Mark 11

1Tɔn, k Yiesu nɑn u puolpoweitieb nbɑ din tɑn pel Selusɑɑlenm k bɑɑl doi nbɑ k b yi Betfɑɑje nɑn Betɑɑni nɑ, k doi mɑnŋ biɑk jɑgbɑɑk nbɑ k b yi’l Oliifienbɑ jɑgbɑɑk nɑ, k u tun u puolpoweitieb nɑ ni bɑnle, k yet’b ɑ: 2«Ii sɑɑ duo nbɑ be tuɑnn po nɑ ni mɑn. Ii sɑɑ i bɑɑl, i sɑɑ lɑ bonbik nbɑ k suɑ dɑɑ k mi k jɑk’ɔ, k u lol ŋɑsiɑk nnɑ nɑn-yel po tɑnmɔb ni. Yin lot’ɔ k bɑɑl nɑn’ɔ n buol nnɑ. 3Suɑ i boi’i ɑ bee k i lot bonŋ mɑnŋ, yin yet’ɔ Yonmdɑɑnɔ e luon’ɔ, ɑ ŋɑɑn u sɑɑ jiin’ɔ mɔtɑɑnɑ.» 4Ŋɑnn e k b din sɑɑn k set sɑɑ lɑ k bonbik lol ŋɑsiɑk nnɑ nɑn-yel po. Bɑɑ set lot’ɔ yuo nbɑ 5k nisiɑb nnɑ sie lenŋ k boi’b ɑ: «Bee k i lot bonbik mɑnŋ i?» 6K b yet’b nɑn Yiesu nbɑ bo yɑɑ bin yet biɑnŋ nbɑ nɑ, k b cɑb’b k b sɑɑn. 7Bɑɑ din bɑɑl nɑn bonbik mɑnŋ Yiesu buol ni yuo nbɑ, k b jikt b tiɑt k pɑɑ bonŋ mɑnŋ buɑnn pɑɑk, k Yiesu jɑk. 8K niib bonciɑnn jikt b tiɑt k lɑt sɔnu ni, k siɑb mun ŋɑt fɑɑmɑɑsɑɑ k lɑt sɔnu ni. 9Bin nbɑ din gɑl Yiesu tuɑnn po, nɑn bin nbɑ din wɑɑ u puolpo kul ɑ din yikn k yien ɑ: «Hosɑnɑ. Yennu yetŋɑnm ii be wun nbɑ bɑɑt Yonmdɑɑnɔ Yennu sɑnn ni nɑ pɑɑk. 10Yennu yetŋɑnm i biɑ kii be t yejɑ Dɑɑfiid nɑɑn nbɑ bɑɑt nɑ pɑɑk. Hosɑnɑ. Yudɑnt tie Yendɔunŋ ni yɑl e.» 11K Yiesu bɑɑl Selusɑɑlenm k kuɑ Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni, k lin got bonsiɑl kul ɑ, ŋɑɑn nyiɑɔk nbɑ din tɑn bɔnt nɑ pɑɑk, k ŋuɑ nɑn u tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle nɑ nyii k ŋmɑt sɑɑn Betɑɑni. fiigie nɑ mɔb 12L sɑn-nyɑfɑnnuk o k Yiesu nɑn u puolpoweitieb nyii Betɑɑni k jent Selusɑɑlenm, k kon tɑn suol’ɔ. 13K u lɑ fiigie nbɑ mɔk fɑɑmɑɑsɑ, k l sie bɑnfɔkl ɑ. K u sɑɑn tiik mɑnŋ nyɑkl ni ɑ wun sɑɑ lɑ luɑnɑ l pɑɑk, ŋɑɑn wɑɑ bɑɑl lenŋ k u k lɑ siɑl, sie fɑɑt kuukuɑ, k mɑɑn fiignbɑ yuo dɑɑ k bɑɑl. 14Ŋɑnn e k u pol tiik nɑ mɔb ɑ: «Suɑ ji kɑn mi di ɑ luɑnɑ lɑɑ nyii dinnɑ k sɑɑ.» K u puolpoweitieb gbɑt u mɑɑn mɑnŋ. 15Tɔn, k Yiesu nɑn u puolpoweitieb tɑn bɑɑl Selusɑɑlenm, k Yiesu sɑɑn kuɑ Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni, k bel kɔitieb nɑn dɑɑtieb kul k nyint’b, k tut lik-kpentɑ tiebulɑ k lubn, k tut bin nbɑ kɔi ŋmɑnɑ nɑ koki k lubn, 16k lek k sɑk k suɑ n jii bonsiɑl gɑl nɑn’n Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nɑ ni. 17Ŋɑnn e k u tumi niib nɑ k yet’b ɑ: «L diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: ‹B sii yi n ŋɑɑk Yenmiɑlu ŋɑɑk e k tul nibuolu kul ɑ.