Matieog 17

1L puolpo e k l tɑn tien dɑɑ ŋɑnluob, k Yiesu jii Piɑl, nɑn Sɑɑk nɑn u ninjɑ Sɑn, k duo nɑn’m juɑl nbɑ fɔk bonciɑnn pɑɑk, b kuukuɑ. 2L yuo nɑ k b lɑ k u lebt, k u nunm po kpint nyili nɑn yennu nɑ, k u tiɑt penn k nyilk nɑn yentu nɑ. 3K b lɑ Muois nɑn Elii lekt yonm, k sie piɑk nɑn’ɔ. 4Ŋɑnn e k Piɑl yet’ɔ ɑ: «Yonmdɑɑnɔ, l ŋɑn nɑn tii be nnɑ nɑ. L i tie k ɑ bo sɑɑ sɑk, n bo sɑɑ fɑɑ lɑnbont ŋɑntɑ e, k yenn i tie ɑ yɑl, k liel i tie Muois yɑl, k liel i mun i tie Elii yɑl.» 5K Piɑl mɔb dɑɑ k bɑɑ tinŋ, k sɑnpɑgbɑnpieonŋ sik bɑkn b pɑɑk, k b gbɑt kunkɔsiɑl nyii sɑnpɑgbɑnn nɑ ni, k yet ɑ: «N Bilonkɑk e nɑ, wun nbɑ k n nunm gbuo’u nɑ. Gbiintl u mɔb mɑn.» 6K Yiesu puolpoweitieb nɑ nbɑ gbɑt kunkɔl mɑnŋ nɑ, k jɑŋmɑɑni suol’b, k b bɑɑ wokn tinŋ ni. 7K Yiesu bɑɑl k tɑn yii yii’b, ŋɑɑn yet’b ɑ: «Fiit mɑn. I dɑɑ tiin jɑŋmɑɑni.» 8K b gokt b yulɑ, ŋɑɑn ji k lɑ suɑ b buol, sie Yiesu kuukuɑ. 9Bɑɑ nyii juɑl nɑ pɑɑk k sik yuo nbɑ, k Yiesu yet’b nɑn ninmɔnn ɑ: «I dɑɑ yien suɑ lin nbɑ k i lɑ nɑ, k sɑɑ tuu yuo nbɑ k Nisɑɑlk Bijɑ nɑ tɑn sɑɑ fiil kuun ni.» 10Ŋɑnn e k u puolpoweitieb boi’ɔ ɑ: «Bee k senniwɑntieb yɑɑ ɑ sie k Yennu sɔkni Elii bɑɑl Klistu sinsinn i?» 11K u jiin yet’b ɑ: «L set tie mɔni e nɑn sie k Elii mɑnŋ bɑɑl sinsinn k tɑn ŋɑnm bonsiɑl kul k senn’l l sɔnu ni. 12Ŋɑɑn min e yien’i nɑ, Elii ponŋ bɑɑl nɑ, ŋɑɑn b k bɑn nɑn l tie ŋuɑ e, k diɑ’u gbɑkɑ gbɑkɑ nnɑ, nɑn bɑɑ luon biɑnŋ nbɑ. Nnɑ e k b mun biɑ sɑɑ tien Nisɑɑlk Bijɑ nɑ, k din’ɔ fɑlɑ.» 13Ŋɑnn e k u puolpoweitieb ji bɑnn nɑn u piɑk Sɑn wun nbɑ dɑɑn wuul niib Yennu nyunwulu nɑ po e. 14K Yiesu nɑn u puolpoweitieb bɑntɑ mɑnŋ tɑn bɑɑl nibulciɑɔnŋ nɑ buol, k jɑsuɑ bɑɑl k tɑn gbɑɑn Yiesu tuɑnn, ŋɑɑn yet’ɔ ɑ: 15«Yonmdɑɑnɔ, tinin n bijɑ nɑ ninbɑɑɔk, k mɑɑn u bɑɑ gbitgbiil e. L dɑɑmi’ɔ bonciɑnn k u tun bɑɑ muu ni, k biɑ tun bɑɑ nyun ni yuo kul ɑ. 16K n bɑɑl nɑn’ɔ ɑ puolpoweitelieb buol ni, k b gbɑl u tebu.» 17K Yiesu boi’b ɑ: «Yinm mɔtɑɑnɑ niib nbɑ mɑntk kɑɑ yɑdɑ, k biɑ k wɑɑ Yennu fɑnu nɑ, n sɑɑ wei nɑn’i nlee? Yuo nlee k n sɑɑ di suklu nɑn’i mɑntk i? Bɑɑt mɑn nɑn bik mɑnŋ nnɑ.» 18K Yiesu tiɑn nɑlnbiiuk nɑ pɑɑk, k u ciɑl nyii ŋɑɑn nyik bik nɑ, k u pɑɑk kenken l yuo nɑ. 19L puolpo, k Yiesu puolpoweitieb bɑɑl u buol, b kuukuɑ, k tɑn boi’ɔ ɑ: «Bee k tinm ŋɑnin bo k fit nyinn nɑlnbiiuk mɑnŋ i?» 20K u jiin yet’b ɑ: «I yɑdɑ kɑɑln pɑɑk. Bɑlmɔni e k n yien’i nɑ, l i tie k i tien Yennu yɑdɑ k l yɑb nɑn junjukl binn nɑ, i sɑɑ fit yet juɑl nɑ ɑ: ‹Fiit k sɑɑ bɑɑ nɑ wɑɑ,› k l set sɑɑ fiil e. I bo sɑɑ fit tun bonsiɑl kul ɑ. 21Ŋɑɑn nɑlnbiiuk nɑ buolu ŋɑnin, i kɑn fit nyinn’l, sie k i lol mɔi k mei Yennu.» 22Tɔn, Yiesu puolpoweitieb nbɑ tɑn lɑkn lieb Gɑɑliile tinŋ ni nɑ, k u yet’b ɑ: «B tɑn sɑɑ jii Nisɑɑlk Bijɑ k kubn’ɔ niib nuu ni 23k b sɑɑ kpi’u, ŋɑɑn dɑɑ ŋɑntɑ dɑɑl k u biɑ sɑɑ fiil kuun ni.» K l ji biil u puolpoweitieb pɑlɑ ni bonciɑnn. 24K Yiesu nɑn u puolpoweitieb nbɑ tɑn bɑɑl Kɑpelnɑunm yuo nbɑ, k Yennu jɑɑnti ŋɑsɑɑkɑk likgɑɑltieb bɑɑl k tɑn boi Siimɔn Piɑl ɑ: «A wɑntuɑ k pɑ likli mɑnŋ ii?» 25K Piɑl jiin ɑ: «U pɑ,» ŋɑɑn kuɑ ŋɑɑk ni. L yuo nɑ k Yiesu dɔnŋ piin l mɑɑn k boi’ɔ ɑ: «Siimɔn, ɑ duki nlee? Lɑnm e tuu pɑ lɑnpo k tien tingbounŋ nɑ kpɑnbɑlɑ, b mɔnŋ buolu ni niib ɑmi sɑɑnm i?» 26K u jiin ɑ: «Sɑɑnm e.» K Yiesu yet’ɔ ɑ: «Tɔn, l i tie nnɑ i e, l wɑnt nɑn b mɔnŋ buolu ni nuu kɑɑ l ni. 27Ŋɑɑn tɑɑ k luon k tin donn b wutuol nɑ pɑɑk, i sɑɑ mɔkgbenŋl nɑ ni, k sɑɑ lu jɑnpienu k dɑt jɑnŋ nbɑ k ɑ suol’ɔ sinsinn nɑ k donn. L i tie k ɑ yɑɑt u mɔb, ɑ sɑɑ lɑ likli nbɑ sɑɑ fit pɑ min nɑn fin pɑɑk, k fɑn jii k pɑ’b.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\