Mark 14

1Tɔn, dɑɑ ŋɑnle din biɑl nɑn yuktgɑltiɑlu jɑɑnm nɑn dɑɑ nbɑ k b di pɑɑnu nbɑ k b din tuu k tie dɑtinŋ nɑ n piin, k Yennu jɑɑnti yudɑnm nɑn senniwɑntieb luon sɔnu ɑ bin bɔl suol Yiesu k kpi’u, k yien ɑ: 2«T dɑɑ so’u jɑɑnm nɑ dɑɑ nɑ ni, k mɑɑn kpikpiluk sɑɑ bɑɑl ɑ.» 3Tɔn, k Yiesu din be Betɑɑni, juɑ nbɑ din tuu tie gbɑɑtl, k b yi’u Siimɔn nɑ ŋɑɑk ni, k di jiet. L yuo k puosuɑ tɑn kuɑ nɑn sɑlenŋɑnn, k l gbie nɑn tulɑɑli nbɑ mɔk nublu bonciɑnn nɑ wɑɑ, k l dɑɑɔk biɑ pɑɑl bonciɑnn, k b yi’l nɑɑl nɑ. K puo mɑnŋ biit sɑlenn nɑ k but tulɑɑli mɑnŋ Yiesu yul pɑɑk. 4K nisiɑb nbɑ din be lenŋ nɑ piɑk nɑn wutuol k yien ɑ: «Bee tien k u biil tulɑɑli nɑ nnɑ? 5B bo sɑɑ fit kɔi’l k lɑ likli k lin gɑl denienbɑ kobi ŋɑntɑ (300) wɑɑ, k bo jii’l sonm tɑlɑs-dɑnm.» K b jii puo mɑnŋ nɑn mɔdunŋ bonciɑnn. 6K Yiesu yet’b ɑ: «Nyikn puo nɑ. Bonŋɑnn e k u tun k tul’n mɑnŋ, k bee k i kpiln’mɔ nnɑ? 7Tɑlɑs-dɑnm sii tun be i buol ni yuo kul ɑ, k i sɑɑ fit sonm’b yuo nbɑ kul k i luon, ŋɑɑn min ŋɑnin kii tun be nnɑ kɑɑ. 8Puo mɑnŋ tun wɑɑ sɑɑ fit tun lin nbɑ e k tul’n. Wɑɑ but tulɑɑli nbɑ n gbɑnɑnt pɑɑk nɑ, u tien n kuun piinu siil e. 9Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, siɑn nbɑ kul k b sɑɑ muɑnt n lɑbɑmɑnn nɑ tingbounŋ nɑ ni, b biɑ sɑɑ muɑnt puo mɑnŋ nbɑ tun lin nbɑ nɑ, k lii tie tiɑlu e k tul’ɔ.» 10Ŋɑnn e k Yiesu tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle nɑ yenɔ, wun nbɑ k b yi’u Suudɑ Iskɑɑliɑɔt nɑ, din sɑɑn Yennu jɑɑnti yudɑnm buol ni ɑ wun kɔi Yiesu. 11Bɑɑ gbɑt nnɑ mɑnŋ yuo nbɑ nɑ, b pɑlɑ penn, k b senn mɔsonn ɑ b sɑɑ tul’ɔ likli l pɑɑk. K u ji piin luon sɔnu nbɑ k u sɑɑ jii Yiesu k kubn’ɔ b nuu ni. Yuktgɑltiɑlu jɑɑnm dinu lɑbɑɑl 12Tɔn, l dɑɑl nbɑ din tie dɑsinsinn nbɑ k b tuu di pɑɑnu nbɑ k b din tuu k tie dɑtinŋ nɑ, l dɑɑl e k b din tuu kpi pebis k tien yuktgɑltiɑlu jɑɑnm jiet nɑ, k Yiesu puolpoweitieb boi’ɔ ɑ: «A luon k tin sɑɑn lee k sɑɑ tien jɑɑnm