› Ŋɑɑn yinm e kpintl k tien nɑn-yukb kinkɑl buol.» 18K Yennu jɑɑnti yudɑnm nɑn senniwɑntieb gbɑt wɑɑ tun biɑnŋ nbɑ nɑ, k b ji luon sɔnu nbɑ k b sɑɑ kpi’u, ŋɑɑn dɑɑ tiin’ɔ jɑŋmɑɑni, k mɑɑn u wɑnnu din tien nibul nɑ kul ɑ yɑɑl-lituk bonciɑnn. 19Dɑɑjuouk nbɑ tɑn bɑɑl yuo nbɑ k ŋuɑ nɑn u puolpoweitieb nyii Selusɑɑlenm. 20L sɑn-nyɑfɑnnuk o biɑk k b sonm sɔnu ni k gɑɑl, k lɑ k fiigie nɑ kuol nɑn jiinɑ ni wɑɑ k sie. 21Piɑl nbɑ tiɑl Yiesu nbɑ won yet lin nbɑ nɑ, k u yet’ɔ ɑ: «Cɑnbɑɑ, gotl, fɑɑ won pol fiigie nbɑ mɔb nɑ kuol ɑ.» 22K Yiesu yet u puolpoweitieb ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, tient Yennu yɑdɑ mɑn. 23Wun nbɑ kul yet juɑl nɑ ɑ lin fikt k sɑɑ bɑɑ mɔkgbenŋl ni, ŋɑɑn k k mɔk bilsuk u pɑl ni, k tien yɑdɑ nɑn wɑɑ yet lin nbɑ mɑnŋ sɑɑ tun ɑ, l set sɑɑ tun tul’ɔ wɑɑ. 24L pɑɑk e k n yien’i, l i tie k i mei Yennu k boi’ɔ siɑl po, yii mɔk yɑdɑ i pɑlɑ ni nɑn i ponŋ gɑɑl bont mɑnŋ ɑ, k i set sɑɑ lɑ wɑɑ. 25L i tie k i fiil k set ɑ yin miɑl Yennu, ŋɑɑn tiɑl nɑn suɑ tun biit k biil’i, yin nyik cɑb’ɔ, k i Bɑɑ Yennu nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑ mun sɑɑ nyik i biit k cɑb’i wɑɑ. 26(Ŋɑɑn l i tie k i k nyikt cɑbt i lieb b biit, i Bɑɑ Yennu nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑ mun kɑn nyik cɑb i biit.)» 27Tɔn, k Yiesu nɑn u puolpoweitieb mɑnŋ yɑɑn din tɑn jen Selusɑɑlenm, k u kuɑ Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni k sonm lin. K jɑɑnti yudɑnm, nɑn senniwɑntieb, nɑn tinŋ mɑnŋ ni sɑɑkɑb, bɑɑl u buol ni, 28k tɑn boi’ɔ ɑ: «Yiikuo lɑnn po e k ɑ mɔk k tuun lin nbɑ nɑ kul i? Ŋmee cɑb’ɑ l yiikuo?» 29K u jiin yet’b ɑ: «Ŋɑɑnt k n boi’i buboiyent kuɑ sinsinn. L i tie k i sɑɑ fit tul’n l jiinu, tɔn, n sɑɑ wɑnn’i yiikuo buolu nbɑ k n mɔk k tuun lin nbɑ nɑ kul ɑ. 30Sɑn wun nbɑ dɑɑn wuul niib Yennu nyunwulu nɑ, Yennu e cɑb’ɔ l yiikuo ɑmi nisɑɑlk e? Yetl’n mɑn.» 31K b ŋmɑnt fɑɑ b lieb lɑbɑɑl k yien ɑ: «T i yet ɑ Yennu e cɑb’ɔ l yiikuo, u sɑɑ boi’t ɑ k bee te k t k tien u mɑɑn nɑ yɑdɑ? 32K t sɑɑ fit yet ɑ nisɑɑli e cɑb’ɔ ɑɑ?» (B tiin niib nɑ, k mɑɑn b kul din duki nɑn Sɑn mɑnŋ set dɑɑn tie Yennu sɔkni e nɑn bɑlmɔni.) 33L pɑɑk, k b jiin k yet Yiesu ɑ: «T k mi.» K Yiesu mun yet’b ɑ: «Tɔn, n mun kɑn yet’i wun nbɑ cɑb’n l yiikuo k n tuun lin nbɑ nɑ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\