Mark 9

1Tɔn, k Yiesu biɑ yet’b ɑ: «Bɑlmɔni e k n yɑɑ n yet’i, siɑb be nnɑ k dɑɑ kɑn kpo sie k b tɑn lɑ Yennu nɑɑn bɑɑlu nɑn pɑnŋ.» 2L puolpo e k l tɑn tien dɑɑ ŋɑnluob, k Yiesu jii Piɑl nɑn Sɑɑk nɑn Sɑn k duo nɑn’m juɑl nbɑ fɔk bonciɑnn pɑɑk, k b be b kuɑ. L yuo k b lɑ k u lebt b nunm ni, 3k u tiɑt nyilk k pien pɑl pɑl. K suɑ kɑɑ tingbounŋ nɑ ni k sɑɑ fit penn tiɑt nɑn ŋɑnn nɑ. 4K b lɑ k Elii nɑn Muois lekt yonm k piɑk nɑn Yiesu. 5Ŋɑnn e k Piɑl yet Yiesu ɑ: «Cɑnbɑɑ, l ŋɑn nɑn tii be nnɑ nɑ. Ŋɑɑnt k tin fɑɑ lɑnbont ŋɑntɑ, k yenn i tie ɑ yɑl, k liel i tie Muois yɑl k liel mun i tie Elii yɑl.» 6Jɑŋmɑɑni nbɑ din suol Piɑl nɑn u lieb mɑnŋ bonciɑnn nɑ pɑɑk din te k u din k mi wɑɑ sɑɑ pɑk lin nbɑ. 7L yuo k sɑnpɑgbounŋ dɔkt k tɑn piin’m, k b gbɑt kunkɔl sɑnpɑgbounŋ nɑ ni, k l yet ɑ: «N Bilonkɑk e nɑ. Gbiintl u mɔb mɑn » 8K b jiɑnt got, ŋɑɑn ji k lɑ suɑ b buol, sie Yiesu kuukuɑ. 9Bɑɑ nyii juɑl mɑnŋ pɑɑk k siik, k Yiesu yet’b nɑn ninmɔnn ɑ b dɑɑ yien suɑ lin nbɑ k b lɑ nɑ nɑn yuo nbɑ k Nisɑɑlk Bijɑ tɑn sɑɑ fiil kuun ni. 10K b sɑk u mɑɑn mɑnŋ, k diɑ lɑbɑɑl mɑnŋ b sinsuuk ni, k biɑ boi b lieb ɑ: «‹Kuun fiilu› nɑ pɑɑk tie bee?» 11K b tɑn boi’ɔ ɑ: «Bee te k senniwɑntieb yɑɑ ɑ sie k Elii e bɑɑl sinsinn i?» 12K Yiesu yet’b ɑ: «Elii set bɑɑt sinsinn, ɑ wun tɑn ŋɑnm bonsiɑl kul fɑnu e. Ŋɑɑn, bee te k l biɑ diɑn ɑ l tie k Nisɑɑlk Bijɑ n di fɑlɑ bonciɑnn k niib n yet’ɔ? 13N yien’i e, Elii ponŋ bɑɑl nɑ, k niib diɑ’u gbɑkɑ gbɑkɑ nnɑ bɑɑ luon biɑnŋ nbɑ, nɑn lɑɑ diɑn Yennu lolkpel kɑdɑɑɔk ni biɑnŋ nbɑ nɑ.» 14Yuo nbɑ k Yiesu din tɑn bɑɑl nɑn u puolpoweitieb Piɑl, Sɑɑk nɑn Sɑn u puolpoweitelieb buol ni yuo nbɑ k b lɑ nibulciɑɔnŋ lɑkn, k senniwɑntieb biɑ noi nɑn’m mɔniɑɔk. 15Nibul mɑnŋ nbɑ lɑ Yiesu yuo nbɑ k l tien’m bɑktnɔunŋ, k b tin bɑɑl fuont’ɔ. 16Ŋɑnn e k u boi u puolpoweitieb nɑ ɑ: «I noi nɑn’m lɑnn po pɑɑk e?» 17K jɑsuɑ nnɑ nyii nibul mɑnŋ ni k jiin ɑ: «Cɑnbɑɑ, min e bo bɑɑt nɑn n bijɑ ɑ buol ni, k mɑɑn nɑlnbiiuk be u ni k l te k u k fit piɑk. 18Siɑn nbɑ kul ɑ k nɑlnbiiuk