mɑnŋ jiet siil k tul’ɑ ni i?» 13K u tun b ni bɑnle k yet’b ɑ: «Ii sɑɑ duo nɑ ni mɑn, k i sɑɑ sɑɑ cet jɑsuɑ k u jii nyunsuɑl. Ii wɑɑ’u mɑn 14nɑn ŋɑɑk nbɑ k u sɑɑ sɑɑ kuɑ nɑ ni, k yet l ŋɑɑk dɑɑnɔ ɑ: ‹Wɑntuɑ nɑ yɑɑ ɑ tin boi’ɑ ɑ sɑɑnm dieok nbɑ k ŋuɑ nɑn u puolpoweitieb sɑɑ di yuktgɑltiɑlu jɑɑnm jiet nɑ be lee?› 15K u sɑɑ wɑnn’i dituɑtuk nbɑ yɑb k ponŋ tien bonsiɑ kul siil ɑ, k yin tien jiet mɑnŋ lenŋ.» 16K Yiesu puolpoweitieb bɑnle mɑnŋ sɑɑn duo mɑnŋ ni, k set sɑɑ lɑ k siɑl kul ɑ tun l biɑnŋ ni nɑn wɑɑ yet’b biɑnŋ nbɑ nɑ. K b tien jɑɑnm mɑnŋ jiet siil. 17K Yiesu nɑn u tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle nɑ tɑn bɑɑl dɑɑjuouk. 18Bɑɑ kɑl k di jiet yuo nbɑ, k u tɑn yet’b ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, min nɑn i yenɔ nbɑ di jiet nɑ, l dɑɑnɔ yɑɑ wun kuɑt’n e.» 19K l biil b pɑlɑ ni, k b boi’ɔ yenɔ yenɔ ɑ: «A yien min ee?» 20K u jiin yet’b ɑ: «L lek tie yinm tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle nɑ ni yenɔ nbɑ k min nɑn ŋuɑ lɑki tuun senn-yienŋ ni k di jiet nɑ e. 21Nisɑɑlk Bijɑ set sɑɑ kpo nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni biɑnŋ nbɑ nɑ e, ŋɑɑn bonbiil sii be dɑɑnɔ nbɑ yɑɑ wun kuɑt’n nɑ pɑɑk. B ii dinŋ ii bo i kii mɑl l dɑɑnɔ gbɑɑ, l bo din sii sɔ u po.» 22Bɑɑ kɑl k di jiet mɑnŋ yuo nbɑ k Yiesu jii pɑɑnu k tul Yennu niipuouk l pɑɑk, ŋɑɑn ŋmit’l k tul u puolpoweitieb, k yet’b ɑ: «Gɑɑt mɑn. Nɑ e tie n gbɑnɑnt.» 23Ŋɑnn e k u biɑ jii kɔp nɑn dɑmunŋ k tul Yennu niipuouk l pɑɑk, k jii k tul’b. K b kul ɑ nyuu. 24K u yet’b ɑ: «Lin nbɑ nɑ e tie n sɔn nbɑ sɑɑ nyi n gbɑnɑnt ni niib bonciɑnn pɑɑk, k l wɑnn nɑn Yennu lol lolpɑɑnn. 25Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, n ji kɑn mi k nyu dɑmunŋ nɑ sie dɑɑl nbɑ k n tɑn sɑɑ nyu l dɑmunpɑɑnn Yennu nɑɑn ni nɑ.» 26Ŋɑnn e k b yin Yenjiɑntu yɑni, ŋɑɑn nyii k sɑɑn Oliifienbɑ jɑgbɑɑk pɑɑk. 27K Yiesu yet’b ɑ: «I kul ɑ nɑ tɑn sɑɑ tin k nyik’n ɑ, k mɑɑn l diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni ɑ: ‹N tɑn sɑɑ kpi pekpɑɑlk nɑ, k pei nɑ tɑn sɑɑ tin yɑt.