Mark 13

1Yiesu nbɑ nyii Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni yuo nbɑ, k u puolpoweitieb yenɔ yet’ɔ ɑ: «Wɑntuɑ, gotl tɑnŋɑnɑ nɑn digbenŋɑ nɑ jiɑk.» 2K u jiin ɑ: «A lɑ digbenŋɑ mɑnŋ ɑɑ? Ŋɑɑn b tɑn sɑɑ tut l kul k lu tinŋ ni wɑɑ, k nɑn fiɑkl tɑn kɑn tenn.» dulnyɑ pɑɑk 3K Yiesu din tɑn sɑɑn kɑl Oliifienbɑ jɑgbɑɑk pɑɑk Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk tuɑnn po, k Piɑl nɑn Sɑɑk nɑn Sɑn nɑn Andle tɑn bɑɑl u buol ni, b kuukuɑ, k boi’ɔ ɑ: 4«Yet’t, biɑ yuo e k nɑn fiɑkl ɑ tɑn kɑn tenn i? K bee tɑn sɑɑ tun k wɑnn nɑn l yuo mɑnŋ pel nɑ k l kul ɑ n tɑn tien’i?» 5K u yet’b ɑ: «Ii cek mɑn, k dɑɑ te k suɑ n kpɑnn’i mɑn. 6Niib bonciɑnn tɑn sɑɑ bɑɑl k tɑɑn n sɑnn k yien ɑ: ‹N tie Klistu e›, k kpɑnn niib bonciɑnn. 7I tɑn sii gbiɑ tɔbi dɑnml nnɑ, nɑn bɑnfɔkl, ŋɑɑn i dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni. L bonbuolu tɑn sɑɑ fɑbl ɑ l tun, ŋɑɑn l kɑn wɑnn ɑ l juontu e nɑ. 8«Nibuolu nɑn nibuolu tɑn sɑɑ kɔn nɑn lieb, k kpɑnbɑl nɑn kpɑnbɑl mun tɑn sɑɑ tuok k kɔn nɑn lieb. Tinŋ jijekt tɑn sii be tingbounŋ nɑ lokɑ kul po. K kon tɑn sii bɑɑ. Lin nbɑ nɑ tɑn sii tie nɑn mɑtyiɑlu pinpiik nɑ e. 9«Ii cek i mɔnŋ pɑɑk mɑn. B tɑn sɑɑ suol’i k sɑɑn nɑn’i buut-dɑnm buol ni, k buo’i Suifnbɑ jɑɑnti diet ni. I tɑn sɑɑ set tini yudɑnm nɑn kpɑnbɑlɑ tuɑnn ni, n sɑnn pɑɑk, k di n siɑlɑ b buol ni. 10L kpɑɑ tɑlɑs k tingbounŋ nibuolu kul ɑ n gbɑt n lɑbɑmɑnn nɑ e wɑɑ. 11B i tɑnŋ i suol’i k sɑɑn nɑn’i buut buol ni yuo nbɑ, i dɑɑ te k l dɑɑmi’i nɑn yɑɑ sɑɑ pɑk lin nbɑ nɑ. L yuo i tɑnŋ i bɑɑl, yin pɑk mɑɑn nbɑ sɑɑ bɑɑl i mɔi ni, k mɑɑn l kii tie yinm kɑɑ piɑk, ŋɑɑn l sii tie Foŋɑnm. 12L yuo mɑnŋ, nilɔ tuu tɑn sɑɑ kuɑt u mɔnŋ mɔnŋ ninjɑ k bin kpi’u, k bɑɑnbɑ mun tɑn sɑɑ tun nnɑ e k tul b mɔnŋ mɔnŋ wɑɑs, k wɑɑs mun biɑ tɑn sɑɑ kɔn nɑn b dɑnm, k cɑb’b nɑn kuun. 13K suɑ kul ɑ tɑn sii nɑn’i k mɑɑn yɑɑ wɑɑ’n nɑ pɑɑk, ŋɑɑn wun nbɑ tɑn gubn nɑn fɑlɑ yuo mɑnŋ juontu, tɑn sɑɑ lɑ fielu wɑɑ.» 14«I tɑn sɑɑ lɑ k bonbilɑnkɑnt nbɑ biil bonɑ bonciɑnn sie lɑ bo kii ŋɑn nɑn lii sie siɑn nbɑ. (Wun nbɑ tɑn lii diɑni nɑ, wun bɑnn lɑɑ wɑnt lin nbɑ.) L yuo mɑnŋ, bin nbɑ tɑn be Suude tinŋ ni, bin ciɑl k do juɑt. 15Nisuɑ nbɑ i tɑnŋ i be u dituɑtuk pɑɑk, u ji tɑn dɑɑ siik kuɑ u dieok ni ɑ wun jii siɑl. 16K nisuɑ nbɑ tɑn sii be kpɑɑb ni, u dɑɑ ŋmɑt ɑ wun jii u liɑtfuouk. 