mɑnŋ fiil, l tuu lu’u tinŋ ni e, k mɔsɑnkunkuounŋ nyi u mɔb ni, k u ŋmɑn u nyɑnɑ, k u gbɑnɑnt kul n wɑkl kenken. N bɑln ɑ puolpoweitieb nɑ ɑ bin nyinn nɑlnbiiuk mɑnŋ, ŋɑɑn k b gbɑl.» 19Ŋɑnn e k Yiesu jiin k yet ɑ: «Yinm mɔtɑɑnɑ niib yɑdɑ mɑntk puɑl hei. N sɑɑ wei nɑn’i nlee? L sɑɑ wei nlee k n mɔk suklu nɑn’i ni? Bɑɑt nɑn bik mɑnŋ nnɑ.» 20K b bɑɑl nɑn’ɔ Yiesu buol. Nɑlnbiiuk nɑ nbɑ lɑ Yiesu yuo nbɑ k u fiil bik nɑ ni k lu’u tinŋ ni, k u duɑ k biln, k mɔsɑnkunkuounŋ nyi u mɔb ni. 21K Yiesu boi u bɑɑ ɑ: «Nlee yuo e k l piin k tie’u nnɑ?» K u jiin ɑ: «L piin’ɔ u bisn ni e wɑɑ. 22Yuo bonciɑnn e k nɑlnbiiuk nɑ tuu te k u bɑɑ muu ni, nɑn nyun ni, ɑ wun lek kpi’u. Ŋɑɑn l i tie k ɑ sɑɑ fit tien siɑl, ɑ lek tin’t ninbɑɑɔk k sonm’t.» 23K Yiesu yet ɑ: «A yet ɑ l i tie k n fit i e. Bonsiɑl kul k pɑɑl k tul wun nbɑ tien yɑdɑ nɑ buol ni.» 24K juɑ nɑ yikn sɑnpɑɑpo wɑɑ ɑ: «N tien yɑdɑ wɑɑ, ŋɑɑn puknt n yɑdɑ pɑnŋ.» 25Yiesu nbɑ lɑ k nibul nɑ ŋɑnmt tut bɑɑt b pɑɑk nɑ, k u tiɑn nɑlnbiiuk nɑ pɑɑk ɑ: «Fin nɑlnmutuukpɑɑl nɑ, min e tul’ɑ mɔb, nyimin u ni k ji dɑɑ mi jent u ni.» 26K nɑlnbiiuk nɑ yikn k tɔkl bik mɑnŋ k lu’u tinŋ ni gbɑb, ŋɑɑn nyii u ni, k bik mɑnŋ ji nɑɑn nɑn u kpo e nɑ, k niib nɑ ni bonciɑnn yet ɑ: «U kpo e nɑ.» 27Ŋɑɑn k Yiesu suol bik mɑnŋ nuu k sonm’ɔ k u fiil set. 28Yiesu nbɑ din tɑn kuɑ ŋɑɑk ni yuo nbɑ, k u puolpoweitieb nbɑ bo biɑl nɑ boi’ɔ ɑ: «Bee k tinm ŋɑnin bo k fit nyinn nɑlnbiiuk nɑ?» 29K u yet’b ɑ: «I kɑn fit nyinn nɑlnbiiuk nɑ buolu sie k i mei Yennu.» 30K Yiesu nɑn u puolpoweitieb mɑnŋ nyii lenŋ k tɔkn Gɑɑliile tingbounŋ po. Ŋɑɑn u din k luon suɑ n bɑnn wɑɑ be siɑn nbɑ, 31k mɑɑn u din wɑnt u puolpoweitieb nɑ k yien’m ɑ: «B tɑn sɑɑ jii Nisɑɑlk Bijɑ k tien’ɔ niib nuu ni k bin kpi’u, ŋɑɑn l dɑɑ ŋɑntɑ dɑɑl u tɑn sɑɑ fiil kuun ni.» 32Ŋɑɑn u puolpoweitieb mɑnŋ din k bɑnn mɑɑn mɑnŋ pɑɑk, ŋɑɑn mun tiin jɑŋmɑɑni nɑn bin boi’ɔ. 33Tɔn, k Yiesu nɑn u puolpoweitieb nbɑ din bɑɑl Kɑpelnɑunm k tɑn kuɑ ŋɑɑk ni yuo nbɑ k u boi’b ɑ: «I bo diɑ lɑbɑlɑnn po e sɔnu ni nɑ?» 