› 28Ŋɑɑn mi i tɑnŋ i fiil kuun ni, l puolpo n sɑɑ dɔnŋ k gɑl i tuɑnn k sɑɑn Gɑɑliile.» 29K Piɑl jiin yet ɑ: «N lieb nɑ kul i lek i nyik’ɑ, ŋɑɑn min ŋɑnin kɑn nyik’ɑ ni.» 30K Yiesu yet’ɔ ɑ: «Bɑlmɔni e k n yien’ɑ nɑ, nyiɑɔk nɑ, ɑ sɑɑ noi ɑ ɑ k mi’n tɑɑl muntɑ e wɑɑ k kojouk n bui liel tɑɑl munle.» 31K Piɑl ŋɑnm yet nɑn ninmɔnn ɑ: «L i lek i tie ɑ min nɑn fin n lɑkn kpo gbɑɑ, ŋɑɑn n kɑn mi k noi ɑ n k mi’ɑ ni.» K u lieb nɑ mun biɑ yet nnɑ. 32L puolpo k Yiesu nɑn u tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle sɑɑn siɑn nbɑ k b yi Getsemɑɑne nɑ. Lenŋ e k u yet’b ɑ: «Kɑln nnɑ mɑn ŋɑɑn k n sɑɑn k sɑɑ miɑl Yennu.» 33Ŋɑnn e k u jii Piɑl nɑn Sɑɑk nɑn Sɑn k sɑɑn. K u yɑn put k u pɑl biil bonciɑnn, 34k u yet’b ɑ: «Pɑlbiil buolu nbɑ suol’n nɑ pel lin kpi’n ɑ. Biɑt nnɑ mɑn kii nyɔi.» 35Ŋɑnn e k u cɑt k sɑɑn tuɑnn po wɑɑnm-nnɑ, k bɑɑ fɑbn, k mei Yennu ɑ l i bo i sɑɑ fit, Yennu n ŋɑɑn k fɑlɑ nbɑ bɑɑt u pɑɑk nɑ n yɑkl’ɔ, k yet ɑ: 36«Abbɑ! n Bɑɑ, ɑ sɑɑ fit tun bonsiɑl kul ɑ. Dɑɑ ŋɑɑnt k n kuɑ bonbiil nbɑ bɑɑt n pɑɑk nɑ ni, ŋɑɑn dɑɑ te k l tie mɑɑ luon biɑnŋ nbɑ kɑɑ, ŋɑɑn te k lin tien fɑɑ luon biɑnŋ nbɑ e.» 37Ŋɑnn e k u tunn k jen u puolpoweitieb bɑntɑ nɑ buol ni, k suɑ k b tɑɑn guɑn ɑ. K u boi Piɑl ɑ: «Siimɔn, ɑ guɑnt ee? A kɑn fit kii nyɔi wɑɑn ii?» 38ŋɑɑn yet’b ɑ: «Ii nyɔi mɑn ŋɑɑn kii mei Yennu k i tɑn dɑɑ kuɑ jinjɑnmi ni. I sei ŋɑnin luon lin tun lin nbɑ siɑn, ŋɑɑn k i gbɑnɑnt kɑɑ pɑnŋ.» 39K u biɑ sɑɑn Yenmiɑlu k sɑɑ mei nɑn wɑɑ bo miɑl biɑnŋ nbɑ sinsinn nɑ, 40ŋɑɑn biɑ ŋmɑt k sɑɑ bɑɑl suɑ k u puolpoweitieb nɑ biɑ guɑn ɑ, k mɑɑn guɑn mɔk’b bonciɑnn. K b k mi bɑɑ sɑɑ yet’ɔ lin nbɑ l yuo mɑnŋ. 41Wɑɑ tɑn jen tɑɑpɑɔnŋ muntɑ ni, k u boi’b ɑ: «I biɑ lek dɑɑ duɑ guɑnt e k foi ii? L jɑnŋ ɑ mɑn. Yuo mɑnŋ bɑɑl nɑ. Gotl mɑn, b ji kuɑt Nisɑɑlk Bijɑ nɑ k