Matieog 15

1L yuo nɑ k Fɑɑliisiɑnnbɑ nɑn senniwɑntieb nyii Selusɑɑlenm k bɑɑl tɑn boi Yiesu ɑ: 2«Bee k ɑ puolpoweitieb k wɑɑ t yejɑnm kɑɑl i? K mɑɑn b k nit b nii kɑɑ wɑɑ, ŋɑɑn di.» 3K Yiesu mun boi’b ɑ: «Bee k i mun k sɑk Yennu senni weiu ŋɑɑn wɑɑ i yejɑnm kɑɑl i? 4Yennu e din yet ɑ: ‹Bɑɑk ɑ bɑɑ nɑn ɑ nɑɑ,› k biɑ yet ɑ: ‹Wun nbɑ tɑn pol u bɑɑ ɑmi u nɑɑ mɔb, bin kpi’u.› 5Ŋɑɑn yinm ŋɑnin yɑɑ ɑ, nilɔ i yet u bɑɑ ɑmi u nɑɑ ɑ: ‹Mɑɑ bo sɑɑ tul’i lin nbɑ nɑ, ŋɑɑn l kpɑnt Yennu yɑl ɑ,› ɑ 6l ji k tie miɑl kɑɑ nɑn wun tul u dɑnm siɑl. Yɑɑ tuun biɑnŋ nbɑ nɑ, i yiin Yennu senni yɑnn ɑ, i yejɑnm kɑɑl pɑɑk. 7Yinm kpinkpɑnni dɑnm nɑ, Yennu sɔkni Esɑɑyi nbɑ din pɑk i po nɑ, set tie mɔni e, ɑ: 8‹Niib nɑ tien’n bɑɑkl mɔi ni e, ŋɑɑn b pɑlɑ fɔk nɑn’n sɑɑn ɑ. 9B jiɑntl’n yɑnn e, k mɑɑn b diɑ nisɑɑli kɑɑ e k wɑnt niib nɑn l set tie min Yennu senni e nɑ.› » 10Ŋɑnn e k Yiesu yiin nibul nɑ k tɑn yet’b ɑ: «Gbiintl mɑn, k bɑnn lin nbɑ k n yɑɑ n yet’i nɑ pɑɑk. 11Lin nbɑ kuɑ nisɑɑlk mɔb ni kɑn fit tien’ɔ jɑknt u pɑl ni, ŋɑɑn lin nbɑ nyi u mɔb ni e tien’ɔ jɑknt.» 12Ŋɑnn e k u puolpoweitieb bɑɑl u buol ni k tɑn boi’ɔ ɑ: «A mi nɑn Fɑɑliisiɑnnbɑ nɑ nbɑ gbɑt ɑ mɑɑn mɑnŋ nɑ, b dukn nɑn ɑ sukl’b e k l k mɑnŋ’b ii?» 13K u jiin yet’b ɑ: «Tiik nbɑ kul k n Bɑɑ nbɑ be sɑnpɑɑpo nɑ k wuu, sie k b tɑn ŋɑbl e k lu. 14L pɑɑk, ŋɑɑnt’b mɑn k bii sɑɑ, k mɑɑn b tie nɑn juɑni nɑ e k dɑɑl b juɑnlei, k l i tie k juɑnŋ dɑɑl u luɑ, sie k b kul ɑ bɑɑ buotuk ni.» 15Ŋɑnn e k Piɑl jiin k yet’ɔ ɑ: «Wɑnt’t bɑljouk nɑ pɑɑk.» 16K Yiesu jiin ɑ: «I mun biɑ lek dɑɑ k fit bɑnn n mɑɑn nɑ pɑɑk ii? 17I k mi nɑn lin nbɑ kuɑ mɔb ni, l yɑɑ lin sik puol ni e, k kpɑnt bint k nyi ii? 18Ŋɑɑn bɑlbiit nbɑ k nisɑɑlk piɑk u mɔb ni, l nyii u pɑl ni e, ŋɑnn mun e tien’ɔ jɑknt. 19K mɑɑn nilɔ pɑl ni e k dudukbiit nyi, nɑn nikpinu, nɑn boncuncontuonɑ, nɑn nɑn-yukn, nɑn fɑɑk siɑlɑ, nɑn sɑnjɑɑɔnŋ. 20Lin nbɑ nɑ nbɑ e tien nisɑɑlk jɑknt, ŋɑɑn niijɑknɑ dinu k fit tien nilɔ jɑknt.» 21Tɔn, k Yiesu nyii lenŋ k sɑɑn Tiil nɑn Siidɔn bɔkl po. 22Ŋɑnn e k Kɑɑnɑɑn tinŋ ni puosuɑ nnɑ mun din be bɔkl mɑnŋ po, k tɑn bɑɑl Yiesu buol ni, k yien ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, Dɑɑfiid yɑɑbuonn, tin’n ninbɑɑɔk. Nɑlnbiiuk be n bipuo ni, k muks’ɔ bonciɑnn.» 