Luk 21

1Ŋɑnn e k Yiesu got lint k lɑ mɔktɑ, k b kpient likli Yennu piini lɑkl ni, 2k u biɑ lɑ pɑkɔtɑlɑs-dɑɑnɔ k u mun kpien jinjennbɑ ŋɑnle Yennu piini lɑkl nɑ ni. 3K Yiesu yet ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i, pɑkɔtɑlɑs-dɑɑnɔ nɑ kpien k gɑl suɑ kul ɑ, 4k mɑɑn b kul pɑɑt b likciɑnt nɑ ni e, ŋɑɑn pɑkɔtɑlɑs-dɑɑnɔ nɑ kpɑn jii lin nbɑ k u yɑɑ wun di nɑ e k kpien.» 5Ŋɑnn e k siɑb din piɑk Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk po, k yien bɑɑ te k l fɑn nɑn tɑnŋɑnɑ nɑn Yennu piini k l ŋɑn biɑnŋ nbɑ. Ŋɑɑn k Yiesu yet’b ɑ 6«Yɑɑ lɑɑt lin nbɑ nɑ kul ɑ nɑ, ŋɑɑn yuo bɑɑt k b tɑn sɑɑ tut l kul ɑ k lu tinŋ ni, k l tɑn-yenn kuɑ tɑn kɑn tenn k tuɑ liel pɑɑk.» 7Ŋɑnn e k Yiesu puolpoweitieb boi’ɔ ɑ: «Wɑntuɑ, biɑ yuo e k lin nbɑ nɑ tɑn sii tie e? K l nyinn biɑ tɑn sii tie nlee, lɑɑ tɑn sii yɑɑ lin tien i?» 8K u jiin k yet’b ɑ: «Ii mi mɑn k bin tɑn kpɑnn’i. K mɑɑn niib bonciɑnn tɑn sɑɑ bɑɑl n sɑnn ni k yien ɑ: ‹Min e tie Klistu,› ɑmi: ‹Yuo bɑɑl ɑ.› I dɑɑ wɑɑ l nibuolu. 9I sɑɑ gbɑt tɑb nɑn kunkɔnɑ po, ŋɑɑn i dɑɑ te k l mɔk’i jɑŋmɑɑni, k mɑɑn l kpɑɑ tɑlɑs nɑn lin nbɑ nɑ kul n tun sinsinn dɑɑnn ɑ, ŋɑɑn l k tie k dulnyɑ gbennu sɑɑ bɑɑl l tonton nɑ kɑɑ.» 10K u ŋɑnm yet’b ɑ: «Nibuolu nɑn nibuolu tɑn sɑɑ kɔn nɑn lieb, k kpɑnbɑl nɑn kpɑnbɑl mun tɑn sɑɑ tuok k kɔn nɑn lieb. 11Tinŋ jijekjɑɑnɑ nɑn kon nɑn nikuuk tɑn sɑɑ bɑɑ tingbounŋ lokl kul po buol buol, k niib biɑ tɑn sii lɑɑt lin nbɑ sii mɔk’b jɑŋmɑɑni nɑn nyinsɑɑkɑlɑ nbɑ nyi sɑnpɑɑpo. 12Ŋɑɑn nɑn lin nbɑ nɑ kul n tɑn tien, b tɑn sɑɑ suol’i k muks’i, k kubn’i Suifnbɑ jɑɑnti diet yudɑnm nii ni, k kuɑn’i dɑnsɑli, k b tɑn sɑɑ sɑɑn nɑn’i kpɑnbɑlɑ nɑn tinŋ yudɑnm buol ni k bin bu i buut, k mɑɑn yɑɑ wɑɑ’n nɑ pɑɑk. 13K ŋɑnn e tɑn sɑɑ te k i lɑ yɑɑk k lin tien siɑlɑ k jiin n po. 14L pɑɑk, i tɑn suol i mɔnŋ mɑn k dɑɑ te k l dɑɑmi’i nɑn yɑɑ sɑɑ pɑk jiin biɑnŋ nbɑ l yuo, 15k mɑɑn l yuo nɑ, n tɑn sɑɑ tul’i yɑn nɑn mɔbonɑ nbɑ k i tɑn sɑɑ pɑk, k i dɑtɑi kɑn fit nyɑnn i mɔbonɑ ɑmi k noi’i ni. 16I cɑnbɑɑnbɑ nɑn i nɑɑnbɑ, nɑn i ninjɑnm, nɑn i dɑnm, nɑn i yuɑsnbɑ mɔnŋ tɑn sɑɑ kuɑt’i, k b tɑn sɑɑ kpi i siɑb. 17K suɑ kul tɑn sii nɑn’i, k mɑɑn yɑɑ wɑɑ’n nɑ pɑɑk. 18Ŋɑɑn i yul yut nɑn yenn kɑn bɑɑ yɑnn gbɑɑ. 19Ii diɑ mɑn fɑnu mɑn, k i tɑn sɑɑ lɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu. 20«Yuo nbɑ k i tɑn lɑ sejenm k b lint Selusɑɑlenm, yin bɑnn nɑn l yɑɑ lin biil e nɑ. 21L yuo mɑnŋ, bin nbɑ tɑn be Suude tinŋ ni, bin ciɑl k do juɑt, k bin