17L yuo mɑnŋ, tinpunmɑ nɑn bin nbɑ diɑ wɑlɑi tɑn sɑɑ di fɑlɑ bonciɑnn. 18Ii mei Yennu mɑn k u dɑɑ te k fɑlɑ nɑ bɑɑt wonfufuk yuo, 19k mɑɑn Yennu nbɑ din nɑn dulnyɑ nɑ pinpiik ni wɑɑ mɔkmɔk nɑn mɔtɑɑnɑ, suɑ dɑɑ k mi lɑ ninbɔnŋ k l bi k bɑɑl ninbɔnŋ nbɑ tɑn sii be dɑɑ mɑnŋ ni biɑnŋ nbɑ. K nunbɔnsiɑk mun ji kɑn mi be nɑn ŋɑnn nɑ. 20Yonmdɑɑnɔ i bo i kii wɑt dɑɑ mɑnŋ yɑbnt, suɑ bo tɑn kɑn biɑl u mɑnfuol ni, ŋɑɑn u nigɑnnkɑb pɑɑk k u wɑt dɑɑ mɑnŋ yɑbnt. 21«L yuo mɑnŋ, suɑ i tɑnŋ i yet’i ɑ: ‹Gotl mɑn Klistu be nnɑ,› ɑmi nɑ wɑɑ, i dɑɑ tie’u yɑdɑ, 22k mɑɑn fɑɑk Klistunbɑ nɑn fɑɑk sɔkniinbɑ tɑn sɑɑ bɑɑl k tuun nyinɑ nɑn bɑktnɔunŋ tuonɑ, ɑ bin kpɑnn Yennu nigɑnnkɑb, l i bo i sɑɑ fit. 23N ponŋ yet’i bonsiɑl kul e sinsinn ɑ, k suɑ yuo mɑnŋ dɑɑ k bɑɑl. Ŋɑɑn i cek mɑn fɑnu.» 24«Fɑlɑ nɑ puolpo e, k yennu nɑ tɑn sɑɑ bɔnn, k ŋmɑɑlk ji kɑn yent, 25k ŋmɑɑbilɑ tɑn sɑɑ nyi sɑnpɑɑpo k bɑɑ, k lin bɑɑ kul be sɑnpɑɑpo tɑn sɑɑ jekl. 26L yuo mɑnŋ k niib sɑɑ lɑ k Nisɑɑlk Bijɑ tɑn sɑɑ dɔkt sɑnpɑgbɑnɑ ni nɑn yiikuo nɑn yudɑnt bonciɑnn. 27U tɑn sɑɑ tun mɑlɑkɑɑnbɑ tingbounŋ nɑ lokɑ ŋɑnnɑ nɑ kul po k bin tikl Yennu nigɑnnkɑb k lɑk’m.» Fiigie nyinn lɑbɑɑl 28«Ii ji fiigie k tumi yɑn mɑn. Yɑɑ tuu lɑ k tiik mɑnŋ bintl yuo nbɑ nɑ, i ji tuu mi nɑn siɑɔk pel e nɑ. 29Nnɑ e mun yuo nbɑ k i tɑn lɑɑt k lin nbɑ nɑ nbɑ kul tuun, yin bɑnn nɑn Nisɑɑlk Bijɑ jenu mɑnŋ pel e nɑ, l ji kɑn wei. 30Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, mɔtɑɑnɑ nigbounŋ nɑ kɑn kpo k gbenn kɑɑ wɑɑ k lin nbɑ nɑ kul n tun. 31Sɑnpɑɑk nɑn tinŋ tɑn sɑɑ bot ɑ, ŋɑɑn n mɑɑn ŋɑnin kɑn mi k bot fɑb ɑ.» 32«Suɑ k mi l dɑɑl mɑnŋ ɑmi l yuo. Mɑlɑkɑɑnbɑ nbɑ be Yendɔunŋ ni k mi, k Yennu Bijɑ biɑ k mi. Bɑɑ Yennu kuukuɑ e mi. 33Ii cek mɑn, k dɑɑ guɑnt, k mɑɑn i k mi dɑɑl nbɑ k yuo mɑnŋ tɑn sɑɑ bɑɑl. 34L tɑn sii tie nɑn jɑsuɑ nbɑ nyii u ŋɑɑk ni k yɑɑt sɑɑ sɔnbɑnfɔkl, k cɑb u ŋɑɑjɑb yiikuo ɑ bii diɑ u ŋɑɑk, k biɑ cent b kul ɑ tuonɑ, k yet u ŋɑguulɔ ɑ wuu guu, ŋɑɑn sɑɑn. 35Ii mun i guu mɑn, k mɑɑn i k mi yuo nbɑ k ŋɑɑdɑɑnɔ sɑɑ jen, pɑsiɑl dɑɑjuouk o, ɑmi tɑnsuuni e, ɑmi sɑn-nyɑfɑɑl e, ɑmi sɑn-nyiɑɔk ni e. 36L i tie k u jen yiɑn ɑ, i dɑɑ te k wun lɑ’i k i guɑnt. 37L pɑɑk, mɑɑ yet’i lin nbɑ nɑ, n yien suɑ kul e, ii guu mɑn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\