tien’ɔ biitdɑnm nuu ni wɑɑ. 42Fiit mɑn k tin sɑɑn. Wun nbɑ nyii n puol nɑ bɑɑt.» 43Yiesu nbɑ dɑɑ piɑk nɑ, k u tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle nɑ ni yenɔ, wun nbɑ k b din yi’u Suudɑ nɑ, bɑɑl nɑn nibulciɑɔnŋ, k b siɑb diɑ juk-bɑnjɑi, k siɑb mun diɑ gbɑjɑlɑ, k Yennu jɑɑnti yudɑnm nɑn senniwɑntieb nɑn sɑɑkɑb tun’m. 44K mɔlɑnfikdɑɑnɔ Suudɑ mɑnŋ ponŋ wɑnn’b nyinsiɑl ɑ, ɑ: «Mi i sɑi fuont wun nbɑ k muɑt u tɑnkpinn, yi mi nɑn ŋuɑ e nɑ. Yin suol’ɔ kii guu’u kii sɑɑ nɑn’ɔ mɑn.» 45Suudɑ nbɑ tɑn bɑɑl yuo nbɑ, l tɑɑkpɑɑk ni k u sɑɑn Yiesu buol ni k yet’ɔ ɑ: «Cɑnbɑɑ.» ŋɑɑn muɑt u tɑnkpinn. 46K niib nɑ ji suol Yiesu k kub’ɔ kenken. 47Ŋɑnn e k u puolpoweitieb ni yenɔ nbɑ sie lenŋ tɑn nuɑt u juk-bɑnjiɑk k cuɑ Yennu jɑɑnti yudɑɑnɔ dɑɑbl tubl k lu. 48K Yiesu boi’b ɑ: «I bɑɑl nɑn juk-bɑnjɑi nɑn gbɑjɑlɑ nɑ ɑ i tɑn suol’n nɑn n tie fɑt-tuɑ e nɑ ɑɑ? 49N dɑɑn tuu be i buol Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk ni dɑɑl kul ɑ k wɑnt niib Yennu mɑɑn, k i tuu k so’n, ŋɑɑn l kpɑɑ tɑlɑs nɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk diɑni mɑnŋ n tien gbien.» 50K u puolpoweitieb nɑ kul ji ciɑl ŋɑɑn nyik’ɔ. 51K nɑɑsinbisuɑ nnɑ din gbɑb cincenn kuukuɑ k wɑɑ Yiesu puolpo K b tɑn bib’ɔ k suol u cincenn, 52k u nyik u cincenn mɑnŋ b nuu ni, ŋɑɑn ciɑl yɑnn. 53K b jii Yiesu k sɑɑn nɑn’ɔ Yennu jɑɑnti yudɑɑnɔ ŋɑɑk, siɑn nbɑ k jɑɑnti yudɑnm, nɑn tinŋ nɑ ni sɑɑkɑb, nɑn senniwɑntieb din lɑkn. 54K Piɑl din be Yiesu puolpo k wɑɑ bɑnfɔkl ɑ mɔkmɔk nɑn bɑɑ tɑn kuɑ Yennu jɑɑnti yudɑɑnɔ mɑnŋ ŋɑɑk ni. K Piɑl sɑɑn kɑl k pukn sejebit nɑ po k b nɑni muu. 55Ŋɑnn e k Yennu jɑɑnti yudɑnm nɑn sɑɑkɑb mɑnŋ kul yɑbl b mɔnŋ pɑɑk ɑ bin lɑ siɑlɑɑdɑnm mɔb ni lin nbɑ k b sɑɑ jii Yiesu biit k kpi’u, ŋɑɑn kɔnŋ u bisiɑt. 