23K Yiesu din k jiin siɑl, ŋɑɑn k u puolpoweitieb yet’ɔ ɑ wun bel puo nɑ, k mɑɑn u mɔk fuut. 24Ŋɑnn e k Yiesu jiin ɑ: «Islɑɑeltieb nbɑ tie nɑn pei nbɑ bot nɑ, ŋɑnm kuukuɑ e k Yennu tun’n ɑ mɑn sɑɑn b buol ni.» 25K puo mɑnŋ bɑɑl k tɑn gbɑɑn Yiesu tuɑnn, ŋɑɑn yet’ɔ ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, sonmt’n» 26K Yiesu jiin yet’ɔ ɑ: «L k ŋɑn k nilɔ n jii wɑɑs jiet k tul bɔi.» 27Ŋɑnn e k puo nɑ jiin ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, l set tie mɔni e, ŋɑɑn bɔi nbɑ duɑ b dɑɑnɔ sɑɑŋmɑni buol nɑ k kɔnŋt jebulɑ nbɑ bɑɑ tinŋ ni k tɔki di.» 28Ŋɑnn e k Yiesu ji yet’ɔ ɑ: «A tien’n yɑdɑ bonciɑnn. Lin nbɑ k ɑ luon nɑ, Yennu n tun nnɑ k tul’ɑ.» K u bipuo mɑnŋ lɑ lɑɑfiɑ l tɑɑkpɑɑk ni. 29L puolpo e k Yiesu nyii lenŋ k gɑl Gɑɑliile mɔkgbenŋl kpinŋ, k sɑɑ duo kɑl juɑl pɑɑk. 30K nibulciɑɔnŋ bɑɑl u buol nɑn wɔbi, nɑn juɑni, nɑn mui, nɑn diɑni, nɑn bin nbɑ yiɑl yiɑlbuolu buolu kul ɑ, k tɑn bil’b u tuɑnn, k u te k b kul ɑ pɑɑk. 31K nibul nɑ nbɑ lɑ k mui piɑk, k diɑni pɑɑk, k wɔbi sonm, k juɑni lɑɑt nɑ, k l yɑɑl ŋɑɑn lit’b, k b piɑk dont Islɑɑeltieb Yennu nɑ sɑnn. 32K Yiesu yiin u puolpoweitieb k tɑn yet’b ɑ: «Ninbɑɑɔk mɔk’n nɑn niib nɑ, k mɑɑn dɑɑ ŋɑntɑ e nɑ k b be n buol nnɑ, ŋɑɑn k mɔk jiet k di. N k luon mɑn kunn’b kon, k b tɑn sɑɑ mɑnn fib kon.» 33K u puolpoweitieb boi’ɔ ɑ: «Lee k t sɑɑ lɑ jiet muuk nɑ ni k tul nibulciɑɔnŋ nɑ k bin di k gbuo?» 34K u boi’b ɑ: «I mɔk pɑɑni ŋɑnŋɑ e?» K b jiin ɑ: «Ŋɑnlole, nɑn jɑnbis wɑɑnm-nnɑ.» 35K u yet niib nɑ ɑ bin kɑl tinŋ ni, 36ŋɑɑn jii pɑɑni ŋɑnlole nɑn jɑnbis nɑ, k tul Yennu niipuouk l pɑɑk, ŋɑɑn ŋmit ŋmit tul u puolpoweitieb, k b jii tol tol niib mɑnŋ. 37K niib nɑ kul dii k gbuo ŋɑɑn k l tenn. K u puolpoweitieb lɑkn jiet nbɑ tenn nɑ, k l gbie kpɑncubt ŋɑnlole. 38K niib nbɑ dii mɑnŋ din tie jɑb tusɑ ŋɑnnɑ, k puob nɑn wɑɑs kɑnn k pukn lenŋ. 39L puolpo k Yiesu cɑb niib mɑnŋ, ŋɑɑn kuɑ bulgbetl ni k puot kuɑ Mɑɑgɑɑdɑn tinŋ ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\