɑn sɑɑ dɑt u tubl bonbiil, k tien’ɔ nɑn wɑɑ tuu tien mɔyetdɑnm biɑnŋ nbɑ nɑ. 47«Tuontunnɔ i mi lin nbɑ k u cɑnbɑɑ luon wun tun, ŋɑɑn k tien u mɔnŋ siil, k biɑ k tun, b sɑɑ buo’u gbɑnn bonbiil. 48Tuontunnɔ nbɑ k mi lin nbɑ k u cɑnbɑɑ luon wun tun, ŋɑɑn kpet tun bonkpetl nbɑ jɑnŋ nɑn buot, b sɑɑ buo’u wɑɑnm-nnɑ. «Wun nbɑ k b tul’ɔ sɑɑn, ŋuɑ e k b tɑn sɑɑ boi gɑɑl sɑɑn. Wun nbɑ k b kubn’ɔ sɑɑn ɑ, ŋuɑ e k b tɑn sɑɑ boi k gɑɑl bonciɑnn mun.» 49«Min Yiesu, n bɑɑl mɑɑ n lu muu e tingbounŋ nɑ ni, ŋɑɑn n sunmɑn k l ponŋ yinn ɑ mɑn. 50Wulsɑu be k n sɑɑ wul, ŋɑɑn l muks n dudukt e mɔkmɔk nɑn lɑɑ tɑn sɑɑ gbenn. 51I duki mi ɑ n bɑɑl nɑn mɑnu tingbounŋ nɑ ni ee? Aɑi. N yien’i e, n bɑɑl nɑn bɔktu e. 52Lɑɑ jii dinnɑ k sɑɑ, niib bɑnŋmu tɑn sii be ŋɑɑk ni, k b tɑn sɑɑ bɔkt. Bɑntɑ sɑɑ kɔn nɑn bɑnle, k bɑnle mun sɑɑ kɔn nɑn bɑntɑ. 53Bɑɑ tɑn sɑɑ kɔn nɑn u bijɑ, k bijɑ mun tɑn sɑɑ kɔn nɑn u bɑɑ. Nɑɑ tɑn sɑɑ kɔn nɑn u bipuo, k bipuo mun tɑn sɑɑ kɔn nɑn u nɑɑ. Siponɑɑ tɑn sɑɑ kɔn nɑn u sipopuok, k sipopuok nɑ mun tɑn sɑɑ kɔn nɑn u siponɑɑ.» 54L yuo mɑnŋ k Yiesu pɑk tul nibul nɑ k yet ɑ: «Yuo nbɑ k i tuu tɑn lɑ sɑnpɑgbɑnt k lin do yenbɑɑpo, k i tuu yet yiɑn ɑ, ɑ sɑɑk sɑɑ bɑɑ wɑɑ, k u set tɑn bɑɑ. 55Yuo nbɑ k i lɑɑt k gɑnŋ po wounŋ dɑ, i tuu yɑɑ ɑ nɑɑɔk sii be, k l set tɑn ton. 56Yinm kpinkpɑnni dɑnm nɑ, i fit gbɑt lin nbɑ tien tingbounŋ ni nɑn sɑnpɑɑpo nɑ pɑɑk ɑ, ŋɑɑn bee tien k i kɑn fit bɑnn mɔtɑɑnɑ yuo nɑ pɑɑk i? 57«Bee tien k i kɑn fit dukn i mɔnŋ k senn lin nbɑ tuok i? 58L i tie k fin nɑn suɑ mɔk mɑɑn k sɑɑ bɑlbuulɔ buol, yɑɑ dɑɑ be sɔnu pɑɑk k sɑɑ nɑ, l ŋɑn k ɑ kot ɑ mɔnŋ k ŋɑnm fin nɑn ŋuɑ sinsuuk ni. L i kii tie nnɑ i kɑɑ, u sɑɑ dɑt’ɑ bɑɑl nɑn’ɑ bɑlbuulɔ buol, k bɑlbuulɔ nɑ mun sɑɑ jii’ɑ k tien’ɑ dɑnsɑlguulɔ nuu ni, k dɑnsɑlguulɔ nɑ mun sɑɑ kuɑn’ɑ dɑnsɑlk. 59N yien’ɑ e, b kɑn mi ŋɑɑ’ɑ ni, sie k ɑ tɑn pɑ likli kul nbɑ k b jiɑl’ɑ nɑ, k kuuk kɑn tenn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\