Luk 17

1Yiesu yet u puolpoweitieb ɑ: «Jinjɑnmi nbɑ te k niib tuun biit nɑ sɑɑ bɑɑl, ŋɑɑn l sii bi k tien wun nbɑ te k jinjɑnmi bɑɑt niib pɑɑk. 2B i bo i jii nɑɑl k lɑnn u tulu ni k lu’u mɔkl ni, l bo sii sɔ nɑn wɑɑ bo sɑɑ te k wɑɑs nɑ yenɔ kuɑ n tun biit. 3Suot i mɔnŋ. «A nɑɑ bik i tun bonbiil, fɑn kpɑɑn’ɔ nɑn ninmɔnn, k l i tie k u yɑɑ ɑ u biil’ɑ, fɑn nyik u biit k cɑb’ɔ. 4L i tie k u tun k biil’ɑ tɑɑl munlole dɑɑl nuɑk ni, ŋɑɑn tuu bɑɑl ɑ buol ni tɑɑl munlole k yɑɑ ɑ u biil’ɑ k mɔ kuɑŋɑɑn, fɑn nyik cɑb’ɔ.» 5L yuo mɑnŋ k Yonmdɑɑnɔ tuomiinbɑ yet’ɔ ɑ: «Puknt’t yɑdɑ.» 6K u jiin k yet’b ɑ: «L i tie k i bo mɔk yɑdɑ k l yɑb k bɑɑl nɑn jinjuklu binn nɑ, i bo sɑɑ fit k yet tiik nbɑ k b yi siikomɔl nɑ ɑ: ‹Ŋɑbt ɑ mɔnŋ k sɑɑn wuu mɔkgbenŋl ni,› k siikomɔl mɑnŋ sɑɑ sɑk i mɔb. 7«Tɔn, i yenɔ i mɔk tuontunnɔ k u ko tɑnmɔnn ɑmi k kpɑɑl pei, k tuontunnɔ nɑ nyii kpɑɑb ni k kpen ŋɑɑk ni, u sɑɑ yet’ɔ ɑ bɑɑt yiɑn k tɑn kɑl k di jiet ii? 8U sɑɑ yet’ɔ ɑ: ‹Liɑtl ɑ kpɑkotiɑt k bil, ŋɑɑn liɑ tɑyieni, k tien n jiet k senn’n k n bɑɑl nɑ k tɑn di k nyu. L puolpo k ɑ mun sɑɑ di k nyu.› 9A duki nɑn cɑnbɑɑ mɑnŋ sɑɑ tul u tuontunnɔ nɑ niipuouk k mɑɑn wɑɑ sɑk u mɔb nɑ pɑɑk ii? 10L mun biɑ tie nnɑ e i buol ni. Yuo nbɑ k i tun tuonn nbɑ k b tul’i nɑ k gbenn, yin yet ɑ: ‹T tie dɑɑbɑ e. T kpɑn tuu tun lin nbɑ k t bo sɑɑ tun nɑ kuukuɑ e.› » 11Yiesu nbɑ din sɑɑ Selusɑɑlenm yuo nbɑ nɑ, k u din gɑl Sɑɑmɑɑli nɑn Gɑɑliile sinsuuk ni, 12k din tɑn bɑɑl digbɑnsiɑl, k gbɑɑtɑ piik din cet’ɔ lenŋ, k din set bɑnfɔkl ɑ, 13ŋɑɑn yikn sɑnpɑɑpo wɑɑ, k yien ɑ: «Cɑnbɑɑ Yiesu, tin’t ninbɑɑɔk.» 14K Yiesu nbɑ lɑ’b yuo nbɑ k u yet’b ɑ: «Ii sɑɑ mɑn Yennu mɑnntieb buol ni k bin bikn’i got.» L yuo mɑnŋ k b ŋmɑt sɑɑ, k b ŋɑɑt mɑnŋ ji sɑɑ gbenn sɔnu ni. 15K b yenɔ nbɑ bɑnn nɑn u ŋɑɑɔk gbenn nɑ, k u ŋmɑt Yiesu penŋ k sɑɑ pɑk Yennu nɑn kunkɔsɑɑkɑl, 16ŋɑɑn bɑɑl gbɑɑn finfɑbl Yiesu tuɑnn k tul’ɔ niipuouk. Juɑ mɑnŋ din tie Sɑɑmɑɑli nilɔ e. 17K Yiesu din boi ɑ: «Niib piik kɑɑ bo lɑ pɑɑku uu? Ŋɑɑn k niib bɑn-yiɑ nbɑ tenn nɑ be liɑ? 18B suɑ k jen ɑ bin tɑn tul Yennu niipuouk sie Sɑɑmɑɑli juɑ nɑ kuukuɑ ee?» 19Ŋɑnn e k u yet juɑ mɑnŋ ɑ: «Fiit kii sɑɑ. A yɑdɑ nɑ pɑɑk e k ɑ lɑ pɑɑku.» 