34Ŋɑɑn k b ŋmin ɑ, k mɑɑn sɔnu ni b noi nɑn b lieb yudɑnt pɑɑk e b sinsuuk ni. 35Ŋɑnn e k u ŋmɑnt k kɑl, ŋɑɑn yiin u tuomiinbɑ piik nɑn bɑnle nɑ, k yet’b ɑ: «Wun nbɑ kul luon wun tien yudɑɑnɔ, sie k wun kpint u mɔnŋ k tien bik i kul ni, k biɑ tien i kul tuontunnɔ,» 36ŋɑɑn jii bik nnɑ k senn’ɔ b sinsuuk ni, k puul u nii k wɔb bik mɑnŋ, ŋɑɑn yet’b ɑ: 37«Wun nbɑ kul gɑɑl bik nɑ buolu n sɑnn pɑɑk, min e k u gɑɑl’n, k wun nbɑ gɑɑl’n k gɑɑl min kɑɑ, ŋɑɑn u gɑɑl wun nbɑ tun’n nɑ e nɑ mun biɑk.» 38Tɔn, k Sɑn yet Yiesu ɑ: «Wɑntuɑ, t lɑ k jɑsuɑ nnɑ mun tɑɑn ɑ sɑnn k nyint nɑlnbiit niib ni, k t yɑki nɑn’ɔ ɑ wun nyik, k mɑɑn u k tie t ni yenɔ.» 39K Yiesu yet’b ɑ: «I dɑɑ biel’ɔ mɑn, k mɑɑn wun nbɑ sɑɑ tɑɑ n sɑnn k tun bɑktnɔunŋ tuonn, l puolpo u ji kɑn fit pɑk siɑl k biil’n. 40K mɑɑn wun nbɑ kul k kɔn nɑn’t, u sie t puol e. 41Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, wun nbɑ kul got lɑ’i k tul’i nyun, ɑ yɑɑ tie Klistuyɑb nɑ pɑɑk, l dɑɑnɔ tɑn kɑn mi kɔnŋ u nyuɑt.» 42K Yiesu biɑ ŋɑnm k yet ɑ: «Wun nbɑ te k wɑɑs mɑnŋ nbɑ tien’n yɑdɑ nɑ yenɔ kuɑ bɑɑ biit ni, b i bo i lɑnn nɑɑl l dɑɑnɔ tulu ni k tut’ɔ nɑn’n k lu’u mɔkgbenŋl ni gbɑɑ, l bo sii sɔ k tul’ɔ. 43L pɑɑk, ɑ nuu i te k ɑ tun biit, fɑn pot’ɔ k lu. A i mɔk nuu yenu kuɑ k lɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu, l cie fɑn tɑn kuɑ muu nbɑ kɑn mi kpien nɑ ni nɑn ɑ nii kul. 45A tɑɑpɑɔnŋ i te k ɑ yɑɑ ɑ tun biit, fɑn pot’l lu. L sɔ k ɑ i mɔk tɑɑyenn k lɑ mɑnfuol nbɑ kɑɑ gbennu, k gɑl fii mɔk tɑɑ ŋɑnle ŋɑɑn tɑn kuɑ muu mɑnŋ ni. 47A ninbinn i te k ɑ yɑɑ ɑ tun biit, fɑn kpɑkl k lu. L sɔ k fɑn tɑn kuɑ Yennu nɑɑn ni nɑn ninbin-yenn kuɑ k gɑl fɑn tɑn kuɑ muu mɑnŋ ni nɑn ninbinɑ ŋɑnle. 48Lenŋ e k ‹nɑnwubɑ nbɑ k kpenn nɑ be k di’b k muu nbɑ biɑ k kpient nɑ be k di’b.› 49«B tɑn sɑɑ ŋɑnm suɑ kul nɑn muu nɑn yɑɑln e.» 50«Yɑɑln mɑn, ŋɑɑn yɑɑln mɑnu i nyii, nlee k ɑ ji sɑɑ jiin l mɑnu? «Ii mɑn nɑn yɑɑln nɑ mɑn, k mɑnu ii be yinm nɑn i lieb sinsuuk ni.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\