56Siɑlɑɑdɑnm bonciɑnn din fɑ fɑi k tien’ɔ, ŋɑɑn k b fɑi mɑnŋ din k wei liel. 57L yuo k jɑsiɑb fiil set k fɑɑl fɑɑk tul’ɔ ɑ: 58«T gbɑt k u yet ɑ u sɑɑ bet Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk nbɑ k niib din mɑɑ nɑn b nii nɑ, ŋɑɑn l dɑɑ ŋɑntɑ sinsuuk ni k u sɑɑ jii k mɑɑ’l, k l tɑn kii tie nilɔ nii kɑɑ mɑɑ’l.» 59Ŋɑɑn l kul yɑnn. B fɑi mɑnŋ lek biɑ din k wei liel. 60Ŋɑnn e k Yennu jɑɑnti yudɑɑnɔ nɑ fiil k boi Yiesu ɑ: «Bɑli nbɑ k jɑb mɑnŋ piɑk k tien’ɑ nɑ po, l pɑɑk tie bee? A k mɔk l jiinu uu?» 61Ŋɑɑn k Yiesu lek ŋmin ɑ, k k jiin siɑl. K u biɑ ŋɑnm boi’ɔ ɑ: «Fin e set tie Klistu wun nbɑ tie ŋuɑ Yennu nbɑ k t dont’ɔ nɑ Bijɑ nɑ ɑɑ?» 62K Yiesu jiin ɑ: «Nnn, min e nɑ. K i tɑn sɑɑ lɑ Nisɑɑlk Bijɑ k u kɑl Yɑbnt Yennu niidiitu po, k biɑ tɑn sɑɑ lɑ’u k u be sɑnpɑgbɑnɑ ni k siik.» 63Ŋɑnn e k Yennu jɑɑnti yudɑɑnɔ mɑnŋ wutuol duo k u suol u mɔnŋ tiɑt k pɑt, ŋɑɑn yet ɑ: «Bee te k t ji luon siɑlsuɑ. 64I mɔnŋ gbɑt wɑɑ piɑk k biil Yennu biɑnŋ nbɑ. I duki nlee?» K b kul sɑk ɑ u biil ɑ, u kpɑn ŋɑn nɑn kuun e. 65K b siɑb siin mɔsɑnt u pɑɑk, k b piit u nunm po, ŋɑɑn lubn’ɔ nikulɑ k yien’ɔ ɑ: «Buntl wun nbɑ peb’ɑ nɑ.» K sejebit nɑ suol’ɔ, k jɑk’ɔ nɑn tɑnpɑki. 66Tɔn, Piɑl lek dɑɑ din be nɑn-yel po k nɑni muu, k Yennu jɑɑnti yudɑɑnɔ ŋɑɑsɑpɑɑntuontun-yenɔ tɑn bɑɑl lɑ’u, 67k got’ɔ silll, k tɑn yet’ɔ ɑ: «A mun tuu wɑɑ Nɑɑsɑɑlet nilɔ Yiesu mɑnŋ.» 68K Piɑl noi k yet ɑ: «N k mi. N k gbɑt fɑɑ piɑk lin nbɑ nɑ pɑɑk,» ŋɑɑn fiil nyii. 69K sɑpɑɑmɔ nɑ biɑ lɑ’u lenŋ k ŋɑnmt yien nisiɑb nbɑ sie lenŋ nɑ ɑ: «Juɑ nɑ mun tie u puolpoweitieb nɑ yenɔ e.» 70Ŋɑɑn k Piɑl biɑ ŋɑnm noi. K l biɑ yɑnn wɑɑnm-nnɑ k bin nbɑ sie lenŋ mɑnŋ ŋɑnm jɑk Piɑl ɑ: «A set tie niib nɑ ni yenɔ e, k mɑɑn ɑ mun tie Gɑɑliile nilɔ.» 71Ŋɑnn e k Piɑl pol ɑ: «L i tie k n fɑɑl fɑɑk i e, Yennu n dɑt n tubl, min k mi juɑ nbɑ k i piɑk u po nɑ.» 72L yuo mɑnŋ k kojouk bui k pukn tɑɑpɑɔnŋ munle ni, k Piɑl ji tiɑl biɑnŋ nbɑ k Yiesu yet’ɔ nɑ ɑ: «A sɑɑ yet ɑ ɑ k mi’n tɑɑl muntɑ e wɑɑ, ɑ k kojouk n tɑn bui tɑɑl munle ni.» L yuo k Piɑl mɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\