20Tɔn, k Fɑɑliisiɑnnbɑ din boi Yiesu ɑ: «Yennu nɑɑn sɑɑ bɑɑl nlee yuo e?» Ŋɑnn e k u din jiin k yet’b ɑ: «Yennu nɑɑn kɑn bɑɑl bɑnnu nbɑ k i sɑɑ fit lɑ’l kɑɑ. 21Suɑ kɑn yet ɑ: ‹Gotl, ŋɑnn i nɑ,› ɑmi: ‹L be nɑ wɑɑ,› k mɑɑn Yennu nɑɑn be i ni.» 22Ŋɑnn e k u yet u puolpoweitieb ɑ: «Yuo bɑɑt k i tɑn sii sunmɑn k i lɑ Nisɑɑlk Bijɑ, ŋɑɑn kɑn lɑ. 23B tɑn sɑɑ yet’i: ‹Gotl, u be lenŋ,› ɑmi: ‹Gotl, u be nnɑ nɑ.› I dɑɑ sɑɑ goli, k biɑ dɑɑ wɑɑ’b, 24k mɑɑn Nisɑɑlk Bijɑ bɑɑlu tɑn sii tie nɑn sɑnyiknti nbɑ tuu nyiknt k yent sɑnpɑɑpo kul nɑ e. 25Ŋɑɑn sinsinn, u tɑn sɑɑ di fɑlɑ bonciɑnn, k mɔtɑɑnɑ nigbounŋ biɑ tɑn sɑɑ yet’ɔ. 26Noe yuo nbɑ din tie biɑnŋ nbɑ nɑ, l mun biɑ tɑn sii tie nnɑ e Nisɑɑlk Bijɑ bɑɑlu yuo. 27Noe yuo e k b din di jiet k nyu, k kuɑnt puob, k jikt b wɑɑs k tien’m jɑb, k tɑn tuu dɑɑl nbɑ k Noe din kuɑ ŋɑlngbenŋl ni ŋɑɑn nyik’b, k nyunciɑɔnŋ bɑɑl k dii b kul ɑ. 28Lɔt yuo nɑ mun biɑ din tie nnɑ e. B din di k nyu, k dɑɑ bonɑ k kɔi bonkukɔit, k buul tɑn, k mɑɑ ŋei, 29ŋɑɑn dɑɑl nbɑ k Lɔt din tɑn nyii Suodonm, k sɑlwuutɑ nyii sɑnpɑɑpo k tɑn bɑɑ nɑn muu k dii b kul ɑ. 30K dɑɑl nbɑ k Nisɑɑlk Bijɑ tɑn sɑɑ dɔkt, l mun tɑn sii tie nnɑ e. 31«L dɑɑl mɑnŋ, juɑ nbɑ be dituɑtuk pɑɑk, u dɑɑ siik k kuɑ u dieok ni ɑ wun sɑɑ jii u bonɑ, k wun nbɑ mun biɑ be kpɑɑb ni, u dɑɑ ŋmɑt lin nbɑ be puolpo nɑ buol. 32Tiɑtl Lɔt ŋɑɑpuo mɑɑn po mɑn. 33Tɔn, wun nbɑ k yit u mɔnŋ sɑlk n pɑɑk, u tɑn sɑɑ kɔnŋ u mɑnfuol, ŋɑɑn wun nbɑ yit u mɔnŋ sɑlk n pɑɑk, ŋuɑ e tɑn sɑɑ lɑ mɑnfuol nɑn bɑlmɔni. 34N yien’i e, yuo nbɑ k n sɑɑ bɑɑl nɑ, niib bɑnle tɑn sii duɑ dunduɑn-yenu pɑɑk, k mɑlɑkɑɑnbɑ tɑn sɑɑ jii yenɔ ŋɑɑn nyik luɑ. 35Puob bɑnle tɑn sii be k nɑɑn dii, k b tɑn sɑɑ jii yenɔ ŋɑɑn nyik luɑ. 36Jɑb bɑnle mun tɑn sii be kpɑɑb ni, k b tɑn sɑɑ jii yenɔ ŋɑɑn nyik luɑ.» 37K u puolpoweitieb boi’ɔ ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, lee?» K u jiin k yet’b ɑ: «Bonkpienn nbɑ be siɑn, lenŋ e k juut tiki.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\