nbɑ mun be Selusɑɑlenm, bin nyi duo mɑnŋ ni, k bin nbɑ mun be digbɑnkpini nɑ ji dɑɑ bɑɑt duo mɑnŋ ni, 22k mɑɑn l yuo nɑ tɑn sii tie yuo nbɑ k Yennu sɑɑ dɑt niib tubɑ. Lin nbɑ nɑ kul tɑn sɑɑ tien nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni biɑnŋ nbɑ nɑ e. 23L yuo mɑnŋ, l tɑn sii bi k tien podɑnm nɑn bin nbɑ diɑ wɑlɑi, k mɑɑn fɑlɑ bonciɑnn tɑn sɑɑ bɑɑl tinŋ nɑ pɑɑk, k Yennu wutuol tɑn sɑɑ do niib mɑnŋ pɑɑk. 24K sejenm tɑn sɑɑ bɑɑl k kpi niib bonciɑnn nɑn juk-bɑnjɑi, k biɑ tɑn sɑɑ suol bonciɑnn k sɑɑn nɑn’m tini kul po, k tien’m dɑɑbɑ. K bin nbɑ k tie Suifnbɑ tɑn sii cibt lin Selusɑɑlenm mɔkmɔk nɑn b yuo nbɑ tɑn sɑɑ gbenn. 25«K nyinɑ tɑn sii be yennu ni nɑn ŋmɑɑlk ni nɑn ŋmɑɑbilɑ ni. K tingbounŋ ni, pɑlbiil tɑn sɑɑ bɑɑl tini ni, k yɑnputuk biɑ tɑn sii be, k mɑɑn mɔkgbenŋl nyunpɑnɑ nbɑ tɑn sii fu bonciɑnn nɑ pɑɑk. 26Jɑŋmɑɑni tɑn sɑɑ jek niib, bɑɑ sii guu lin nbɑ yɑɑ lin tɑn bɑɑl tingbounŋ ni nɑ, k mɑɑn lin nbɑ be sɑnpɑɑpo kul ɑ nbɑ tɑn sɑɑ dɑnm k ŋmɑt nɑ. 27L yuo k b tɑn sɑɑ lɑ k Nisɑɑlk Bijɑ dɔktl bɑɑt sɑnpɑgbounŋ ni nɑn pɑnŋ bonciɑnn nɑn yentsɑɑkɑl. 28Yuo nbɑ k lin nbɑ nɑ kul tɑn sɑɑ piin tienu, yin ŋɑnm set fɑnu k donn yulɑ k mɑɑn yuo nbɑ k Yennu sɑɑ fiel’i nɑ ŋmɑn bɑɑl ɑ.» Fiigie nyinn lɑbɑɑl 29Ŋɑnn e k Yiesu yin’m bɑljouk ɑ: «Gotl fiigie nɑn tiini kul. 30Yɑɑ tuu lɑ k tiini mɑnŋ fɑɑt bintl, i ji tuu bɑnn nɑn siɑɔk pel nɑ. 31Nnɑ e mun biɑk, yuo nbɑ k i tɑn lɑɑt k lin nbɑ nɑ nbɑ kul tuun, yin bɑnn nɑn Yennu nɑɑn pel ɑ. 32Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, mɔtɑɑnɑ nigbounŋ nɑ kɑn kpo k gbenn kɑɑ wɑɑ k lin nbɑ nɑ kul n tun. 33Sɑnpɑɑk nɑn tinŋ tɑn sɑɑ gɑl ɑ, ŋɑɑn n mɑɑn ŋɑnin kɑn mi k gɑl fɑb ɑ. 34«Ii mi mɑn, k dɑɑ kpɑkint jɑɑnm-nbɑ dinu ni, nɑn dɑnyunu ni, k dɑɑ te k i binbenŋ pɑɑk dɑɑmi’i ni. Nnɑ i kɑɑ dɑɑl nbɑ k Nisɑɑlk Bijɑ tɑn sɑɑ bu niib buut nɑ tɑn sɑɑ bɑɑl k i k mi. 35Dɑɑl mɑnŋ tɑn sɑɑ nyɑk niib kul ɑ nbɑ be tingbounŋ nɑ ni k suol’b nɑn tɑnbɑl nɑ e. 36Ii guu mɑn kii mei Yennu yuo kul, ɑ yii mɔk pɑnŋ nbɑ sɑɑ te k i nyinn i mɔnŋ fɑlɑ kul nbɑ tɑn sɑɑ bɑɑl nɑ ni, k i biɑ sɑɑ fit set Nisɑɑlk Bijɑ tuɑnn.» 37Tɔn, yennu ni k Yiesu din be Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni k tumi niib, k din tuu tɑn sɑɑn nyiɑɔk k sɑɑ be jɑgbɑɑk nbɑ k b yi’l Oliifienbɑ jɑgbɑɑk nɑ pɑɑk. 38K sɑn-nyɑpob ni k niib kul din tuu bɑɑt u buol Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni k tɑn gbiintl u mɑɑn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\